Back
Close
 

bagay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bagay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bagay:


bagay  Play audio #4488Save to Flash Cards
[noun]  thing; item; matter; object; article
[adjective]  suitable; suitable for; compatible; apropos; appropriate; typical; applicable; fitting

Root: bagay
Usage Note Icon Usage Notes:
"Ang tubig ay isáng bagay na kailangan nating lahát" = Water is a thing/something that we all need.

Waláng bagay = "nothing"/no bother

"Huwág ka nang mágpasalamat sa ginawâ ko. Waláng bagay 'yun sa akin" = Don't even thank me for what I did. It's nothing to me.

Bágay-bagay = an assortment of things

"Ang pináguusapan namin ay mga bágay-bagay na siguradong hindi ka magiging interesado" = What we are discussing are (an assortment of) things that for sure you'll not be interested in.

Waláng kabágay-bagay = (something) of no significance

"Waláng kabágay-bagay ang pinág-awayan nilá Anna at Mary" = Anna and Mary quarreled over something so trivial.

Adjective:

Bagay = suitable

"Bagay kay Bob ang may bigote" = Having a mustache suits Bob

"Mas bagay kay Mary ang mahabang buhók" = Mary looks better with long hair.

"Kapé ang bagay sa cake na itó" = Coffee is what will go well with this cake.

"Kung masyadong payát ang isáng babae, hindi bagay na magsuót siyá ng puláng pantalón kasí magmumukhâ siyáng thermometer" = If a woman is too skinny, it's not appropriate for her to wear red pants because she'd look like a thermometer. 😁

Common verb forms: (related to "suitable" meaning)

Bumagay = to suit (subject-focused) - bumagay, bumábagay, babagay

"Kailangang bumilí ni Rose ng sapatos na babagay sa bago niyáng damít" = Rose needs to buy a pair of shoes that will match her new dress.

Mabagay = to be suitable/fitting (subject-focused) - normally used only in the present tense - "nababagay"

"Ang nababagay na magíng asawa ni Anna ay si Mark" = The suitable man to become Anna's husband/the suitable husband for Anna is Mark

Makibagay = to fit in with; "when in Rome, do as the Romans do" (subject-focused) - nakibagay, nakíkibagay, makíkibagay

"Kapág nasa ibáng bansâ ka, kailangan mong makibagay sa paraán ng pamumuhay nila" = When you're in another country, you need to adjust/adapt to their way of life.

Bagayan = to suit/match/adapt to something (object-focused) - binagayan, binábagayan, babagayan

"Subukan mong bagáyan'/gayahin ang pag-uugalì ni Tom kasí isa siyáng mabaít na bata" = Try to imitate/copy Tom's character because he's a good boy.

"Hindí lahát ng babae ay binábagayan ng maiklíng buhók" = Not all women look good with short hair.

String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Bagay Example Sentences in Tagalog: (27)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Huwág kang gumamit ng mga bagay na hindî sa iyó.
Play audio #28380 Play audio #28381
 
Don't use things that don't belong to you.
Magdalá lang mga bagay na magkakasya sa maleta mo.
Play audio #30724 Play audio #30783
 
Only carry items than can fit in your luggage.
Mahirap ipahayág ang mga bagay na hindî mo maunawaan.
Play audio #30808 Play audio #30809
 
It's difficult to express things that you don't understand.
Gagayahin ko ang mga mabubuting bagay na makikita ko.
Play audio #33626 Play audio #33627
 
I'm going to imitate the good things I see.
Masayá akó kapág ipinápamigáy ko ang mga bagay na hindî ko na kailangan
I'm happy when I gave away the stuff that I no longer need.
Ayaw kong matanóng ng bagay na hindî ko masagót
I don't want to be asked things I can't answer.
Anó ang bagay na madalás na ninanakaw nilá
What's the thing that they steal most often?
Ang gustó ko sa iyó, kumakanâ ka sa lahát ng bagay
What I like about you is that you succeed in everything.
Mareréalize mo ang halagá ng isáng bagay kapág nawalâ mo itó
You will realize the worth of something when you lose it.
Huwág kang mag-focus sa mga bagay na hindî mahalagá
Don't focus on unimportant things.
Hindî na kailangang ilarawan ang isáng bagay na tukoy na
There is no need to describe something that is obvious.
Pipilitin niyáng pagawaín ka ng bagay na malî
He will force you to do something that is not right.
Hindî ko na ginágastá ang ipon ko sa mga bagay na hindî ko kailangan
I am no longer spending my savings on items I do not need.
Madulás ang bagay na kinakapitan niyá
The thing he's grasping is slippery.
Inakusahán ba kitá ng mga bagay na mala sa katotohanan
Did I accuse you of things that are far from the truth?

User-submitted Example Sentences (38):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Bagay sayo ang luntian.
Tatoeba Sentence #4560238 Tatoeba user-submitted sentence
Green suits you.


Kinakain nila itong mga bagay.
Tatoeba Sentence #1783537 Tatoeba user-submitted sentence
They eat these things.


Hindi sila bagay sa isa't isa.
Tatoeba Sentence #2810739 Tatoeba user-submitted sentence
They are not suited to each other.


Huwag mag-away sa walang bagay.
Tatoeba Sentence #1700527 Tatoeba user-submitted sentence
Don't quarrel over trifles.


Hindi tatagal ang bagay na ito.
Tatoeba Sentence #3243756 Tatoeba user-submitted sentence
This thing won't last long.


Isang bagay lamang ang nais ko.
Tatoeba Sentence #7633045 Tatoeba user-submitted sentence
I only want one thing.


Bagay ang kurbatang iyan sa baro mo.
Tatoeba Sentence #2128417 Tatoeba user-submitted sentence
That tie goes well with your shirt.


Di ko ugali tapusin ang isang bagay.
Tatoeba Sentence #1020809 Tatoeba user-submitted sentence
Fishing just isn't my line.


Tingnan mo ang laki ng bagay na 'yan!
Tatoeba Sentence #2428012 Tatoeba user-submitted sentence
Look at the size of that thing!


Bagay talaga sa iyo ang kurbatang iyan.
Tatoeba Sentence #3046929 Tatoeba user-submitted sentence
That tie really suits you.


Paano mo nalaman itong mga bagay na ito?
Tatoeba Sentence #4508912 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know all these things?


Bagay talaga sa kanya ang maikling buhok.
Tatoeba Sentence #2929805 Tatoeba user-submitted sentence
Short hair really suits her.


Madaming magandang bagay ang iniwan ng hari.
Tatoeba Sentence #1020803 Tatoeba user-submitted sentence
The king left a large fortune behind.


Agham ng mga bagay ng langit ang astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650151 Tatoeba user-submitted sentence
Astronomy is the science of heavenly bodies.


Kalikasang tao ang maabala ng mga ganoong bagay.
Tatoeba Sentence #1811965 Tatoeba user-submitted sentence
It is human nature to be bugged by such things.


Bakit kaya gusto mong gawin ang mga ganyang bagay?
Tatoeba Sentence #2774176 Tatoeba user-submitted sentence
Why would you want to do something like that?


Huwag mong gawin ang isang bagay na iyong ikasisi.
Tatoeba Sentence #2965951 Tatoeba user-submitted sentence
Don't do anything you'll regret.


Ganyang simpleng bagay ang alam ng maliit na bata.
Tatoeba Sentence #1593280 Tatoeba user-submitted sentence
The smallest child knows such a simple thing.


Seryosohin mo ang mga bagay nang higit na kaunti pa.
Tatoeba Sentence #2794789 Tatoeba user-submitted sentence
Take things a little more seriously.


Hinding-hindi gagawin ng isang Hapon ang ganyang bagay.
Tatoeba Sentence #2917657 Tatoeba user-submitted sentence
A Japanese would never do such a thing.


Naniniwala ka ba sa mga hindi tukoy na lumilipad na bagay?
Tatoeba Sentence #1854809 Tatoeba user-submitted sentence
Do you believe in UFOs?


