Close
 

ang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ang.

Definition for the Tagalog word ang:


ang  Play audioSave to Flash Cards
[article]  the
[adverb]  an adjective intensifier; so; very; too

Root: ang
Example Sentences Available Icon Ang Example Sentences in Tagalog: (75)
Lumílipád ang saranggola ni Pepe
Pepe's kite is flying.
Pinápatáy ng alcohol ang mga bacteria. 
Alcohol kills bacteria.
Ibinábalík ni Richard ang kotse niyá sa talyér
Richard is bringing his car back to the repair shop.
Inabután ni Laura ng pera ang pulubi
Laura handed money to the beggar.
Kamuntik ko nang maiwan ang ID ko
I almost forgot to bring my ID.
Si Juan ang bunsô
Juan is the youngest child (in the family).
Natanggáp mo ba ang email ko
Did you get my email?
Paano ba maíiwasan ang sipón
How do we prevent colds?
Kaya mo bang kitain ang US$500 sa isáng araw
Can you earn US$500 in a day?
Sipain mo ang bola papuntá sa akin
Kick the ball towards me.
Hindî pa ba bumabangon ang tatay mo
Hasn't you dad gotten out of bed yet?
Lálakás ang pakiramdám mo kapág uminóm ka nitó
You will feel stronger if you'd drink / take this.
Sinisi ni Jim ang bola nang pataás
Jim is kicking the ball upwards.
Ang galíng mo
You're so good!
Nadalá mo ba ang libró ko
Were you able to bring my book? / Did you take my book by mistake?
Nangínginíg ang mga kamáy ng lolo ko
My grandpa's hands are trembling.
Lumakás ang ulán
The rain intesified.
Kahapon ko pa sinagót ang email mo
I already replied to your email yesterday.
Panoorín natin ang concert ni Josh Groban. 
Let's watch Josh Groban's concert.
Naúunawaan ko ang kalagayan mo
I can understand the situation you're in.
Hindî mo ba puwedeng dagdagán ang allowance ko
Can't you possibly increase my allowance?
Alám mo bang kantahín ang "Happy Birthday" sa Tagalog
Do you know how to sing "Happy Birthday" in Tagalog?
Ilagáy mo sa channel 6 ang TV. 
Switch the TV to channel 6.
Gustó mo bang palitán ko ang channel ng TV? 
Would you like me to change the TV channel?
Makuntento ka sa kung anó ang mayroón ka
Be contented / happy with what you have.
Humihintô lang silá ng inuman kapág ubós na ang beer. 
They only stop drinking when they run out of beer.
Ipinakita mo na ba sa tatay mo ang grades mo
Have you already shown your grades to your father?
Napuntahán mo na ba ang Grand Canyon? 
Have you been to the Grand Canyon?
Baka patáy na yung dagâ kasí hindî na siyá gumágaláw
Maybe the rat is already dead because it is not moving anymore.
Kompanyá namin ang nagtatayô ng gusaling itó
It is our company that is constructing this building.
Libre ba ang Wi-Fi
Is the Wi-Fi free?
Tinanggihán ko yung ice cream kasí busóg na akó
I passed up the ice cream because I was already full.
Nanánatiling bukás ang mga mall hanggáng alas-diyés ng gabí
The malls stay open till 10 p.m..
Masyado niyáng dinamdám ang nangyari
He took what happened too hard.
Huwág mong damdamín ang sinabi niyá
Don't resent what she said.
Inatake ng mga sundalo ang kampo ng kalaban kanina
The soldiers attacked the enemy's camp earlier today.
Ilán ang humabol sa mágnanakaw
How many chased the thief?
Sino ang nakausap mo sa embassy? 
Whom were you able to talk to at the embassy?
Sino ang nagbenta nitó sa iyó
Who sold you this?
Huwág mong pinalálakí ang boses mo
Don't make your voice sound deeper.
Ipinápakita ba sa iyó ni Jane ang lamán ng bag niyá
Does Jane show you the contents of her bag?
Malî ang tao kong minahál
I loved the wrong person.
Anó ang pinápanoód mo
