Back
Close
 

Can someone help me correct this?

« Back
Message Menu
Author Photo by: SantSpain11 Rating: 0
Jun 25 2019, 9:58am CST ~ 7 mos. ago. 
hindi nagpost ako sa nito ng walang teksto sa Tagalog kasi pinagkakaabalahan ko inatupag ang master ko. Ngayong bakasyon na at gusto ko matuloy mapabuti ng tagalog ko, pero di ko alam paano mag-sanay ang pakikinig ko, dahil hindi may Tagalog subtitles sa pilipinong video; naiiba doon sa intsik nasaan meroong subs lahat ang mga videos sa intsik.
 
kung ang mga videos nasa meroong subs mas madali matututuhan. "Luckily", ang wikang tagalog kagaya espanyol, ibig sabihin ito kaya ako kopyahin nang madali kahit ano marinig ako, miski na di ko intiindihan. ganito mas mahirap ang pagaral na proseso, pero ganito (makes us) mas magaling; sa hinaharap ng mga reto.
 
 
I haven't posted anything here for a long time because I've been very busy with my master's degree. I'm on holidays now and I would like to continue improving my Tagalog, but I don't know how to practice my listening, since Filipino videos often come with only English subs; it is not like in China where all videos come with subs in Chinese.
 
If those videos had Tagalog subs it would help me a lot. Luckily, the Tagalog language is very similar to Spanish, which means that I can easily transcribe whatever I hear, even if I don't understand it. This makes the whole learning process a bit more difficult, but that's how we become better, by facing challenges.
Reply
 
Message Menu
Author Photo Tagamanila Rating: 0
Jul 12 2019, 5:24am CST ~ 7 mos. ago. 
@SantSpain11
 
Cuanto tiempo!
 
I will give you two versions of corrections. One is based on the grammatical (G) correction of your Tagalog sentences and the other, based on your English translation and how we would express them in a more natural (N) way in Tagalog/Filipino.
 
>>hindi nagpost ako sa nito ng walang teksto sa Tagalog kasi
>>pinagkakaabalahan ko inatupag ang master ko.
G: Hindi AKO nagpost DITO sa Tagalog kasi PINAGKAABALAHAN KONG ATUPAGIN ang master’s ko. = I did not post here in Tagalog because I got busy taking care of my master’s.
 
N: Hindi ako nakapagpóst ng kahit ano dito nang may katagalan kasi nagíng abalá ako nang hustó sa aking pag-aaral ng master’s. = I have not been able to post anything here for some time because I became so busy with my masteral studies.
 
>>Ngayong bakasyon na at gusto ko matuloy mapabuti ng tagalog ko,
>>pero di ko alam paano mag-sanay ang pakikinig ko, dahil hindi may
>>Tagalog subtitles sa pilipinong video; naiiba doon sa intsik nasaan
>>meroong subs lahat ang mga videos sa intsik.
 
G: Ngayong bakasyon na, gusto KONG MAITULOY ANG PAGPAPABUTI ng Tagalog ko, pero hindi ko alam KUNG paano SANAYIN ang pakikinig ko/MAGSANAY SA pakikinig dahil WALANG Tagalog subtitles ANG MGA Pilipinong video; naiiba SILA doon SA MGA sa Intsik KUNG SAAN MERONG/MAYROONG subs lahat ang mga videos.
 
N: Bakasyón ko ngayón at gusto kong maipagpatuloy ang pagpapabuti ng aking Tagalog, pero hindi ko alam kung paano sanayin ang aking pakikiníg kasi/dahil kadalasan ang mga videong Filipino ay méron/máyroon lang English subs, hindi kapareho ng sa China kung saán lahat ng videos ay may subs na Chinese. (Although many Filipinos still say “Intsik”, it is more politically-correct here to just say “Chinese”). = I am now on vacation and I would like to continue improving my Tagalog, but I don’t know how to practice my listening skills because often the Filipino videos only have English subs, unlike those from China where all the videos have Chinese subs.
 
Message Menu
Author Photo Tagamanila Rating: 0
Jul 12 2019, 5:25am CST ~ 7 mos. ago. 
@SantSpain11
 
continuation...
 
>>kung ang mga videos nasa meroong subs mas madali matututuhan.
>>"Luckily", ang wikang tagalog kagaya espanyol, ibig sabihin ito kaya
>>ako kopyahin nang madali kahit ano marinig ako, miski na di ko intiindihan.
>>ganito mas mahirap ang pagaral na proseso, pero ganito (makes us)
>>mas magaling; sa hinaharap ng mga reto.

G: Kung ang mga videos AY MAYROONG/MERONG subs mas madali AKONG MATUTUTO. (Change the verb to the subject-focus “matuto” because you are the one learning and it is the language that is your object. With “matutuhan”, it will be the video that you will be learning because that is the object of the sentence.) Mabuti na lang (It’s good that/Fortunately/Luckily), ang wikang Tagalog AY MAY HAWIG SA Espanyol KAYA ANG ibig sabihin NITO, madali KONG kopyahin kahit ano ANG marinig KO MASKI/miski/kahit na HINDI ko NAIINTINDIHAN. Mas mahirap ANG GANITONG proseso NG PAG-AARAL, pero SA GANITONG PARAAN TAYO mas GAGALING PARA sa MGA HINAHARAP PANG mga PAGSUBOK. (“Luckily” is “swerte na lang”, but that’s rather colloquial. “Mabuti na lang” (Lit: it’s just good) is the more standard way of saying it. “Kagaya” is “similar” but would need a specified basis for the similarity. “May hawig sa” is also “similar” but more in a general sense. There are those of us who say “miski”, but I think it is originally “maski” and I believe that it came from the Spanish “mas que”. We use “reto” in the sense of “matchmaking” or challenge, but in the sense of a “match-up”. The “challenges” you meant, i.e., life’s challenges, would be “pagsubok”.)
 
N: Kung ang mga videong iyón ay may Tagalog subs mas makakatulong silá sa akin. Mabuti na lang na ang Tagalog ay may hawíg sa Espanyól kayâ mas madalí para sa akin na isulat kung ano ang márinig ko kahit na hindi ko silá naiintindihán. Sa ganitóng paraán, mas humihirap ang proseso ng pag-aaral pero sa ganitóng paraán din tayo huhusay sa pagharap sa mga pagsubok. = If those videos have Tagalog subs they will be of more help to me. Luckily, Tagalog has similarities with Spanish that’s why it is easier for me to write/transcribe whatever I hear even if I don’t understand them. In this way, the learning process becomes more difficult, but in this way too will be become better, by/in facing challenges.
 
Message Menu
Author Photo SantSpain11 Rating: 0
Jul 15 2019, 10:26am CST ~ 7 mos. ago. 
@Tagamanila
Maraming salamat! I'll diligently study these corrections.
 
Message Menu
Author Photo stevesmi Rating: 0
Jul 22 2019, 4:40pm CST ~ 7 mos. ago. 
"...means that I can easily transcribe whatever I hear, even if I don't understand it. This makes the whole learning process a bit more difficult, but that's how we become better, by facing challenges."
Absolutely. The latest advice about learning (languages or otherwise) is that we should regularly test ourselves and especially with written tasks or question and answer sessions.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 149

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH