Close
 

kailangan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kailangan.

Definition for the Tagalog word kailangan:


kailangan  Play audioSave to Flash Cards
[noun / pseudo-verb]  need; requirement; demand
[adjective]  obligatory; requisite; essential

Root: kailangan
Example Sentences Available Icon Kailangan Example Sentences in Tagalog: (52)
Kailangang matapos natin itó
We need to finish this / round this off.
Kailangang umalís na akó
I have to leave now. / I have to go now.
Magkanong pera ang kailangan kong ipunin
How much money do I need to save / come up with.
Hindî ko na kailangan iyón
I don't need that any more.
Kailangang tiisín mo ang sakít
You have to endure the pain.
Kailangan kong magbawás ng timbáng
I need to lose weight.
Ihandâ mo ang mga kailangan natin
Have the things we need ready.
Walâ akóng kailangang ipáliwanag
I have nothing to explain.
May kailangan akóng ihayág sa inyóng bali
There's news that I should announce to you.
Hindî mo kailangang magbayad
You don't need to pay.
Kailangan nating itulak ang kotse
We have to push the car.
Kailangan kong maglabá bukas
I must do the laundry tomorrow.
Kailangan masunód natin ang utos ng amo natin
We have to follow the order of our boss.
Kailangan nating magta
We need to hide.
Kailangan nating mag-usap
We need to talk.
Kailangang matulóy ang party sa Biyernes
The party has to push through on Friday.
Kailangan kong masagót kaagád ang email ni Elaine. 
I need to reply to Elaine's email right away.
Kailangan nating bumoto
We must vote.
Kailangang maayos natin itó kaagád
We need to fix/settle this right away.
Isáng mansanas ang kailangan ko
I need one apple.
Kailangan mo nang magpagupít
You already need a haircut.
Kailangan nating pumila
We have to stand / fall in line.
Kailangang pumila si Bob para makabilí ng ticket. 
Bob had to stand in line to be able to buy a ticket.
Kailangang matikmán mo itó
You should taste this.
Kailangan natin ng abrelata para mabuksán itó
We need a can opener to be able to open this.
Sino ang lumalakad ng mga kailangan mo sa City Hall? 
Who does the legwork for your requirements at the City Hall?
Hindî mo na kailangang pag-isipan pa iyán
You don't need to spend time to still think about that.
Huwág kang gagastos para sa mga hindî kailangang bagay
Don't spend your money on unessential things.
Kailangang súsundín mo ang payo ng iyóng mga magulang
You should heed the advice of your parents.
Inaayos ni Anne ang mga kailangan sa kaniyáng bagong trabaho
Anne is attending to the requirements for her new job.
Ang mga gulay ay nagbíbigáy ng mga bitaminang kailangan ng ating katawán
Vegetables provide vitamins needed by our bodies.
Hindî mo kinákailangan na magpaalam pa kung kailangan mong kumain
You don't need to ask permission anymore if you need to eat.
Kailangang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loób ng klase
The using of cellphone in class should be prohibited.
Puntahán mo lang akó kapág may kailangan ka
Just come and see me if you need anything.
Kailangan kong gumising nang alas-saís kasí maglulu pa akó ng almusál
I need to wake up at 6 o'clock because I still have to cook breakfast.
Pwede mong utusan si Paul kung may kailangan ka
You may ask Paul to do your errands / should you need anything.
Naisip ko na kung anó ang kailangan kong bilhín
Now I know/remember what it is that I need to buy.
Kailangan mong malaman ang ginawâ ko
You need to know what I did.
Kailangang binábantayán silá para magtrabaho silá nang maayos
They need to be supervised so that they will do their work properly.
Kailangan tingnán ng pulís ang pasaporte ni John. 
The police officer needs to look at John's passport.
Nilalakad ni David ang mga papeles na kailangan para sa kaniyáng visa. 
David is attending to the documentary requirements for his visa.
Mala sa atin si Richard kayâ kailangan mo siyáng sigawán para mariníg ka niyá
Richard is far from us that's why you need to yell at him for him to hear you.
Kailangan nating magtipíd kasí nawalán ng trabaho ang tatay ninyó
We have to be prudent with money because your father lost his job.
Naayos mo na ba ang mga papeles na kailangan para sa passport mo
Are you ready with all the documents required for your passport application?
Ititigil ko muna ang pag-aaral ko kasí kailangan kong magtrabaho
I will discontinue my studies meantime because I need to work.
Sa dami ng kailangan kong gawín, hindî ko na alám kung alín ang una kong áatupagin
With so many thing I have to do, I don't know anymore which one I should attend to first.
Kapág kailangan mo ng maiinom, umabot ka lang ng soft drinks sa refrigerator. 
When you need something to drink, just reach out for a soft drink in the refrigerator.
Hindî mo silá kailangang agawan kasí meron ka namán ng para sa iyó
You don't have to grab what's theirs because you have your due share anyway.
Kailangan ko ng magtutu sa akin kung paano gawín itó
I need someone who will teach me how to do this.
Eto ang pera para may magamit ka na pambilí ng mga kailangan mo sa eskwela
Here's some money you can use to buy your school requirements.
Kailangan mong linisin ang pangalan mo
You need to clear your name.
Alám ng mga motoristang Pilipino na kadalasan kailangang lálagyán lang nilá ang pulís at palálayain na silá
Filipino motorists know that often they just have to bribe the policeman and he would let them off.
Alternate spelling(s):
kelangan, kaylangan
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kailangan:

KAILANGAN AUDIO CLIP:
Play audio 
Related Filipino Words:
pangángailangankailanganinmangailangandí-kailangankumailangan
Related English Words:
demandneedneedsrequiresrequrementessential
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES