Back
Close
 

kanina

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kanina.

Definition for the Tagalog word kanina:


kanina  Play audioSave to Flash Cards
[adverb]  earlier today; earlier

Root: kanina
Usage Note Icon Usage Notes:
When using "kanina", the important thing to consider is that the event that happened earlier has to have happened today. Sometimes we add "umaga" (morning), "tanghali" (noon) or "hapon" (afternoon) after it to give it a more specific time frame. When used that way, it becomes "kaninang" (kanina + na).

Example Sentences Available Icon Kanina Example Sentences in Tagalog: (43)
Kumain akó kanina
I ate earlier.
Maha ang pila kanina
The line was long earlier.
Bakit ka tahimik kanina
Why were you quiet earlier today?
Kanina hindî akó nakapág-almusál
Earlier today I was not able to have breakfast.
Kaninang umaga hindî akó nakapág-almusál
Earlier this morning I was not able to have breakfast.
Dalá ko lang kanina
I just had it with me earlier (today).
Nakausap ko si Mary kanina
I was able to talk to Mary earlier.
Sinimulán ng nanay kong maglu kaninang alas-nuwebe ng umaga
My mom began cooking at 9 o'clock this morning.
Nagkaroón kamí ng meeting kanina
We had a meeting earlier today.
Naggupít ng damó si Peter kaninang umaga
Peter cut/trimmed the grass this morning.
Naabutan mo ba si Charles sa canteen kanina
Was Charles still at the canteen when you went there earlier?
Pumasok siyá sa páaralán kaninang umaga
He went to school earlier this morning.
Hindî tumunóg ang alarma ko kaninang umaga
My alarm did not go off this morning.
Bakit hindî ka pumuntá dito kanina
Why didn't you come here earlier today?
Pinag-aralan namin ang mga patinig kanina
We studied the vowels (earlier) today.
Hindî akó makapasok kanina
I couldn't get in earlier (today). (Because the door was locked.)
Anóng oras ka bumangon kaninang umaga
What time did you get out of bed this morning?
Náaksidente 'yung sinásakyán naming bus kanina
The bus we were on earlier had an accident.
Anóng sinakyán mo kanina
What/Which vehicle did you take earlier today?
Nakákahiyâ ang inasal mo kanina
The way you behaved earlier was embarrassing.
Itinaás nilá ang bandera kaninang umaga
They raised the flag this morning.
Nahulí ka ba sa school kaninang umaga
Were you late for school this morning?
Aka ko mahuhulog akó sa kama kanina
I thought I was going to fall off the bed earlier.
Kinausap ko si John kanina
I talked to John earlier.
Anóng oras sumikat ang araw kanina
What time did the sun rise earlier / this morning?
Inatake ng mga sundalo ang kampo ng kalaban kanina
The soldiers attacked the enemy's camp earlier today.
Oo, kanina nandito siyá
Yes, she was here earlier.
Ipinakita sa TV yung aksidente kaninang umaga
The accident this morning was shown on TV.
Bumúbulóng siyá kanina habang natutulog
He was whispering earlier while asleep.
Inuulit ko lang ang sinabi ko kanina
I'm just reiterating what I said earlier.
Uminóm akó ng gamót ko kaninang alas-trés
I drank my medicine earlier at three o'clock.
Dito kumain si Mary kaninang tangha
Mary had lunch here earlier this noon.
Nanoód kamí ni Bob ng sine kanina lang
Bob and I watched a movie just earlier today.
Sabi ni Anne kanina hindî siyá papasok bukas
Anne said earlier today that she won't go to school tomorrow.
Nakipag-usap akó sa coordinator kanina
I talked with the coordinator earlier today.
Hindî kamí ni Alice kanina nagkita, kahapon
It was not earlier today that Alice and I saw each other, it was yesterday.
Sumabáy si Kate kay Jack papuntá sa airport kanina
Kate went with Jack to the airport earlier.
Sino sa inyó ang nagbasá ng bali kaninang umaga
Who among you read the news this morning?
Kanina pa akó kumákatók pero hindî ka makariníg
I've been knocking at the door for a while now but you're unable to hear it.
Nag-usap ang lola at ang lolo kanina
The grandfather and grandmother talked earlier today.
May isinúsumbóng sa akin si Jim kanina
Jim was divulging something to me earlier.
Kanina pa yung babae dito pero waláng umíintindí sa kaniyá
That woman has been here much earlier but no one's attending to her.
Anóng oras kayó lumakad kaninang umaga
What time did you leave this morning?
Alternate spelling(s):
kangina
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kanina:

KANINA AUDIO CLIP:
Play audio 
Related Filipino Words:
kaní-kanina
Related English Words:
earlierearlier today
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES