Back
Close
 

Please explain the past, present and future tenses for the word

« Back
Message Menu
Author Photo by: Fujishooter Rating: 0
Jun 08 2019, 12:21am CST ~ 2 mos., 18 days ago. 
Please explain the past, present and future tenses for the word yakap (hug). I'm having trouble applying an appropriate rule. Many thanks
Reply
 
Message Menu
Author Photo Tagamanila Rating: 0
Jun 08 2019, 8:01am CST ~ 2 mos., 17 days ago. 
@Fujishooter
 
Actor-focus: yUMakap - yUMakap, YUMAyakap, YAyakap
 
Infinitive: yumakap
- Puwede ba AKÓng YUMAKAP sa iyo? (May/Can I PUT MY ARMS AROUND you?) = AKO ba ay puwedeng YUMAKAP sa iyo? ("Ako" [I] is the actor/subject)
 
Imperative: yumakap
- YUMAKAP KA sa akin. ([YOU] PUT YOUR ARMS AROUND me.) = IKÁW ay YUMAKAP sa akin. ("Ikaw" [you] is the actor/subject.)
 
Past tense: yumakap
- YUMAKAP ang ANÁK sa kaniyáng ina bago matulog. (The CHILD HUGGED her mom before going to bed.) = Ang ANÁK ay YUMAKAP sa kaniyáng ina bago matulog. ("Anak" [child] is the actor/subject.)
 
Present tense: yumayakap
- YUMAYAKAP SIYA sa unan kapag natutulog siya. (SHE HUGS / IS HUGGING a pillow when she sleeps.) = SIYA ay YUMAYAKAP sa unan kapag natutulog siya. ("Siya" [she] is the actor/subject.)
 
Future tense: yayakap
- YAYAKAP uli ang ANÁK sa kaniyáng ina pagkagising bukas. (The CHILD WILL HUG her mom again after waking up tomorrow.) = Ang ANÁK ay YAYAKAP uli sa kaniyáng ina pagkagising bukas. ("Anak" [child] is the actor/subject.)
 
.
 
Object-focus: yakapIN - NIyakap, NIYAyakap, YAyakapIN
 
Infinitive: yakapin
- Pwede ba KITÁng YAKAPIN? (May/Can I PUT MY ARMS AROUND YOU?) = IKÁW ba ay puwede kong YAKAPIN? ("Ikaw" [you] is the object/subject.)
 
Imperative: yakapin
- YAKAPIN mo AKÓ. ([You] HUG ME.) = AKÓ ay YAKAPIN mo. ("Ako" [me] is the object/subject.)
 
Past tense: niyakap
- NIYAKAP ng anák ang kaniyáng INÁ bago matulog. (The child HUGGED her MOM before going to bed./The MOM WAS HUGGED by the child before going to bed.) = Ang kaniyáng INÁ ay NIYAKAP ng anák bago matulog. ("Ina" [mom] is the object/subject.)
 
Present tense: niyayakap
- NIYAYAKAP niya ang UNAN kapag natutulog siya. (She HUGS / IS HUGGING the PILLOW when she sleeps./The PILLOW IS HUGGED by her when she sleeps.) = Ang UNAN ay NIYAYAKAP niya kapag natutulog siya. ("Unan" [pillow] is the object/subject.)
 
Future tense: yayakapin
- YAYAKAPIN uli ng anák ang kaniyáng INÁ pagkagising bukas. (The child WILL HUG her MOM again after waking up tomorrow./Her MOM WILL BE HUGGED again by the child after waking up tomorrow.) = Ang kaniyáng INA ay YAYAKAPIN uli ng anak pagkagising bukas. ("Ina" [mom] is the object/subject.)
 
Message Menu
Author Photo Fujishooter Rating: 0
Jun 08 2019, 1:19pm CST ~ 2 mos., 17 days ago. 
@Tagamanila Salamat na salamat po
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 54

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES