Back
Close
 

manawagan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word manawagan.

Definition for the Tagalog word manawagan:


manawagan  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to ask for help; to ask for cooperation; to appeal


Verb conjugations of manawagan:

Root: tawagConjugation Type: Ma-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
manawagan  Play audio
Past:
nanawagan  Play audio
Present:
nanánawagan  Play audio
Future:
manánawagan  Play audio

Example Sentences Available Icon Manawagan Example Sentences in Tagalog: (14)
Click / tap any word to see a literal translation.
Kailangan nating manawagan ng mga boluntaryo
We need to call for volunteers.
Manawagan tayo para sa pagkakaisa
Let's call for unity.
Naa kamí nang manawagan sa amin si Katrina. 
We felt sorry for Katrina calling us for help.
Manawagan ka sa mga taong may mabuting pu
Appeal to people with good hearts.
Nanawagan ang mga ba para humingî ng tulong
The children called for help.
Nanawagan nang paúlit-ulit si Greg. 
Greg asked for help repeatedly.
Nanawagan silá sa ibá na lumahók sa mga aktibidád
They issued a call to others to participate in the activities.
Bakit nanawagan si Aldrin sa kanilá
Why did Aldrin ask for their help?
Nanánawagan si Greta kay Janella na magpakatotoó sa sarili
Greta asked Janella to be true to herself.
Nanánawagan siyá sa mga magulang na mahalín ang kaniláng mga anák
She calls upon parents to love their children.
Lagi`ng nanánawagan ng pagtútulungán ang mga pinuno
The leaders always call for teamwork.
Nanánawagan akó sa inyó na iboto si Benjamin. 
I call on you to vote for Benjamin.
Manánawagan siyá sa Panginoón at magpápasalamat
She will call upon the Lord and be grateful.
Manánawagan silá sa mga polítikó mamayâ
They will make an appeal to the politicians later.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce manawagan:

MANAWAGAN AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:11702]
Related Filipino Words:
tawagtumawagtawaginpantawagtawaganitawagipatawagpánawaganmagtawágmatawag
Related English Words:
helpcooperationask for helpasks for helpasked for helpask for cooperationappealappealsappealedappealing
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES