Back
Close
 

araw

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word araw in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word araw:


araw  Play audio #15213Save to Flash Cards
[noun]  day; sun

Root: araw
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Araw Example Sentences in Tagalog: (45)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Umiikot ang mga planeta sa araw.
Play audio #31735 Play audio #31737
 
The planets are orbiting the sun.
Anóng oras lumubóg ang araw kahapon.
Play audio #29042 Play audio #29043
 
What time did the sun set yesterday?
Huwág mong titigan ang araw.
Play audio #29128 Play audio #29129
 
Don't stare at the sun.
Malapit nang lumitáw ang araw.
Play audio #28053 Play audio #28054
 
The sun is about to appear.
Sisikat na mulî ang araw kasí tumigil na ang ulán.
Play audio #29157 Play audio #29158
 
The sun will shine again because the rain has already stopped.
Mabilís na nagdaán ang sampúng araw.
Play audio #28007 Play audio #28008
 
The past ten days have passed rapidly.
Anóng oras sumikat ang araw kanina?
Play audio #29377 Play audio #29378
 
What time did the sun rise earlier / this morning?
Matátawá ka kung gúgunitaín mo ang araw na iyón.
Play audio #36091
 
You'll laugh if you look back on that day.
Nagkátaón na ipinanganák si Daisy sa araw ng Bagong Taón.
Play audio #29515 Play audio #29516
 
Daisy happened to be born on New Year's day.
Idineklará ang suspénsiyón ng mga klase ngayóng araw.
Play audio #35994
 
The suspension of classes today was declared.
Maúunawaan mo rin akó balang araw.
Play audio #30806 Play audio #30807
 
Someday you'll understand me.
Nakakakain ba silá ng tatlóng beses sa isáng araw
Are they able to eat three times a day?
Lubusang maglala ang mundóng itó balang araw
Someday this world will completely disappear.
Dinamihan niyá ang pagpapahid ng losyon bago mabilad sa araw
He applied the lotion liberally before sun exposure.
Iláng araw mayroón sa Hulyo
How many days are there in July?

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Maganda ang araw.
Tatoeba Sentence #1599941 Tatoeba user-submitted sentence
It's a nice day.


Kay gandang araw!
Tatoeba Sentence #1729588 Tatoeba user-submitted sentence
What a lovely day!


Nagbilad sila sa araw.
Tatoeba Sentence #1783547 Tatoeba user-submitted sentence
They dried themselves in the sun.


Napabahay ako buong araw.
Tatoeba Sentence #1812135 Tatoeba user-submitted sentence
I stayed home all day.


Umulan buong araw kahapon.
Tatoeba Sentence #2083614 Tatoeba user-submitted sentence
It rained all day yesterday.


Maaga akong umuwi bawat araw.
Tatoeba Sentence #1653299 Tatoeba user-submitted sentence
I go home early every day.


Ang araw ay sumusunog na bola.
Tatoeba Sentence #1854220 Tatoeba user-submitted sentence
The sun is a flaming ball.


Talagang bisi siya buong araw.
Tatoeba Sentence #1748736 Tatoeba user-submitted sentence
He was very busy all day.


Matahimik na araw kami sa bukid.
Tatoeba Sentence #1748731 Tatoeba user-submitted sentence
We spent a quiet day in the country.


Di nagawa ang Roma sa isang araw.
Tatoeba Sentence #1798417 Tatoeba user-submitted sentence
Rome was not built in a day.


Naglaro siya ng tenis buong araw.
Tatoeba Sentence #2763522 Tatoeba user-submitted sentence
He played tennis all day long.


Anong paborito mong parte ng araw?
Tatoeba Sentence #1796191 Tatoeba user-submitted sentence
What's your favorite part of the day?


Wala ako sa bayan nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1874827 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be out of town for a few days.


Sumisinag ang araw nang maliwanag.
Tatoeba Sentence #2100735 Tatoeba user-submitted sentence
The sun shone brightly.


Wala akong nabenta sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2838848 Tatoeba user-submitted sentence
I had no sales today.


Ayos ang bilyete para tatlong araw.
Tatoeba Sentence #1802458 Tatoeba user-submitted sentence
The ticket holds good for three days.


Huwag bumilad sa araw nang matagal.
Tatoeba Sentence #2945035 Tatoeba user-submitted sentence
Don't stay in the sun too long.


Pinagaling ng araw ang kanyang kulay.
Tatoeba Sentence #1704488 Tatoeba user-submitted sentence
The sunshine improved his color.


Buong araw nanatiling tahimik si Tom.
Tatoeba Sentence #3243783 Tatoeba user-submitted sentence
Tom kept silent all day long.


Makakalimutan mo rin ako balang araw.
Tatoeba Sentence #5299957 Tatoeba user-submitted sentence
You'll forget about me someday.


