Back
Close
 

mabuti

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mabuti in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mabuti:


mabuti  Play audio #529Save to Flash Cards
[adjective]  fine; good; ok; well; advisable; doing good physically; good in character or conduct

Root: buti
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Mabuti Example Sentences in Tagalog: (34)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ang isáng mabuting ba ay sumúsunód sa magulang.
Play audio #27565 Play audio #27566
 
A good child obeys his parents.
Nadídiskubré ng marami na hindî lahát ng kaibigan nilá ay mabuti.
Play audio #30996 Play audio #30997
 
Many people discover that not all of their friends are good.
Humanap ka ng mabuting asawa.
Play audio #28265 Play audio #28266
 
Find a good husband.
Tinangkâ kong mag-aral nang mabuti.
Play audio #28440 Play audio #28441
 
I tried to study hard.
Humawak ka nang mabuti.
Play audio #27998 Play audio #27999
 
Hold on firmly.
Takpán mong mabuti ang bote.
Play audio #28953 Play audio #28954
 
Put the lid securely on the bottle.
Mabuti pa sumu ka na lang.
Play audio #29296 Play audio #29298
 
It's best that you just surrender.
Nagdudulot ng mabuting resulta ang gamót
The medicine is producing good results.
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
Dapat pinag-íisipan nang mabuti ang pag-aasawa
Getting married should be given a lot of thought.
Mananatiling paya ang grupo sa tulong ng mabuting pinuno
The group will remain at peace with the help of a good leader.
Nákatulog ka ba nang mabuti
Did you sleep well?
Mabuti ang panahón
The weather is good.
Mabuti na lang at hindî nasugatan si Deo. 
Fortunately, Deo was not injured.
Kung mag-aaral ka nang mabuti, makákapasá ka
If you would study hard, you will pass.
Alternate spelling(s):
buti, mabute, mabubuti
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mabuti:

MABUTI AUDIO CLIP:
Play audio #529
Markup Code:
[rec:529]
Related Filipino Words:
butikabutihanmabutihinbutihínibutibumutimapabutiikabutipagbutihinmas mabuti
Related English Words:
goodokfinewelladvisablegood character
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
mabuting
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH