Back
Close
 

katawanin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word katawanin.

Definition for the Tagalog word katawanin:


katawanín  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to represent; to symbolize


Verb conjugations of katawanin:

Focus:  Object Focus Icon Object   Root: katawanConjugation Type: -In Verb
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
katawanín  Play audio
Past:
kinatawán  
Present:
kinákatawán  
Future:
kákatawanín  

Example Sentences Available Icon Katawanin Example Sentences in Tagalog: (18)
Click / tap any word to see a literal translation.
Mahirap katawanín ang mga taong waláng kooperasyón
It's difficult to represent people who don't cooperate.
Ayaw niyáng katawanín sa korte ang mga kriminál
She doesn't want to represent criminals in court.
Katawanín mo ang pangkát natin
Represent our team.
Natuwâ ang lahát nang katawanín silá ni Felipe. 
Everyone was happy when Felipe represented them.
Gustó kong katawanín ang mga mahirap
I want to represent the poor.
Kinákatawán niyá ang unang distrito ng Nueva Vizcaya. 
She's representing the first district of Nueva Vizcaya.
Kinákatawán nitó ang lahát ng paghihirap ko
This represents all of my hardships.
Kinákatawán ng pulá ang maalab na damdamin ng mga magsasaká
Red symbolizes the passionate spirit of the farmers.
Anó ang kinákatawán ng mga langgám sa mga pintá ni Dali? 
What do ants symbolize in Dali's paintings?
Kinákatawán ni Emman ang kasakimán
Emman symbolizes greed.
Kinatawán nitó ang pinakamabigát na problema
It represented the most serious problem.
Kinatawán si Josie noón bilang pínakamagandáng babae ng bayan
Josie was represented before as the town's most beautiful woman.
Kinatawán ng mga salitâ ni Lito ang lagáy ng lipunan
Lito's words represented the condition of the society.
Kinatawán ng abogadong iyón ang lalaking nanakit kay Melba. 
That lawyer represented the man who hurt Melba.
Anó ang kinatawán ng mga pagbabagong iyón
What did those changes represent?

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce katawanin:

KATAWANIN AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:4924]
Related Filipino Words:
katawánpangangatawánkinatawánkumatawán
Related English Words:
representrepresentsrepresentedrepresentingsymbolizesymbolizessymbolizedsymbolizingsymbolisesymbolisessymbolisingsymbolised
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES