Back
Close
 

bago

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bago.

Definition for the Tagalog word bago:


bago  Save to Flash Cards
[adjective]  new; fresh; recent; modern; before


Bago Example Sentences in Tagalog: (53)
Bago ang kotseInspect sentence
The car is new.
Save to Flash Cards
Anó ang bagoInspect sentence
What's new?
Save to Flash Cards
Nagtayô ng bagong mall malapit sa bahay naminInspect sentence
A new mall was built near our place.
Save to Flash Cards
Nagdádasál silá bago kumainInspect sentence
They pray before meals.
Save to Flash Cards
Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagótInspect sentence
Think about it carefully before you answer.
Save to Flash Cards
Maraming umaangal sa bagong pátakaránInspect sentence
Many are grumbling about the new regulation.
Save to Flash Cards
Tumayô si Ken bago siyá nagsalitâInspect sentence
Ken stood up before he spoke.
Save to Flash Cards
Magalíng umarte ang bagong aktórInspect sentence
The new actor acts well.
Save to Flash Cards
Itó muna ang atupagin mo bago iyánInspect sentence
Take care of this first before that one.
Save to Flash Cards
Ikáw muna bago si James. Inspect sentence
You first before James.
Save to Flash Cards
Iyón ang mga bagoInspect sentence
Those are the new ones.
Save to Flash Cards
Dinaanan namin ang bagong kalsadaInspect sentence
We passed through the new road.
Save to Flash Cards
Bina mo na ba ang mga bagong kasálInspect sentence
Have you congratulated the newlyweds?
Save to Flash Cards
Pumila na tayo bago huma ang linyaInspect sentence
Let's stand in line already before the line gets long.
Save to Flash Cards
Gustó mo bang magkaroón ng bagong kotseInspect sentence
Would you like to own a new car?
Save to Flash Cards
Matagál siyá bago nakatayôInspect sentence
It took a while before he could stand up.
Save to Flash Cards
Lumipat na ba silá sa bagong bahay niláInspect sentence
Have they moved over to their new house?
Save to Flash Cards
Umuwî na tayo bago kumalat ang dilím. (Literary) Inspect sentence
Let's go home before it gets dark.
Save to Flash Cards
Bábasaín mo muna ang buhók mo bago ka mag-shampooInspect sentence
Wet you hair first before applying shampoo.
Save to Flash Cards
Naáalala ko ang aking anák sa gabí bago matulogInspect sentence
I think of my children at night before sleeping.
Save to Flash Cards
Maglilinis muna akó ng kusi bago akó maliInspect sentence
I'll tidy up the kitchen first before I take a shower.
Save to Flash Cards
Inintindí ko muna ang paglulu bago akó nanoód ng TV. Inspect sentence
I attended to my cooking first before I watched the TV.
Save to Flash Cards
Malamáng makákaratíng kamí diyán bago dumilímInspect sentence
Most likely we'd arrive there before dark.
Save to Flash Cards
Lálaruín ko muna ang ba bago akó maliInspect sentence
I will play with the child first before I take a shower.
Save to Flash Cards
Marami ang nagréreklamo tungkól sa bagong pátakarán sa opisina naminInspect sentence
Many are complaining about the new policy in our office.
Save to Flash Cards
Idaán mo itó sa lola mo bago ka umuwîInspect sentence
Take this to your grandma before you go home.
Save to Flash Cards
Nagpápakita ng gilas si George sa bago niyáng amoInspect sentence
George is trying to impress his new boss.
Save to Flash Cards
Pinápakain muna ng iná ang anák bago siyá kumainInspect sentence
The mother feeds the child first before she eats.
Save to Flash Cards
Makákaraán ka ba sa botika bago ka umuwîInspect sentence
Would you be able to swing by the drugstore before going home?
Save to Flash Cards
Inaayos ni Anne ang mga kailangan sa kaniyáng bagong trabahoInspect sentence
Anne is attending to the requirements for her new job.
Save to Flash Cards
Gaanong katagál pa bago itó matataposInspect sentence
How much longer still before this will end?
Save to Flash Cards
Natatapos mo ba ang isáng pelíkulá bago ka matulogInspect sentence
Do you get to finish (watching) an entire movie before going to bed?
Save to Flash Cards
Maraming taón ang lumipas bago kamí nagkita ulî ni Maria. Inspect sentence
Many years have passed before Maria and I saw each other again.
Save to Flash Cards
Hindî pa silá lumilipat sa bagong bahay niláInspect sentence
They haven't moved yet to their new house.
Save to Flash Cards
Pinápalitán ng bangko ang mga lumang pera ng bagoInspect sentence
The bank replaces the old currency with the new one.
Save to Flash Cards
Magmúmukháng bago ang sapatos mo kapág nilinis mo nang mabutiInspect sentence
Your shoes will look new if you'd clean it well.
Save to Flash Cards
Pipilitin kong tapusin ang homework ko bago akó matulogInspect sentence
I will try my best to finish my homework before I go to bed.
Save to Flash Cards
Pápatayín mo muna ang iyóng sigarilyo bago ka sumakáy ng busInspect sentence
You must extingish your cigarette first before boarding a bus.
Save to Flash Cards
Bago ka umayáw, tikmán mo munaInspect sentence
Before you say no, taste it first.
Save to Flash Cards
Umurong ang bagong pantalón ko pagkalabaInspect sentence
My new pants shrunk after washing.
Save to Flash Cards
Bago ka umayáw, purbahán mo munaInspect sentence
Before you say no, try it first.
Save to Flash Cards
Kailangang magbayad muna tayo bago nilá tayo papasukinInspect sentence
We need to pay first before they'd allow us to go in.
Save to Flash Cards
Umiisip kamí ng pangalan para sa bago naming tuInspect sentence
We're thinking of a name for our new puppy.
Save to Flash Cards
Magpaalam ka sa amin bago ka umalís patungong America. Inspect sentence
Come and say goodbye to us before you depart for America.
Save to Flash Cards
Nag-umpisá na akóng maglu kaní-kanina lang, bago ka lang dumatíngInspect sentence
I already started cooking just a while ago, just before you arrived.
Save to Flash Cards
Pinakain muna nilá ang mga bisita bago silá kumainInspect sentence
They made their guests eat first before they ate.
Save to Flash Cards
May bagong pátakarán na gustó niláng ipatupád simulâ sa isáng linggóInspect sentence
There's a new policy that they'd like to implement beginning next week.
Save to Flash Cards
Kíkilalanin mo munang mabuti ang isáng tao bago ka magtítiwa sa kaniyáInspect sentence
You should first know a person very well before you put your trust in him.
Save to Flash Cards
Sinundô ko muna ang pinsan ko sa airport bago akó pumuntá ditoInspect sentence
I picked up my cousin from the airport first before coming here.
Save to Flash Cards
Inatupag ko pa muna ang pagpapakain sa aso bago akó naglabáInspect sentence
I took care of feeding the dog first before I did the laundry.
Save to Flash Cards
Magkano ba ang tátanggapín mong suweldo sa bago mong trabahoInspect sentence
How much salary will you be receiving in your new job?
Save to Flash Cards
Hinahabol ko ang alas-singko, bago magsará ang opisina niláInspect sentence
I'm trying to get there by five o'clock, before their office closes.
Save to Flash Cards
Bago pa akó makasagót, nariníg kong nagsalitâ si Mich. Inspect sentence
Before I could answer, I heard Mich speak.
Save to Flash Cards
Put your mouse over or tap (for mobile) any word to see the literal translation for that word.
« About these example sentences »
Alternate spelling(s):
bagu
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bago:

BAGO AUDIO CLIP:
 
Related Filipino Words:
pabágo-bagobagitobumagomagbagobaguhinpagbabagoipinagbagomabagopanibagomakabago
Related English Words:
newfreshbeforerecentmodern
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
bagong
Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES