Back
Close
 

mahirap

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mahirap in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mahirap:


mahirap  Play audio #309Save to Flash Cards
[adjective]  poor (financially); difficult; hard to do; complex; laborious; cumbersome; arduous
[noun]  poor person

Root: hirap
Usage Note Icon Usage Notes:
plural form of mahirap = mahihirap

String frequency indicator:

This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Mahirap Example Sentences in Tagalog: (42)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mahirap katawanín ang mga taong waláng kooperasyón.
Play audio #36060
 
It's difficult to represent people who don't cooperate.
Mahirap magíng magulang.
Play audio #27367 Play audio #27368
 
It's difficult to be a parent.
Mahirap madamá ang tuláng hindî magandá ang pagkakasulat.
Play audio #30556 Play audio #30557
 
It's difficult to feel a badly written poem.
Alám kong mahirap labanan ang galit.
Play audio #34415 Play audio #34417
 
I know that anger is hard to resist.
Mahirap labanan ang kaaway na hindî nakikita.
Play audio #27661 Play audio #27660
 
It's difficult to fight against an unseen enemy.
Mahirap tangkaíng tumakas sa kulungan.
Play audio #28428 Play audio #28429
 
It's difficult to attempt to escape prison.
Mahirap makahanap ng isáng tunay na kaibigan.
Play audio #31336 Play audio #31337
 
A true friend is hard to find.
Mahirap madakíp ang taong magalíng magta.
Play audio #31304 Play audio #31306
 
A person who's good at hiding is difficult to capture.
Mahirap itanggí ang nasaktáng damdamin.
Play audio #29096 Play audio #29097
 
It's difficult to conceal the hurt feelings.
Mahirap ipahayág ang mga bagay na hindî mo maunawaan.
Play audio #30808 Play audio #30809
 
It's difficult to express things that you don't understand.
Mahirap tukuyin kung sino ang may sala.
Play audio #34423 Play audio #34424
 
It's difficult to to name the perpetrator.
Mahirap kumpirmahín ang pagkákakilanlán ng mágnanakaw.
Play audio #30049 Play audio #30050
 
It's difficult to identify the identity of the thief.
Mahirap ipagtanggól ang ayaw magpatanggól.
Play audio #29969 Play audio #29970
 
It is difficult to defend the one who doesn't want to be defended.
Mahirap matukoy ang sakít ni Luis.
Play audio #35482 Play audio #35483
 
It's difficult to diagnose (identify) Luis' disease.
Mahirap tanggapín na nanghihi na ang tatay ko.
Play audio #30435 Play audio #30436
 
Seeing my dad's strength diminish is very hard.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi mahirap ang italyano.
Tatoeba Sentence #3927959 Tatoeba user-submitted sentence
Italian isn't difficult.


Mahirap magsalita ng Pranses.
Tatoeba Sentence #1663398 Tatoeba user-submitted sentence
To speak French is difficult.


Siya ay mahirap, pero matapat.
Tatoeba Sentence #2935774 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but honest.


Mahirap basahin ang nakasulat.
Tatoeba Sentence #8276501 Tatoeba user-submitted sentence
This text is hard to read.


Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.
Tatoeba Sentence #1688846 Tatoeba user-submitted sentence
It's more difficult than you think.


Mahirap intindihin ang teorya niya.
Tatoeba Sentence #2796546 Tatoeba user-submitted sentence
It is difficult to understand his theory.


Ito'y mahirap na problemang matematika.
Tatoeba Sentence #1789404 Tatoeba user-submitted sentence
This is a difficult math problem.


Ang mga anak ay kayamanan ng mahihirap.
Tatoeba Sentence #1605738 Tatoeba user-submitted sentence
Children are poor men's riches.


Mahirap bang kumain nang gamit ay sipit?
Tatoeba Sentence #1783540 Tatoeba user-submitted sentence
Is it difficult eating with chopsticks?


Mas mahirap ba ang Ingles kaysa sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1875982 Tatoeba user-submitted sentence
Is English harder than Japanese?


Anong parteng mahirap sa pag-aaral ng Hapon?
Tatoeba Sentence #1765905 Tatoeba user-submitted sentence
What is the hard part of learning Japanese?


Mahirap magkatotoo ang ganyang klaseng plano.
Tatoeba Sentence #2945104 Tatoeba user-submitted sentence
Such a plan can hardly succeed.


Huwag mo akong tanungin ng mahirap na tanong.
Tatoeba Sentence #2794654 Tatoeba user-submitted sentence
Don't ask me such a hard question.


Hindi niya alam kung ano ang mahirap na buhay.
Tatoeba Sentence #1710656 Tatoeba user-submitted sentence
He doesn't know what it is to be poor.


Mahirap tulungan ang taong di gusto ang tulong mo.
Tatoeba Sentence #1728931 Tatoeba user-submitted sentence
It's difficult to help people that don't want your help.


Siya'y mahirap, pero wala siyang pakialam sa pera.
Tatoeba Sentence #3470698 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but he doesn't care about money.


Isip kong mahirap gawin ang trabaho nang magsarili.
Tatoeba Sentence #1716773 Tatoeba user-submitted sentence
I thought it difficult to do the work alone.


Nais kong iwan sa kanya ang mahirap na trabahong ito.
Tatoeba Sentence #2766805 Tatoeba user-submitted sentence
I want to leave this difficult job to her.


Kapag mas mataas ang puno, mas mahirap itong akyatin.
Tatoeba Sentence #2815960 Tatoeba user-submitted sentence
The taller a tree is, the harder it is to climb.


Ang mga ulat panahon ay mahirap na palaging magkatotoo.
Tatoeba Sentence #2808664 Tatoeba user-submitted sentence
Weather reports rarely come true.


Pinagbalaan kami ng titser na ang test ay magiging mahirap.
Tatoeba Sentence #1876197 Tatoeba user-submitted sentence
The teacher warned us that the test would be hard.


Yang librong Ingles ay masyadong mahirap basahin para sa akin.
Tatoeba Sentence #1765962 Tatoeba user-submitted sentence
That English book is too difficult for me to read.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
mahihirap, kahirap
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mahirap:

MAHIRAP AUDIO CLIP:
Play audio #309
Markup Code:
[rec:309]
Related Filipino Words:
hirapsa hiráp at ginhawamahirapankahirapanpaghihirappaghirapanmaghirappahirapanhirapinpahirapán
Related English Words:
poor personpoor peopledifficultarduouscomplexpoorlaborioushardhard to documbersome
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.