Back
Close
 

kanta

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kanta in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kanta:


kantá  Play audio #683Save to Flash Cards
[noun]  song

Root: kanta
String frequency indicator:

This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Kanta Example Sentences in Tagalog: (11)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nakangitî siyá habang inaawit ang kantá ni Shawn Mendez.
Play audio #29953 Play audio #29954
 
She was smiling while singing Shawn Mendez's song.
Awitin natin ang bagong kantá ni Lady Gaga.
Play audio #29943 Play audio #29944
 
Let's sing Lady Gaga's new song.
Hindî ko inasahang makakabuô akó ng kantá.
Play audio #36225
 
I didn't expect that I could come up with a song.
Sinabayán ni Bob ng kantá ang tugtóg
Bob sang along with the music.
Puwede bang tatlóng kantá ang kantahín mo
Is it OK with you to sing three songs?
Kinantá ni Rebecca ang paborito kong kantá
Rebecca sang my favorite song.
Alíng kantá ni Elvis ang alám mong kantahín
Which song of Elvis would you know how to sing?
Mahilig si Anna sa mga kantá ni Beyonce. 
Anna is fond of songs by Beyonce.
Iláng beses ka na nakagawâ ng kantá?
Play audio #31749 Play audio #31750
 
How many times have you composed a song?
May nagawâ ka na bang kantá?
Play audio #29144 Play audio #29145
 
Have you ever composed a song?
Naáalala kitá kapág naririníg ko ang kantáng "Never on Sunday". 
I think of you whenever I hear the song "Never on Sunday".

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Kumanta siya ng kanta.
Tatoeba Sentence #5361322 Tatoeba user-submitted sentence
He sang a song.


Paborito kong kanta iyon.
Tatoeba Sentence #1876186 Tatoeba user-submitted sentence
It's my favorite song.


Nagsulat ako ng kanta para sa iyo.
Tatoeba Sentence #1838899 Tatoeba user-submitted sentence
I wrote a song for you.


Gusto niyang kumanta ng mga lumang kanta.
Tatoeba Sentence #1609916 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to sing old songs.


Gusto niyang kumanta ng mga lumang kanta.
Tatoeba Sentence #1609916 Tatoeba user-submitted sentence
She is fond of singing old songs.


Kahapon, napakinig ko ang isang magandang kanta.
Tatoeba Sentence #1389364 Tatoeba user-submitted sentence
Yesterday I heard a beautiful song.


Kailan ang pinakahuli mong pakinig sa kantang ito?
Tatoeba Sentence #1826309 Tatoeba user-submitted sentence
When was the last time you listened to this song?


Sumulat ako ng iilang kanta noong nakaraang linggo.
Tatoeba Sentence #3585877 Tatoeba user-submitted sentence
I wrote a couple of songs last week.


Hindi ako ganoon kagaling sa pagsusulat ng mga kanta.
Tatoeba Sentence #4490070 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not that good at writing songs.


Sinulat ni Tom ang kantang iyan tatlong taon na ang nakalipas.
Tatoeba Sentence #4688899 Tatoeba user-submitted sentence
Tom wrote that song three years ago.


Nang parinig ko ang kantang iyon, isip ko ang lugar nang ako'y pinanganak.
Tatoeba Sentence #1766264 Tatoeba user-submitted sentence
When I hear that song, I think about the place where I grew up.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kanta:

KANTA AUDIO CLIP:
Play audio #683
Markup Code:
[rec:683]
Related Filipino Words:
kumantákantahínkantahánkantahanpagkantápakantahínmagkantahán
Related English Words:
song
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kantang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.