What are you watching?
Alíng kantá ni Elvis ang alám mong kantahín
Which song of Elvis would you know how to sing?
Tubig lang ba ang ininóm mo
Was it just water that you drank?
Kung bábawasan ang waló ng tatló, ilán ang mátitirá
If eight will be reduced by three, how many will be left?
Ang yaman-yaman mo na, hindî ka pa rin nakúkuntento
You are already so rich, you're still not contented?
Sige na. Anó pa ang hiníhintáy mo
Go on. What else are you waiting for?
Pilit niyáng ináangkín ang hindî sa kaniyá
He is persistently claiming what is not his.
Lumakás ang boses ni Jim nang nagalit siyá kay Tom. 
Jim's voice became louder when he got mad at Tom.
Huwág mong itátaás ang mga paá mo sa mesa
Do not put your feet on the table.
Tinútulungan ni Jill ang kaniyáng iná sa paglilinis ng bahay
Jill helps her mother with house cleaning chores.
Háhawakan ni David ang mga préparasyón para sa class reunion natin
David will handle the preparations for our class reunion.
Isará mo ang mga binta at lumálakás ang hangin
Close the windows as the wind is getting stronger.
Saán nagsísimulâ ang Ohio River? 
Where does the Ohio River begin to form?
Akó na ang magtata ng mga iyán sa ilalim ng lababo
I'd be the one to store those under the sink.
Nasásaktán ang mga matá ni Lucy sa liwanag
The lights are hurting Lucy's eyes.
Bilisán natin at bábagsák na ang ulán
Let's hurry up as the rain is just about to fall.
Hindî magtátagál at mag-aaway ang dalawáng batang iyán
It won't take long before those two kids will quarrel.
Magtátagál pa kayâ ang ulán
Would the rain still continue for some time?
Sasayangin mo lang ang oras mo kung kákausapin mo si John. 
You will just be wasting your time if you'd talk to John.
Sumunód ka sa akin at itutu ko sa iyó kung násaán ang canteen. 
Follow me and I'll show you where the canteen is.
Ginastos mo bang lahát yung perang ibinigáy ko sa iyó
Did you spend all the money that I gave you?
Itó ang unang beses na makákasakáy si Anna sa eroplano
This is the first time Anna will be able to ride on an airplane.
Pinápaupô na tayo kasí mag-úumpisá na ang programa
They are already telling us to take our seats because program is now about to start.
Tumátagál ba nang dalawáng araw ang charge ng cellphone mo
Is the battery charge of your cell phone able to last for two days?
Nagtátagál lang ng mga sampúng minutong mainit ang pagkain
The food only stays warm for about ten minutes.
Naníniwa ang marami na babangon ang mga patáy sa katapusán ng mundó
Many believe that the dead will rise at the end of the world.
Ang dami ko nang naibigáy sa iyóng pera, hindî ka pa rin nakuntento
I have already given you so much money and you're still not pleased.
Lumingón ka at tignan mo kung sino ang sumúsunód sa atin
Look behind you and see who's following us.
Sundín mo lang ang listahan na ibinigáy ko sa iyó at hindî ka malílitó
Just follow the list that I gave you and you won't get confused.
Hindî na magtátagál ang buhay ng lola kong may sakít
My sick grandma does not have much time left to live.
Anó ang ihahandâ mo sa iyóng kaarawán
What food will you be serving your guests on your birthday?
Binilí niyá ang mahál na kotse
She bought the expensive car.
Ipapasa ko sa iyó ang text sa akin ni Mike. 
I will forward to you Mike's text message to me.
Alternate spelling(s):
yung
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ang:

ANG AUDIO CLIP:
Play audio 
Related English Words:
theso
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES