Back
Close
 

gayahin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word gayahin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word gayahin:


gayahin  Play audio #12549Save to Flash Cards
[verb]  to copy something; to imitate something; to simulate something; to mimic something; to do like something


Verb conjugations of gayahin:

Focus:  Object Focus Icon Object   Root: gayaConjugation Type: -In Verb
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
gayahin  Play audio #12549
Past:
ginaya  Play audio #23444
Present:
ginagaya  Play audio #23445
Future:
gagayahin  Play audio #23446
Verb family:  gumaya ,  
gayahin
,  magaya
String frequency indicator:

This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Gayahin Example Sentences in Tagalog: (17)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tingnán mo akó, at gayahin mo
Look at me, and do likewise.
Gayahin mo ang tunóg ng manók
Try to imitate the sound of the chicken.
Gayahin ninyó ang gágawín ko
Do exactly what I do.
Ginaya ko ang matinis na boses ni Sierra. 
I imitated Sierra's high-pitched voice.
Ginaya ni Trini ang estilo ng buhók ko
Trini imitated my hairstyle.
Bakit niyá ginaya ang disenyo mo
Why did she copy your design?
Ginagaya ko ang ginagawâ ng mga mananayaw
I do what the dancers do.
Ginagaya ni Nia ang bawa't kilos ng kaniyáng iná
Nia imitates her mother's every move.
Ginagaya ng mga estudyante ang mga halimba ng gu
The students imtate the teacher's examples.
Gagayahin ba natin ang tekník ng mga kalaban
Are we going to copy the opponents' technique?
Hindî ko gagayahin ang hitsura ni Olivia. 
I won't copy Olivia's look.
Gagayahin ko ang mga mabubuting bagay na makikita ko
I'm going to imitate the good things I see.
Huwág mo akóng gayahin
Don't imitate / mimic me.
Gustó ni Peter gayahin ang gupít ni Paul. 
Peter wants to copy Paul's haircut.
Ginaya ni Cathy ang paglu ng nanay niyá ng adobo
Cathy followed her mom's way of cooking adobo.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce gayahin:

GAYAHIN AUDIO CLIP:
Play audio #12549
Markup Code:
[rec:12549]
Related Filipino Words:
gayagáya-gayamagayakagayapánggagayagayahángayarígumayapaggaya
Related English Words:
mimicmimicsmimickedmimickingcopycopiescopiedcopyingimitateimitatesimitatedimitatingsimulatesimulatessimulatedsimulating
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH