Back
Close
 

kanya

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kanya in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kanya:


kanyáSave to Flash Cards
[pronoun]  him / her / it; hers / his; his / her / its (variation of "kaniya")

Root: kanya
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Kanya Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ayoko sa kanyá
I don't like her.
Teka, áalamín ko sa kanya.
Play audio #30177 Play audio #30178
 
Wait, I will inquire from him.
Tinamaan ng bola ang malamáng bahagi ng kaniyáng bintî
A ball struck the fleshy part of his calf.
Bumaling si Joe sa kanyá
Joe turned to her.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sa kanya iyan.
Tatoeba Sentence #2669536 Tatoeba user-submitted sentence
That's his.


May sinabi siya sa kanya.
Tatoeba Sentence #2810713 Tatoeba user-submitted sentence
She said something to him.


Tom ang kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2749838 Tatoeba user-submitted sentence
His name's Tom.


Mataas ang kanyang sweldo.
Tatoeba Sentence #3086360 Tatoeba user-submitted sentence
She gets a high salary.


Di ako sang-ayon sa kanya.
Tatoeba Sentence #5300864 Tatoeba user-submitted sentence
I don't agree with him.


Lumago ang ideya sa kanya.
Tatoeba Sentence #1464184 Tatoeba user-submitted sentence
The idea grew on him.


May binulong siya sa kanya.
Tatoeba Sentence #1947313 Tatoeba user-submitted sentence
He whispered something to her.


Sa kanya ang bahay na iyon.
Tatoeba Sentence #5214916 Tatoeba user-submitted sentence
That house is his.


Walang makakapigil sa kanya.
Tatoeba Sentence #4517809 Tatoeba user-submitted sentence
Nothing will stop him.


Wala akong pakialam sa kanya.
Tatoeba Sentence #2793655 Tatoeba user-submitted sentence
I don't care for him.


Maliwanag ang kanyang kwarto.
Tatoeba Sentence #2428030 Tatoeba user-submitted sentence
His room was brightly lit.


Bulag ang kanyang isang mata.
Tatoeba Sentence #2762108 Tatoeba user-submitted sentence
He is blind in one eye.


Dinala niya ang kanyang aklat.
Tatoeba Sentence #5361367 Tatoeba user-submitted sentence
She took her book.


Sinamahan siya ng kanyang ina.
Tatoeba Sentence #4003182 Tatoeba user-submitted sentence
She was accompanied by her mother.


Dinala niya ang kanyang libro.
Tatoeba Sentence #5361368 Tatoeba user-submitted sentence
She took her book.


Wala nang nagtitiwala sa kanya.
Tatoeba Sentence #4491802 Tatoeba user-submitted sentence
No one trusts him any more.


Halos walang naniwala sa kanya.
Tatoeba Sentence #1607476 Tatoeba user-submitted sentence
Almost no one believed him.


Ibigay mo ang mga iyan sa kanya.
Tatoeba Sentence #2844328 Tatoeba user-submitted sentence
Give them to her.


Siya ay namatay sa kanyang kama.
Tatoeba Sentence #2803229 Tatoeba user-submitted sentence
He died in his bed.


Ako ang tumawag sa kanya kahapon.
Tatoeba Sentence #1906836 Tatoeba user-submitted sentence
It was I that phoned him yesterday.


Sinara niya ang kanyang mga mata.
Tatoeba Sentence #2946499 Tatoeba user-submitted sentence
He closed his eyes.


Bawal ang aso sa kanyang siyudad.
Tatoeba Sentence #5822456 Tatoeba user-submitted sentence
Dogs are not allowed in his city.


Siya ang unang tumulong sa kanya.
Tatoeba Sentence #2763669 Tatoeba user-submitted sentence
She was the first one to help him.


Sumama ka sa kanya kung gusto mo.
Tatoeba Sentence #1729578 Tatoeba user-submitted sentence
You may go with him if you choose.


Tumingin siya sa kanya sa salamin.
Tatoeba Sentence #2763547 Tatoeba user-submitted sentence
He looked at him in the mirror.


May akses ako sa kanyang laybrari.
Tatoeba Sentence #1859739 Tatoeba user-submitted sentence
I have access to his library.


Nainggit siya sa kanyang pamumuhay.
Tatoeba Sentence #1789461 Tatoeba user-submitted sentence
He was envious of her way of living.


Ano talaga ang opinyon mo sa kanya?
Tatoeba Sentence #1399591 Tatoeba user-submitted sentence
What do you really think of her?


Inalis niya siya sa kanyang alaala.
Tatoeba Sentence #1820567 Tatoeba user-submitted sentence
She removed him from her memory.


Talagang kakaiba ang kanyang ilong.
Tatoeba Sentence #4444158 Tatoeba user-submitted sentence
His nose is totally different.


Tinitigan niya ang kanyang mga kuko.
Tatoeba Sentence #3033165 Tatoeba user-submitted sentence
She stared at her nails.


Binasa niya ang isang tula sa kanya.
Tatoeba Sentence #1855751 Tatoeba user-submitted sentence
She read one poem to him.


Ginawa ni Tomas ang sinabi sa kanya.
Tatoeba Sentence #1866399 Tatoeba user-submitted sentence
Tom did what he was told.


Pinalinis ko ang kwarto ko sa kanya.
Tatoeba Sentence #3230271 Tatoeba user-submitted sentence
I got him to clean my room.


Pinagaling ng araw ang kanyang kulay.
Tatoeba Sentence #1704488 Tatoeba user-submitted sentence
The sunshine improved his color.


Naghintay ako sa labas para sa kanya.
Tatoeba Sentence #5361260 Tatoeba user-submitted sentence
I waited outside for her.


Ibinaba niya ang kanyang ulo sa hiya.
Tatoeba Sentence #2794665 Tatoeba user-submitted sentence
He bowed his head ashamedly.


Napanaginipan niya ang kanyang bahay.
Tatoeba Sentence #3046921 Tatoeba user-submitted sentence
He dreamed about his home.


Ipinaliwanag ko ang proseso sa kanya.
Tatoeba Sentence #2794794 Tatoeba user-submitted sentence
I explained the process to him.


Gusto ni Tom na may magmahal sa kanya.
Tatoeba Sentence #2842456 Tatoeba user-submitted sentence
Tom wants someone to love him.


Nagsusulat sya sa kanya linggo linggo.
Tatoeba Sentence #1020813 Tatoeba user-submitted sentence
She writes to him every week.


Kinain ng mga indiyo ang kanyang puso.
Tatoeba Sentence #3999958 Tatoeba user-submitted sentence
The Indians ate his heart.


Sabihin mo na lang sa kanya ang totoo.
Tatoeba Sentence #2929880 Tatoeba user-submitted sentence
Just tell him the truth.


Nag-alay ako ng pagkain para sa kanya.
Tatoeba Sentence #1619108 Tatoeba user-submitted sentence
I provided him with food.


Naubos na ang kanyang paglaum/pag-asa.
Tatoeba Sentence #4444148 Tatoeba user-submitted sentence
He has lost all hope.


Sinadya niya ang kaniyang pagkakamali.
Tatoeba Sentence #7487672 Tatoeba user-submitted sentence
His mistake was intentional.


May kinuha siya mula sa kanyang bulsa.
Tatoeba Sentence #3536414 Tatoeba user-submitted sentence
He took something out from his pocket.


Isang kamalasan ang nangyari sa kanya.
Tatoeba Sentence #2774172 Tatoeba user-submitted sentence
A misfortune befell him.


Wala akong sulat na natanggap sa kanya.
Tatoeba Sentence #1876741 Tatoeba user-submitted sentence
Not a letter did I receive from her.


Nahihiya siya sa kanyang pagayon-gayon.
Tatoeba Sentence #1730854 Tatoeba user-submitted sentence
He is ashamed of being idle.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
kaniya, kanyang
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

Related Filipino Words:
kanya-kanyása kanyámapasakanyákanyahín
Related English Words:
himherithershisherits
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kanyang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.