Back
Close
 

namin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word namin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word namin:


namin  Play audio #4759Save to Flash Cards
[pronoun]  our; ours; by us; we (exclusive, i.e., including people speaking, but not including people spoken to)

Root: amin
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Namin Example Sentences in Tagalog: (102)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nagtayô ng bagong mall malapit sa bahay namin.
Play audio #30652 Play audio #30653
 
A new mall was built near our place.
Hindî kamí agád nagkatrabaho gaya ng ináasahan namin.
Play audio #35198 Play audio #35199
 
Work did not come as soon as we had hoped.
Inawit namin nang buóng siglá ang pambansáng awit.
Play audio #29949 Play audio #29950
 
We sang the national anthem with absolute energy.
Magdasál ka ng Amá Namin.
Play audio #36286
 
Pray the Our Father (a prayer).
Nasawî ang kaibigan namin sa isáng aksidente.
Play audio #30101 Play audio #30102
 
Our friend died in an accident.
Hindî na eere ang segment na ginawâ namin.
Play audio #32741 Play audio #32742
 
The segment we did won't be aired anymore.
Itatrý naming dumatíng nang mas maaga.
Play audio #35389 Play audio #35390
 
We will try to come earlier.
Suma sa kotse namin ang kotse ni kuya.
Play audio #31463 Play audio #31464
 
Big brother's car sideswept ours.
Hindî na namin idinadaos ang pistá.
Play audio #31281 Play audio #31282
 
We no longer stage the festival.
Nadiskubré namin na walâ na ang aming mga gamit.
Play audio #30993 Play audio #30994
 
We found out that our stuff had disappeared.
Dumaán ka ba sa opisina namin nung Biyernes?
Play audio #28193 Play audio #28194
 
Did you stop by our office last Friday?
Binisita namin si Allen sa kulungan.
Play audio #36166
 
We visited Allen in jail.
Náaksidente 'yung sinásakyán naming bus kanina.
Play audio #33900 Play audio #33901
 
The bus we were on earlier had an accident.
Nananatiling nakalubóg sa bahâ ang bahay namin.
Play audio #34006 Play audio #34007
 
Our house remains submerged in the floodwaters.
Nanatili siyá sa akin at ipinaglaban ang pagmamahalan namin.
Play audio #32618 Play audio #32619
 
She stood by me and fought for our love.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Naaalala namin.
Tatoeba Sentence #5214373 Tatoeba user-submitted sentence
We remember.


Sinubukan namin.
Tatoeba Sentence #4489999 Tatoeba user-submitted sentence
We tried.


Nakalimutan namin.
Tatoeba Sentence #4560798 Tatoeba user-submitted sentence
We forgot.


Naiintindihan namin.
Tatoeba Sentence #5214314 Tatoeba user-submitted sentence
We understand.


Alam nga namin iyon.
Tatoeba Sentence #5361065 Tatoeba user-submitted sentence
We do know that.


Pinaiyak namin siya.
Tatoeba Sentence #3350311 Tatoeba user-submitted sentence
We have made him cry.


Sinundan namin kayo.
Tatoeba Sentence #8276506 Tatoeba user-submitted sentence
We followed you.


Gusto naming bumoto.
Tatoeba Sentence #3211649 Tatoeba user-submitted sentence
We want to vote.


Inistorbo namin siya.
Tatoeba Sentence #2955324 Tatoeba user-submitted sentence
We disturbed him.


Ipinagkanta namin siya.
Tatoeba Sentence #1708292 Tatoeba user-submitted sentence
We sang for her.


Sasabihin namin kay Tom.
Tatoeba Sentence #3243750 Tatoeba user-submitted sentence
We'll tell Tom.


Akala namin kumakanta ka.
Tatoeba Sentence #7742033 Tatoeba user-submitted sentence
We thought you were singing.


Akala namin ika'y umiiyak.
Tatoeba Sentence #7742036 Tatoeba user-submitted sentence
We thought you were crying.


Gusto namin ang mga piknik.
Tatoeba Sentence #1838566 Tatoeba user-submitted sentence
We love picnics.


Natagpo namin ang manunulat.
Tatoeba Sentence #1856929 Tatoeba user-submitted sentence
We met a writer.


Tinapos namin ang diskusyon.
Tatoeba Sentence #1653176 Tatoeba user-submitted sentence
We ended this discussion.


Akala namin ika'y kumakanta.
Tatoeba Sentence #7742034 Tatoeba user-submitted sentence
We thought you were singing.


Ang bahay namin ay bahay mo.
Tatoeba Sentence #5214035 Tatoeba user-submitted sentence
Our house is your house.


Akala namin ika'y natutulog.
Tatoeba Sentence #7742035 Tatoeba user-submitted sentence
We thought you were sleeping.


Gusto naming maglaro ng soccer.
Tatoeba Sentence #1765874 Tatoeba user-submitted sentence
We like playing soccer.


Binili namin ang bahay ng mama.
Tatoeba Sentence #1648885 Tatoeba user-submitted sentence
We bought the man's house.


Akala namin hindi mo nagustuhan.
Tatoeba Sentence #7672505 Tatoeba user-submitted sentence
We thought you didn't like it.


Nais naming lahat ang kapayapaan.
Tatoeba Sentence #1659656 Tatoeba user-submitted sentence
We all wished for peace.


Akala namin hindi nila nagustuhan.
Tatoeba Sentence #7742031 Tatoeba user-submitted sentence
We thought they didn't like it.


Inabot namin ang tuktok ng bundok.
Tatoeba Sentence #1858818 Tatoeba user-submitted sentence
We reached the top of the mountain.


Gagawin namin kapag may oras kami.
Tatoeba Sentence #2842529 Tatoeba user-submitted sentence
We'll do it when we have time.


Akala nila hindi namin nagustuhan.
Tatoeba Sentence #7742030 Tatoeba user-submitted sentence
They thought we didn't like it.


Gusto naming lumangoy sa karagatan.
Tatoeba Sentence #1729716 Tatoeba user-submitted sentence
We like swimming in the ocean.


Kailangan ka namin dito ngayon din.
Tatoeba Sentence #5296227 Tatoeba user-submitted sentence
We need you to get here ASAP.


Sinukat namin ang kalaliman ng ilog.
Tatoeba Sentence #1936908 Tatoeba user-submitted sentence
We measured the depth of the river.


Nakalimutan namin na ayaw mo ng pizza.
Tatoeba Sentence #7742071 Tatoeba user-submitted sentence
We forgot you don't like pizza.


Mukhang talagang bata ang titser namin.
Tatoeba Sentence #1885798 Tatoeba user-submitted sentence
Our teacher looks very young.


Di namin talagang mahuhulaan ang anuman.
Tatoeba Sentence #1648770 Tatoeba user-submitted sentence
We can't really predict anything.


Di namin talagang mahuhulaan ang anuman.
Tatoeba Sentence #1648770 Tatoeba user-submitted sentence
We cannot really predict anything.


Hindi namin sinasarhan ang aming mga pinto.
Tatoeba Sentence #2948414 Tatoeba user-submitted sentence
We don't lock our doors.


Maligayang pagbabalik. Hanap-hanap ka namin!
Tatoeba Sentence #2796368 Tatoeba user-submitted sentence
Welcome back. We missed you!


Ihahatid ka namin hanggang sa erport ng isla.
Tatoeba Sentence #2138137 Tatoeba user-submitted sentence
We will deliver up to the airport of the island.


May isang babaeng taga-Amerika sa klase namin.
Tatoeba Sentence #3243779 Tatoeba user-submitted sentence
A girl from America is in our class.


Gusto naming matuto ng ilang mga awit na Kastila.
Tatoeba Sentence #2763370 Tatoeba user-submitted sentence
We want to learn some Spanish songs.


Sinubukan naming maunawaan ang mga letra sa pader.
Tatoeba Sentence #1842357 Tatoeba user-submitted sentence
We tried to make out the letters written on the wall.


Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2763775 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Sinubukan naming maunawaan ang mga letra sa dingding.
Tatoeba Sentence #1842355 Tatoeba user-submitted sentence
We tried to make out the letters written on the wall.


Hindi namin mapigilan na mamangha sa kaniyang talento.
Tatoeba Sentence #7446670 Tatoeba user-submitted sentence
We cannot help admiring his talent.


Pumunta kami sa Roma na natigilan namin nang isang linggo.
Tatoeba Sentence #1851941 Tatoeba user-submitted sentence
We went to Rome, where we stayed a week.


Kailangan namin ng pagkain, mga damit at bahay upang mabuhay.
Tatoeba Sentence #5214936 Tatoeba user-submitted sentence
We need food, clothing, and shelter to live.


Ang lalaking nakita namin kaninang umaga ay si Ginoong Green.
Tatoeba Sentence #4641722 Tatoeba user-submitted sentence
The man we saw this morning was Mr. Green.


Noong bata pa ako, may itim na baboy na nakabakod sa tabi ng bahay namin.
Tatoeba Sentence #1916816 Tatoeba user-submitted sentence
When I was a kid, there was a black pig in a pen beside our house.


Sa klase ng Ingles, minsan umuupo kaming pabilog para pag-usapan ang librong binabasa namin.
Tatoeba Sentence #1764932 Tatoeba user-submitted sentence
In English class, sometimes we sit in a circle to talk about a book we are reading.


Pagkatapos naming magkantutan sa puwit ng aking nobya, karaniwang kailangan naming maghugas na mabuti.
Tatoeba Sentence #4680572 Tatoeba user-submitted sentence
After having anal sex with my girlfriend, we usually need to have a good wash.


Pagkatapos naming magkantutan sa puwit ng aking nobya, karaniwang kailangan naming maghugas na mabuti.
Tatoeba Sentence #4680572 Tatoeba user-submitted sentence
After having anal sex with my girlfriend, we usually need to have a good wash.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
nmin, namen
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce namin:

NAMIN AUDIO CLIP:
Play audio #4759
Markup Code:
[rec:4759]
Related Filipino Words:
aminaminadosa aminamininumaminpag-aminmapasaaminmaamin
Related English Words:
ouroursby uswe
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
naming
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.