Gusto nilang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa relihiyon.
Tatoeba Sentence #1817751 Tatoeba user-submitted sentence
They want to talk about religion.


Di ko alam ang mga bagay noong nakalipas nang 100 o 50 taon.
Tatoeba Sentence #1760016 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.


Hindi rin naman ako interesado gawin ang mga bagay na ganyan.
Tatoeba Sentence #4444145 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not even interested in doing that kind of thing.


Ang kaalaman ng wika ay isang bagay; ang pagtuturo nito ay iba pa.
Tatoeba Sentence #1932697 Tatoeba user-submitted sentence
To know a language is one thing, and to teach it is another.


Si Tom ay may ilan pang mga bagay na gagawin bago siya makakaalis.
Tatoeba Sentence #2782224 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a few more things to do before he can leave.


Ito'y isang bagay na nakikita natin pero hindi nililinis araw-araw.
Tatoeba Sentence #2774131 Tatoeba user-submitted sentence
It's something we see but don't clean every day.


Ang mga patalastas ang nag-uudyok sa ating bumili ng maluluhong bagay.
Tatoeba Sentence #2929799 Tatoeba user-submitted sentence
Advertisements urge us to buy luxuries.


Ang isang bagay ay hindi kailangang totoo bagamat ipinagpapatayan ng tao.
Tatoeba Sentence #1785874 Tatoeba user-submitted sentence
A thing is not necessarily true because a man dies for it.


Hindi pinayagan ng doktor ang tatay ko na magbuhat ng mabibigat na bagay.
Tatoeba Sentence #4049572 Tatoeba user-submitted sentence
The doctor didn't allow my father to carry heavy things.


Nagsasalita ang lahat sa sansinukob; walang bagay na di mayroon ng sariling wika.
Tatoeba Sentence #2176081 Tatoeba user-submitted sentence
Everything speaks in the universe; there is nothing that doesn't have its language.


Hindi nila naiisip na ginagamit lang sila ng ibang tao para sa politikal na bagay.
Tatoeba Sentence #1020816 Tatoeba user-submitted sentence
They don't realize that they're being used as pawns to obtain a wider political objective.


Naghanap nang naghanap ang pulisya ng isang nawawalang bagay sa loob ng isang buwan.
Tatoeba Sentence #2660843 Tatoeba user-submitted sentence
The police kept looking for a stolen article for about one month.


Ang gusaling tukudlangit ba'y malaking bagay sa malayo, o maliit na bagay sa malapit?
Tatoeba Sentence #1748704 Tatoeba user-submitted sentence
Is a skyscraper a big thing far away or a small thing close up?


Ang gusaling tukudlangit ba'y malaking bagay sa malayo, o maliit na bagay sa malapit?
Tatoeba Sentence #1748704 Tatoeba user-submitted sentence
Is a skyscraper a big thing far away or a small thing close up?


Kapag malaman ng aking mga magulang na pumarito ka, maaari silang gumawa ng bagay na hindi kanais-nais.
Tatoeba Sentence #2763506 Tatoeba user-submitted sentence
If my parents find out you came over, they could do something crazy.


Ang opinyon ay yaong bagay na magrarason ako kung bakit lahat ng daigdig ay dapat mag-isip ng aking pag-iisip.
Tatoeba Sentence #2120767 Tatoeba user-submitted sentence
Opinion is something wherein I go about to give reason why all the world should think as I think.


Ako ay naglalakbay sa malayo, bumibisita sa mga dayuhang bansa, gumagawa ng mga bagay na hindi ko pa nagawa noon.
Tatoeba Sentence #2796519 Tatoeba user-submitted sentence
I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
bgay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bagay:

BAGAY AUDIO CLIP:
Play audio #4488
Markup Code:
[rec:4488]
Related Filipino Words:
pakikibagaybágay-bagaymakibagaynababagaybagay na bagayibagaybumagaybagayanmagkakabagay
Related English Words:
thingarticletypicalsuitablesuitable forcompatibleobjectappropriateapplicableaproposfittingmatter
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.