Back
Close
 

at

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word at in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word at:


at  Play audioSave to Flash Cards
[conjunction]  and; and what's more...; as / because / that (as way introduce an explanation of something)

Root: at
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon At Example Sentences in Tagalog: (65)
Click / tap any word to see a literal translation.
Example Grouping: "and"
Putî ang aso at ang pu
The dog and the cat are white.
Magdalá tayo ng payong at bakâ umulán.
Play audio Play audio
 
Let's bring an umbrella as it might rain.
Nabuô ang tubig at nagíng yelo.
Play audio Play audio
 
The water solidified and became ice.
Anóng koponán ang tinatalo niná Carl at Dan? 
Which team are Carl and Dan defeating?
Hilingín kiná Cardo at Alyana na gamitin ang impormasyón mulâ sa libró.
Play audio Play audio
 
Ask Cardo and Alyana to use information from the book.
Kailán at saán kayó nagpakasál
When and where did you get married?
Ingatan mo at bakâ masi
Handle it carefully as it might break.
Nakákaba at mulî na namán akóng gumíginhawa
I'm recovering and getting comfortable again.
Mag-ingat ka at bakâ ka mádulas
Be careful as you might slip.
Ingatan mo ang salamín at bakâ mabasag
Handle the mirror carefully as it might break.
Hindî na nakaba ang mga stock niná Pia at Cat. 
Pia and Cat's stocks never rebounded.
Nakaba na ang ilog, at walâ nang tandâ ng polusyón ng langís
The river has recovered fully, and there's no sign of oil pollution.
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
Nagpahayág silá ng utang na loób at pasasalamat
They expressed gratitude and appreciation.
Manánatili kailanmán ang kabutihan niná Rica at Alexa. 
Rica and Alexa's goodness is enduring.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce at:

AT AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:682]
Related English Words:
andasthatbecauseand what's more
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES