Back
Close
 

bata

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bata in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bata:


bata  Play audio #18244Save to Flash Cards
[noun]  bathrobe; robe

Root: bata
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Bata Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mamahalin ang bata ni Alejandro. 
Alejandro's bathrobe is expensive.
Isinuót ni Myrna ang bata bago buksán ang pintô
Myrna wore the robe before opening the door.
Hinubád ni Lance ang bata sa haráp ni Neil. 
Lance took off his bathrobe in front of Neil.
Masyadong malakí para sa akin ang bata
The robe is too big for me.

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Bata ka pa.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
You're still young.


Marumi ang bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The child is dirty.


Bata ang lalaki.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The man is young.


Hindi ka na bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
You are not a child any more.


Di na kayo mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
You aren't kids anymore.


Mabait na bata si Emi.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Emi is a good girl.


Eto ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
This is the boy.


Tulog na tulog ang bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The baby is fast asleep.


Nag-iingay ang mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The children are making a lot of noise.


Napapagod na ang mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The children are growing tired.


Blangko ang mukha ng bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The kid looks blank.


Busog na ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The boy was full.


Hinahanap pa nila ang bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
They are still looking for the child.


Tumatakbo ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
That boy is running.


Ako'y isang batang mahiyain.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
I am a shy boy.


Sobrang bata mo para umibig.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
You are too young to be in love.


Pumasok ang bata sa bintana.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The boy got in through the window.


Matalinong bata siya, talaga.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
He is a clever boy, to be sure.


Parang bata siya kung kumilos.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
She behaves in a childish way.


Ilayo mo ang bata mula sa apoy!
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Move the child away from the fire!


Magulo ang kuwarto ng mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The children's room is in bad order.


Magulo ang kuwarto ng mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The children's room is a mess.


Bawal manigarilyo ang mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Children are prohibited from smoking.


Barakong bata pang lalaki siya.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
He is a robust young man.


Gusto ng mga bata ang frut dyus.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Children like fruit juice.


Umiyak yung bata nang ilang oras.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
That kid kept crying for hours.


Nakalimutan mo nang bata ka noon?
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Have you forgotten that you were young once?


Umiinom ng tsaa ang batang babae.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The girl is drinking tea.


Kumakain ng tinapay ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The boy eats bread.


Huwag kang pumatol sa mas bata sa iyo.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Don't pick on younger kids.


Mukhang talagang bata ang titser namin.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Our teacher looks very young.


Tingnan mo ang batang iyong lumalangoy.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Look at that boy who is swimming.


Tumakbo 'yong bata nang nakita niya ako.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The boy ran away when he saw me.


Ang pelikulang iyan ay para sa mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
That film is for children.


Nakuha ng mago ang atensiyon ng mga bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The magician had the children's attention.


Hinabol ng mga bata ang parada ng sirkus.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The children chased after the circus parade.


Namatay ang ina ni Tom noong bata pa siya.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Tom's mother died when he was young.


Huwag maglagay ng mga bata sa loob ng bag.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Don't put children into the bag.


Nakikinig sa radyo ang bata nang nakahiga.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The boy lay listening to the radio.


Kumain ako kasabay ng aking batang kapatid.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
I ate with my baby brother.


Nagbigay ako ng tatlong kendi sa bawat bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
I dealt out three candies to each child.


Kahit ano pa man ang edad, ang bata ay bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
No matter the age, a child is a child.


Kahit ano pa man ang edad, ang bata ay bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
No matter the age, a child is a child.


Umabot ang bata para isa pang pirasong keyk.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
The boy reached out for another piece of cake.


Huwag maglagay ng mga bata sa loob ng supot.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Don't put children into the bag.


Maraming batang lalaki ang pumunta sa digmaan.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Many young men went to war.


Oras nang iwanan mo ang iyong kaugaliang bata.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
It is time you left off your childish ways.


Bantayan mo ang bata para sa akin nang saglit.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Keep an eye on the child for me for a moment.


Huwag maglagay ng mga bata sa loob ng sisidlan.
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Don't put children into the bag.


Sino ang batang babaeng iyon na kumakaway sa iyo?
Tatoeba Sentence Tatoeba user-submitted sentence
Who is that girl waving to you?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other senetences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Related Words:
Words spelled the same with a different pronunciation, stress, or definition:
2:ba  Play audio #18146Save to Flash Cards
[noun]  child; children; kid; youth
[adjective]  young


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bata:

BATA AUDIO CLIP:
Play audio #18244
Markup Code:
[rec:18244]
Related Filipino Words:
baatabskabataanbinaísip-babatang lansangankababapilyong banakabababuma
Related English Words:
bathroberobe
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
batang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.