Back
Close
 

kung

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kung.

Definition for the Tagalog word kung:


kung  Play audioSave to Flash Cards
when (for current or future events); whether; whenever; if; just; should (conjecture); as to what/when/where/how/etc; Used before a question word (ano, saan, etc.) when sentence is not asking a question.

Root: kung
Example Sentences Available Icon Kung Example Sentences in Tagalog: (78)
Kung bawasan ang sampû ng limá, ilán ang maiiwan
If we take five away from ten, how many will be left?
Hindî ko alám kung dumatíng na si James. 
I don't know if James has arrived.
Tútulungan kitá kung tútulungan mo rin akó
I will help you if you'd help me, too.
Masyado siyá kung maglagáy ng make-up. 
She puts too much make-up on.
Ipakita mo sa akin kung paano gamitin itó
Show me how to use this.
Hindî ko alám kung anó ang tinutukoy mo
I don't know what you're referring to.
Umamin ka kung nagkamalî ka
Admit it if you committed a mistake.
Kilalá ko na kung sino silá
I already know who they are.
Alám mo ba kung anó iyóng sinasabi
Do you know what you're saying?
Mag-ingat ka kung tátalón ka sa swimming pool. 
Be careful if you will jump into the swimming pool.
Abisuhan mo akó kung may party sa opisina
Notify me if there is a party at the office.
Kung bíbilí ka, bíbilí din akó
If you will buy, I will also buy.
Hindî ko napansín kung nasa canteen si Julie. 
I did not notice if Julie was at the canteen.
Makuntento ka sa kung anó ang mayroón ka
Be contented / happy with what you have.
Tanungín mo si Bob kung kumain na siyá
Ask Bob if he has already eaten.
Huwág mong bilhín kung ayaw mo
Don't buy it if you don't want to.
Tumangó ka kung OK sa iyó
Nod if it's OK with you.
Sipain mo ang pintô kung ayaw bumukás
Kick the door if it won't open.
Magbukás ka ng Coke kung gustó mo
Open a bottle of Coke if you want.
Isasama kitá kung mabaít ka
If you behave yourself I'll take you along.
Kung akó ang tátanungín mo... 
If you were to ask me...
Gustó kong malaman kung kailán ka bábalík
I would like to know (as to) when you will return.
Uuwî akó kung kailán ko gustó
I'll go home whenever it pleases me.
Hindî ko silá masisisi kung nagtatampó silá sa akin
I can't blame them if they're giving me the silent treatment.
Nagtaká akó kung bakit siyá umalís kaagád
It made me wonder why she left immediately.
Tuwíng Linggó lang akó kung maglinis ng mga sapatos ko
It's only on Sundays when I clean my shoes.
Baka maapéktuhán ang grado mo kung hindî ka papasok
Your grade might get affected if you won't go to class.
Kung bábawasan ang waló ng tatló, ilán ang mátitirá
If eight will be reduced by three, how many will be left?
Kung áalís ka, dapat umalís ka na
If you're going out, you should leave now.
Hindî mo iyán mabúbuksán kung walâ kang su
You can't open that if you don't have a key.
Hindî ka úunlád kung hindî ka magiging masipag
You will not make headway in life if you will not be industrious.
Hindî ko maalala kung saán ko naiwan ang su ng kotse
I can't remember where I left the car key.
Huwág ka munang babangon kung nahihilo ka pa
Don't get up yet if you're still feeling dizzy.
Waláng umaamin sa kanilá kung sino ang kumuha ng pera mo
Not one of them admits to taking your money.
Kung may isáng milyón ka sa bangko, magkano ang kikitain nun sa isáng taón
If you have a million in the bank, how much will it earn in a year?
Sinúsubukan ko lang kung papayag ka
I am just trying to find out if you'd agree / aprrove of it.
Lalong lalalâ ang sipón mo kung magpápaulán ka
Your cold would even get worse if you would get yourself wet in the rain.
Magsabi ka sa akin kung gustó mo nang umuwî
Let me know if you would already want to go home.
Marami ka ba kung maglagáy ng asín sa pagkain mo
Do you put a lot of salt in your food?
Sabihan mo akó kung maglálabá ka
Let me know if you're going to do the laundry.
Maníniwa ka ba kung sabihin kong umuutang sa akin si Bill Gates? 
Would you believe me if I tell you that Bill Gates borrows money from me?
Maáabót ko ang kísame kung tatayô akó sa silya
I can reach the ceiling if I'll stand on a chair.
Kung gustó mo úuwián kitá ng mga mansanas mámayáng hapon
If you want I'll bring home some apples for you this afternoon.
