Back
Close
 

at

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word at in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word at:


at  Play audio #682Save to Flash Cards
[conjunction]  and; and what's more...; as / because / that (as way introduce an explanation of something)

Root: at
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon At Example Sentences in Tagalog: (95)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Example Grouping: "and"
Putî ang aso at ang pu
The dog and the cat are white.
Magdalá tayo ng payong at bakâ umulán.
Play audio #28685 Play audio #28686
 
Let's bring an umbrella as it might rain.
Kailán at saán kayó nagpakasál?
Play audio #33850 Play audio #33851
 
When and where did you get married?
Sumunód tayo sa mga awtoridád at batás.
Play audio #36224
 
Let's obey the authorities and laws.
Ingatan mo at bakâ masi.
Play audio #30661 Play audio #30662
 
Handle it carefully as it might break.
Mag-ingat ka at bakâ ka mádulas.
Play audio #31831 Play audio #31832
 
Be careful as you might slip.
Nagpahayág silá ng utang na loób at pasasalamat.
Play audio #36049
 
They expressed gratitude and appreciation.
Nabuô ang tubig at nagíng yelo.
Play audio #27359 Play audio #27360
 
The water solidified and became ice.
Manánatili kailanmán ang kabutihan niná Rica at Alexa.
Play audio #32620 Play audio #32621
 
Rica and Alexa's goodness is enduring.
Mabibigô ang pamámaraán niná PJ at RR.
Play audio #34976 Play audio #34977
 
PJ and RR's method will fail.
Pitóng ba ang nilagnát nang mataás at namatáy.
Play audio #33322 Play audio #33323
 
Seven children developed a high fever and died.
Bumangon ka at simulán mo nang mag-ehersisyo.
Play audio #34150 Play audio #34151
 
Get up and start exercising.
Naaayos na ang isyu niná Gloria at Alex.
Play audio #33364 Play audio #33366
 
Gloria and Alex's issue are already being resolved.
Nagpatuloy ang ulán at nilagnát si Mario.
Play audio #32533 Play audio #32534
 
The rain continued to fall and Mario developed a fever.
Sinaktán at sinugatan siyá ni Ador.
Play audio #30003 Play audio #30004
 
Ador struck and wounded her.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
At ano ngayon?
Tatoeba Sentence #1349206 Tatoeba user-submitted sentence
And so?


Kumain at uminom.
Tatoeba Sentence #1660219 Tatoeba user-submitted sentence
Eat and drink.


Uminom at kumain.
Tatoeba Sentence #1790227 Tatoeba user-submitted sentence
Drink and eat.


Tumayo at maglakad.
Tatoeba Sentence #1371719 Tatoeba user-submitted sentence
Stand up and walk.


Tahimik at makinig!
Tatoeba Sentence #2929921 Tatoeba user-submitted sentence
Shut up and listen!


Siya'y tamad at sakim.
Tatoeba Sentence #4052450 Tatoeba user-submitted sentence
He's greedy and lazy.


Matangkad siya at guwapo.
Tatoeba Sentence #1604696 Tatoeba user-submitted sentence
He is tall and handsome.


Sino ka at saan ka galing?
Tatoeba Sentence #4491763 Tatoeba user-submitted sentence
Who are you and where do you come from?


Ngumiti siya at nagpaalam.
Tatoeba Sentence #3484779 Tatoeba user-submitted sentence
She smiled and said goodbye.


Umupo si Tom at naghintay.
Tatoeba Sentence #5214095 Tatoeba user-submitted sentence
Tom sat down and waited.


Aksaya iyon ng oras at pera.
Tatoeba Sentence #2162473 Tatoeba user-submitted sentence
That's a waste of time and money.


Aksaya iyon ng oras at pera.
Tatoeba Sentence #2162473 Tatoeba user-submitted sentence
It's a waste of time and money.


At kung sinabi kong "hindi"?
Tatoeba Sentence #2903853 Tatoeba user-submitted sentence
What if I say "no"?


Sumubok siya, at nagawa niya.
Tatoeba Sentence #2861060 Tatoeba user-submitted sentence
He tried, and he did it.


Bumabagsak ang dahon at puno.
Tatoeba Sentence #2195343 Tatoeba user-submitted sentence
The leaf and the tree are falling.


Siya ay bulag, bingi at pipi.
Tatoeba Sentence #4000101 Tatoeba user-submitted sentence
He's blind, deaf and mute.


Umalis ka na dito at mabilis.
Tatoeba Sentence #1341727 Tatoeba user-submitted sentence
Get out of here, and quickly.


May karayom at sinulid ka ba?
Tatoeba Sentence #2762135 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have needle and thread?


Ang langit ay maulap at uulan.
Tatoeba Sentence #2909500 Tatoeba user-submitted sentence
The sky is cloudy and it will rain.


Tingnan mo ako, at gayahin mo.
Tatoeba Sentence #1696959 Tatoeba user-submitted sentence
Look on me, and do likewise.


At bakit ko naman gagawin iyon?
Tatoeba Sentence #2842468 Tatoeba user-submitted sentence
And why would I do that?


Berde at kulay-rosas ang kumot.
Tatoeba Sentence #6487371 Tatoeba user-submitted sentence
The blanket is green and pink.


Walang anak sina Tomas at Maria.
Tatoeba Sentence #1789451 Tatoeba user-submitted sentence
Tom and Mary have no children.


Nagsu-sushi sina Taro at Hanako.
Tatoeba Sentence #3784260 Tatoeba user-submitted sentence
Hanako and Taro went to eat some sushi.


Bukas ang kahon at walang laman.
Tatoeba Sentence #1383705 Tatoeba user-submitted sentence
The box was open and empty.


Ihalo ang kanin sa itlog at toyo.
Tatoeba Sentence #2178283 Tatoeba user-submitted sentence
Combine the rice with the egg and soy sauce.


Umuwi ka at tawagan mo ang pulis!
Tatoeba Sentence #2420455 Tatoeba user-submitted sentence
Go back home and call the police!


Anong kaibahan ng nayon at bayan?
Tatoeba Sentence #1883164 Tatoeba user-submitted sentence
What's the difference between a village and a town?


Pumarini ka at magkita tayo bukas.
Tatoeba Sentence #2205792 Tatoeba user-submitted sentence
Come and see me tomorrow.


Hinahalo ko ang mayones at ketsap.
Tatoeba Sentence #1665661 Tatoeba user-submitted sentence
I mix mayonnaise with ketchup.


At nabigyan kami ng libreng pizza.
Tatoeba Sentence #1789611 Tatoeba user-submitted sentence
And we got a free pizza.


Nagpi-pizza sina Marisol at Johnny.
Tatoeba Sentence #3784259 Tatoeba user-submitted sentence
Marisol and Johnny are eating some pizza.


Natatanaw ko ang dagat at ang ilog.
Tatoeba Sentence #3981657 Tatoeba user-submitted sentence
I can see the sea and the river.


Mas gusto niya ang sago at gulaman.
Tatoeba Sentence #1470567 Tatoeba user-submitted sentence
He wants more sago and agar-agar.


Magmadali ka at matiyetiyempohan mo.
Tatoeba Sentence #1643300 Tatoeba user-submitted sentence
Make haste, and you will be in time.


Kailan at saan ang handa ng almusal?
Tatoeba Sentence #1889396 Tatoeba user-submitted sentence
When and where is breakfast served?


Nabibilang si Tom kina John at Mary.
Tatoeba Sentence #2798359 Tatoeba user-submitted sentence
Tom belongs with John and Mary.


Isulat mo ang pangalan at address mo.
Tatoeba Sentence #1611636 Tatoeba user-submitted sentence
Write your name and address.


Walang kagaya ng tag-init at ayskrim.
Tatoeba Sentence #1889371 Tatoeba user-submitted sentence
There is nothing like summer and ice cream.


Siya ay kasal na at may dalawang anak.
Tatoeba Sentence #2785801 Tatoeba user-submitted sentence
He is married with two children.


Lumingon ka at ipikit ang mga mata mo.
Tatoeba Sentence #8282255 Tatoeba user-submitted sentence
Turn around and close your eyes.


Lahat ay itim at puti sa aking kwarto.
Tatoeba Sentence #2798400 Tatoeba user-submitted sentence
Everything is black and white in my bedroom.


Ang dami mong pera, at ako wala ni isa.
Tatoeba Sentence #2815769 Tatoeba user-submitted sentence
You have a lot of money, and I have none.


Doktor siya at propesor sa unibersidad.
Tatoeba Sentence #2095423 Tatoeba user-submitted sentence
He is a doctor and a university professor.


Labas at loob niyang alam ang New York.
Tatoeba Sentence #1885778 Tatoeba user-submitted sentence
He knows New York inside out.


Ipagdala mo ako ng tubig, at bilisan mo.
Tatoeba Sentence #1712142 Tatoeba user-submitted sentence
Bring me some water, and be quick about it.


Ikaw at ako ay matalik na magkakaibigan.
Tatoeba Sentence #2765479 Tatoeba user-submitted sentence
You and I are very good friends.


Siya ay may matitibay na buto at ngipin.
Tatoeba Sentence #2824499 Tatoeba user-submitted sentence
He has strong bones and teeth.


Binigay niya sa akin ang sulat at umalis.
Tatoeba Sentence #1705498 Tatoeba user-submitted sentence
He handed me the letter and left.


May dakilang laban ng relihiyon at agham.
Tatoeba Sentence #1885352 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great conflict between religion and science.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce at:

AT AUDIO CLIP:
Play audio #682
Markup Code:
[rec:682]
Related English Words:
andasthatbecauseand what's more
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.