Tumigil siya sa otel nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1711861 Tatoeba user-submitted sentence
She stayed at the hotel for several days.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days till Christmas.


Buong araw ay naglinis ako ng kuwarto.
Tatoeba Sentence #1800624 Tatoeba user-submitted sentence
I spent the whole day cleaning up the room.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days until Christmas.


Gumagawa ako ng tanghalian bawat araw.
Tatoeba Sentence #1648597 Tatoeba user-submitted sentence
I make lunch every day.


Nabubuhay ng tatlong araw ang paruparo.
Tatoeba Sentence #7894372 Tatoeba user-submitted sentence
Butterflies live for three days.


Isang araw, lumuwas si Elisa ng Madrid.
Tatoeba Sentence #3076884 Tatoeba user-submitted sentence
One day, Elisa left for Madrid.


Mananatili ako sa bahay sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2808507 Tatoeba user-submitted sentence
I will stay home today.


Aling planeta ang pinakamalapit sa Araw?
Tatoeba Sentence #3565450 Tatoeba user-submitted sentence
Which planet is nearest to the Sun?


Sa taglamig, ang mga araw ay mas maikli.
Tatoeba Sentence #1399357 Tatoeba user-submitted sentence
Days are shorter in winter.


Ang tumal ng negosyo sa mag araw na ito.
Tatoeba Sentence #2815965 Tatoeba user-submitted sentence
Business is so slow these days.


Dalawampung sigarilyo siya sa isang araw.
Tatoeba Sentence #1358353 Tatoeba user-submitted sentence
He smokes twenty cigarettes a day.


Sisikat muli ang araw sa madaling panahon.
Tatoeba Sentence #2783707 Tatoeba user-submitted sentence
The sun will shine again soon.


Alaala ko talaga ang araw na pinanganak ka.
Tatoeba Sentence #1500135 Tatoeba user-submitted sentence
I remember the day you were born very well.


Mataas na ang araw nang umalis ako sa kama.
Tatoeba Sentence #2971906 Tatoeba user-submitted sentence
When I got out of bed, the sun was already high in the sky.


Magandang araw. Ikaw ba si Sherlock Holmes?
Tatoeba Sentence #7433067 Tatoeba user-submitted sentence
Good day. Are you Mr. Sherlock Holmes?


Binili ko ang aklat na ito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2766911 Tatoeba user-submitted sentence
I bought this book the other day.


Nagkasakit siya noong nakalipas na mga araw.
Tatoeba Sentence #2869280 Tatoeba user-submitted sentence
He fell ill a few days ago.


Kalilipat lamang nila rito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2772565 Tatoeba user-submitted sentence
They moved in just the other day.


Dumating ang sagot matapos ang tatlong araw.
Tatoeba Sentence #7894331 Tatoeba user-submitted sentence
The reply came after three days.


Iyon ang pinakamagaling na araw sa buhay ko.
Tatoeba Sentence #1666811 Tatoeba user-submitted sentence
That was the best day of my life.


Sa pagbalik ng taglamig, umiikli na ang araw.
Tatoeba Sentence #1919219 Tatoeba user-submitted sentence
With the coming of winter, days are getting shorter.


Kumakanta ang tandang tuwing pagsikat ng araw.
Tatoeba Sentence #2778656 Tatoeba user-submitted sentence
The rooster crows at sunrise.


Kung hindi dahil sa araw, hindi tayo mabubuhay.
Tatoeba Sentence #3064174 Tatoeba user-submitted sentence
If it were not for the sun, we could not live at all.


Pinapakain ko ang aking pusa sa araw at sa gabi.
Tatoeba Sentence #5299978 Tatoeba user-submitted sentence
I feed my cat every morning and every evening.


Sumisikat ang araw nang mas maaga kapag tag-araw,
Tatoeba Sentence #2798350 Tatoeba user-submitted sentence
The sun rises earlier in the summer.


Hulaan mo kung sino ang nakita ko sa araw na ito!
Tatoeba Sentence #2763667 Tatoeba user-submitted sentence
Guess who I met today!


Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat.
Tatoeba Sentence #2937481 Tatoeba user-submitted sentence
He felt the warmth of the sun on his skin.


Anong oras ka bumabangon sa mga araw na may pasok?
Tatoeba Sentence #2915128 Tatoeba user-submitted sentence
What time do you get up on schooldays?


Talagang malinaw ang umagang araw na di ko matingnan.
Tatoeba Sentence #1876783 Tatoeba user-submitted sentence
The morning sunshine is so bright that I can't look at it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce araw:

ARAW AUDIO CLIP:
Play audio #15213
Markup Code:
[rec:15213]
Related Filipino Words:
balang arawáraw-arawmadalíng-arawAraw ng KagitinganAraw ng mga Patáykaarawánarawánanak-arawaraw ng paghuhukómpaglubóg ng araw
Related English Words:
daysun
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.