Hindî mo kinákailangan na magpaalam pa kung kailangan mong kumain
You don't need to ask permission anymore if you need to eat.
Kung anó ang inutang, siyá rin ang kabayarán. (A saying) 
An eye for an eye.
Sumilip ka sa pintô at tignan mo kung may tao sa loób
Peek through the door and see if there's someone inside.
Sásagutín ko kung anumán ang masi namin
I will be responsible for whatever damage we might cause.
Huhulihin ko si Bill kung nagsasabi siyá ng totoó
I will entrap Bill to see if he's telling the truth.
Walâ nang magawâ si Charles kung hindî umasa na lang
Charles has no other choice but to just hope.
Kung hindî tayo lalaban, sino ang lalaban para sa atin
If we are not going to fight back, who will fight for us?
Kung maglalarô kayó, huwág kayóng masyadong maingay
If you're going to play, don't be too noisy.
Sumunód ka sa akin at itutu ko sa iyó kung násaán ang canteen. 
Follow me and I'll show you where the canteen is.
Sasayangin mo lang ang oras mo kung kákausapin mo si John. 
You will just be wasting your time if you'd talk to John.
Dapat tátanungín mo muna akó kung OK lang 'yun sa akin
You should ask me first if I'd just be OK with that.
Sinasayang mo lang ang pagkain kung hindî mo kakainin
You are just wasting food if you won't eat them.
Mas mabilís kang matututo ng Filipino kung títirá ka sa Pilipinas
You would learn Filipino faster if you will live in the Philippines.
Áanhín mo ang yaman kung hindî ka namán masayá
What's the use of being rich if you're unhappy anyway?
Maíintindihán ka ni Rebecca kung talagáng mahál ka niyá
Rebecca would empathize with you if she really loves you.
Gagana pa ang reló ko kung pápalitán ko ang bateryá
My watch will still run if I'd replace the battery.
Sana maintindihán mo kung bakit ko ginawâ 'yun
I hope you'd be able understand why I did that.
May aangal ba kung hindî tayo magkákaroón ng Christmas party? 
Would anybody protest if we will not be holding a Christmas party?
Hindî ko alám kung magúgustuhán mo ang sasabihin ko
I don't know if you'd like / be happy with what I am about to tell you.
Tátanungín pa ba kitá kung kumain ka na
Do I still have to ask you if you had already eaten?
Huwág kang uutang kung hindî mo kayang bayaran
Don't borrow money if you won't be able to pay it back.
Sige, panónoorín muna kitá kung paano mo ginagawâ iyán
OK, I'll watch how you do it first.
Huwág mo laging itinátanóng kung magkano ang ibabayad nilá sa iyó para hindî ka magmukháng pera
Don't always ask how much they will pay you so that you won't look greedy.
Sa dami ng kailangan kong gawín, hindî ko na alám kung alín ang una kong áatupagin
With so many thing I have to do, I don't know anymore which one I should attend to first.
Lumingón ka at tignan mo kung sino ang sumúsunód sa atin
Look behind you and see who's following us.
Títiyakín ko kay Susan kung sasama siyá sa atin
I'll verify with Susan if she is going with us.
Kung hindî ka magtátagál sa loób ng mall, híhintayín na lang kitá dito sa labás
If you won't take long inside the mall, I'll just wait for you here outside.
Maíinís na talagá akó sa iyó kung hindî ka pa tátahimik
I'll really get pissed off with you if you still won't shut up.
Mapípilitan si Juliet na bumalík sa Pilipinas kung magkákasakít ang iná niyá
Juliet will be forced to return to the Philippines if her mom would get sick.
Napípilitan lang akóng sumama sa kanilá kasí nakákahiyâ kung hindî
I have no choice but to join them because it would be embarrassing if I won't.
Alám ko kung kailán siyá daratíng
I know when she is coming.
Hindî ko alám kung magkano pa ang pera sa pitaka ko
I don't know how much money I still have in my wallet.
Subukan mo itóng sapatos ko kung magkakasya sa iyó
Try my shoes on and see if they will fit on you.
Gustó ni Charles ibenta ang kotse niyá pero hindî pa niyá alám kung magkano
Charles would like to sell his car, but he does not know yet for how much.
Diyán mo makíkilala kung sino ang tunay mong kaibigan
That's how you'll find out who's your true friend.
Alternate spelling(s):
kng
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kung:

KUNG AUDIO CLIP:
Play audio 
Related English Words:
ifif and whenwhenwhethershouldjustas to
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES