Back
Close
 

ay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word ay:


ay  Play audioSave to Flash Cards
is; are; am
*Note: inversion marker

Root: ay
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Ay Example Sentences in Tagalog: (18)
Click / tap any word to see a literal translation.
Ang estudyante ay matalino
The student is smart.
Ang aklatan ay naglálamán mahigít apat na daáng libong libró
The library contains more than 400,000 books.
Natuklasán mo ba kung siyá ay nagkasala?
Play audio Play audio
 
Did you find out if he was at fault?
Siyá ay "gumagamit".
Play audio Play audio
 
He is a "user" (of drugs).
Huwág kang mag-akalang akó ay mayaman
Don't get the wrong idea that I'm rich.
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
Ang dalawáng batang nag-aaway ay ayaw magpasawáy sa kaibigan nilá
The two kids fighting would not heed the admonishment/urging of their friend to stop.
Ang batás ay dapat ipinápatupád
The law should be enforced.
Nadídiskubré ng marami na hindî lahát ng kaibigan nilá ay mabuti
Many people discover that not all of their friends are good.
Silá ba ay mag-asawa
Are they a husband and wife? / Are they a married couple?
Ang kasama ni John sa restaurant ay si Mary. 
John's companion at the restaurant is Mary. / The companion of John at the restaurant is Mary.
Ikáw ba ay handâ na
Are you ready now?
Siyá ay mabaít
She is nice.
Ang isáng paraán para maitalâ ang obserbasyón mo ay iguhit itó
One way to record what you observe is to draw it.
Saglít pa ay tumunóg ang cell phone ni Nadine. 
Suddenly Nadine's cell phone rang.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ay:

AY AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:2150]
Related Filipino Words:
Ay!
Related English Words:
isareaminversioninversion marker
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES