Back
Close
 

mangyari

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mangyari in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mangyari:


mangyari  Play audio #19451Save to Flash Cards
[verb]  to happen; to occur; to befall; to come about; to materialize


Verb conjugations of mangyari:

Focus:  Actor Focus Icon Actor   Root: nangyariConjugation Type: Mang-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
mangyari  Play audio #19451
Past:
nangyari  Play audio #19453
Present:
nangyayari  Play audio #19454
Future:
mangyayari  Play audio #19455
Usage Note Icon Usage Notes:
Just like its English counterpart, "happen", "mangyari" is an intransitive verb. As it does not have an object, it does not also have an object-focused verb form.

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Mangyari Example Sentences in Tagalog: (43)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Anó ang gustó mong mangyari?
Play audio #27694 Play audio #27695
 
What would you like to happen?
Kailán itó nangyayari?
Play audio #27699 Play audio #27700
 
When does this happen / occur?
Anóng nangyari sa buhók mo?
Play audio #27696 Play audio #27698
 
What happened to your hair?
Ipápaliwanag ko sa inyó ang nangyari.
Play audio #27701 Play audio #27702
 
I will explain to you what happened.
Nakaratíng na si John nang nangyari iyón.
Play audio #27703 Play audio #27704
 
John had already arrived when it happened.
Anó ang sunód na mangyayari?
Play audio #36084
 
What will happen next.
Iyón ang ináasahan kong mangyari.
Play audio #27536 Play audio #27537
 
That's what I am hoping to happen.
Sinisi ka ba ni Jim sa nangyari?
Play audio #27714 Play audio #27715
 
Did Jim blame you for what happened?
Anó ang nangyari nang dakpín si Mona?
Play audio #33272 Play audio #33273
 
What happened when Mona was arrested?
Anó ang mangyayari kung magdédesisyón tayo habang galít.
Play audio #35194 Play audio #35195
 
What will happen if we make decisions when we're angry?
Anó ang nangyayari kapág nasúsugatan tayo?
Play audio #27716 Play audio #27717
 
What happens when we're injured?
Manatili kang alerto sa mga nangyayari.
Play audio #27540 Play audio #27541
 
Stay alert to what's happening.
Dahil sa nangyari, magkakáibá silá ng grupo.
Play audio #32792 Play audio #32793
 
Because of what happened, their groups will be different.
Bakit hindî mo inirepórt ang nangyari?
Play audio #34514 Play audio #34515
 
Why didn't you report what happened?
Meron bang nangyari kanina?
Play audio #35867 Play audio #35868
 
Did something happen earlier?

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Nangyari.
Tatoeba Sentence #4560688 Tatoeba user-submitted sentence
It happened.


Nangyayari.
Tatoeba Sentence #4560689 Tatoeba user-submitted sentence
It happens.


May nangyari.
Tatoeba Sentence #4554893 Tatoeba user-submitted sentence
Something happened.


Anong mangyayari?
Tatoeba Sentence #4560152 Tatoeba user-submitted sentence
What would happen?


Anong nangyayari?
Tatoeba Sentence #4560099 Tatoeba user-submitted sentence
What is happening?


Anong nangyayari?
Tatoeba Sentence #4560099 Tatoeba user-submitted sentence
What's happening?


Iyon ay mangyayari.
Tatoeba Sentence #2824352 Tatoeba user-submitted sentence
It'll happen.


Saan iyon nangyari?
Tatoeba Sentence #2153252 Tatoeba user-submitted sentence
Where did it happen?


Meron bang nangyari?
Tatoeba Sentence #1696947 Tatoeba user-submitted sentence
Did something happen?


HIndi yun mangyayari.
Tatoeba Sentence #5213845 Tatoeba user-submitted sentence
It will not happen.


Pwedeng mangyari iyon.
Tatoeba Sentence #2283145 Tatoeba user-submitted sentence
That can happen.


May nangyari sa kotse ko.
Tatoeba Sentence #761011 Tatoeba user-submitted sentence
Something has happened to my car.


Natakot siya sa mangyayari.
Tatoeba Sentence #1594237 Tatoeba user-submitted sentence
He was afraid about what was going to happen.


Oh, ano'ng nangyari sa kanya?
Tatoeba Sentence #747055 Tatoeba user-submitted sentence
Well, what happened to her?


Anong nangyayari sa bansa mo?
Tatoeba Sentence #1619112 Tatoeba user-submitted sentence
What happens in your country?


Anong nangyayari diyan sa taas?
Tatoeba Sentence #3236495 Tatoeba user-submitted sentence
What is going on up there?


Anong nangyari sa pagkain natin?
Tatoeba Sentence #1122423 Tatoeba user-submitted sentence
What happened to our food?


Iyon ay nangyari malapit sa bahay.
Tatoeba Sentence #2874652 Tatoeba user-submitted sentence
It happened near the house.


Huwag mong pabayaang mangyari iyon.
Tatoeba Sentence #2927782 Tatoeba user-submitted sentence
Don't let that happen.


Tingnan natin kung anong mangyayari.
Tatoeba Sentence #2290803 Tatoeba user-submitted sentence
Let's wait and see how things go.


Yun talaga ang gusto nyang mangyari.
Tatoeba Sentence #1020808 Tatoeba user-submitted sentence
That was exactly what she intended.


Lahat ay nangyayari nang may dahilan.
Tatoeba Sentence #2909467 Tatoeba user-submitted sentence
Everything happens for a reason.


Inasahan na ni Tom na mangyayari ito.
Tatoeba Sentence #2280953 Tatoeba user-submitted sentence
Tom expected this to happen.


Hindi ko alam kung ano'ng nangyayari.
Tatoeba Sentence #1354506 Tatoeba user-submitted sentence
I've no idea what's happening.


Isang kamalasan ang nangyari sa kanya.
Tatoeba Sentence #2774172 Tatoeba user-submitted sentence
A misfortune befell him.


May ideya ka ba kung paano ito nangyari?
Tatoeba Sentence #3293544 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have any idea how this happened?


Anuman ang mangyari, hindi mo malalaman.
Tatoeba Sentence #743917 Tatoeba user-submitted sentence
Anyway, you'll never know.


Anuman ang mangyari, hindi mo malalaman.
Tatoeba Sentence #743917 Tatoeba user-submitted sentence
Whatever happens, you're never going to find out.


Klinick ko ang link pero walang nangyari.
Tatoeba Sentence #3577763 Tatoeba user-submitted sentence
I clicked the link, but nothing happened.


May pakiramdam ako na mayroong mangyayari.
Tatoeba Sentence #5361130 Tatoeba user-submitted sentence
I've got a feeling that something is about to happen.


Wala sa kaalaman ni Tom ang anong nangyari.
Tatoeba Sentence #2766757 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is unaware of what has happened.


Mayroon akong pakiramdam na may mangyayari.
Tatoeba Sentence #5361131 Tatoeba user-submitted sentence
I've got a feeling that something is about to happen.


Kahit ano'ng mangyari, wala akong sasabihan.
Tatoeba Sentence #746793 Tatoeba user-submitted sentence
Whatever happens, I won't tell anybody about it.


Kaya kong sabihin sayo na hindi yun nangyari.
Tatoeba Sentence #4491704 Tatoeba user-submitted sentence
I can tell you that it didn't happen.


Walang may alam kung anong nangyari sa kanya.
Tatoeba Sentence #1459022 Tatoeba user-submitted sentence
No one knows what has happened to him.


Walang nakakaunawa kung bakit nangyayari 'to.
Tatoeba Sentence #3856765 Tatoeba user-submitted sentence
No one understands why this is happening.


Kung anuman ang mangyayari ay hula ng sinuman.
Tatoeba Sentence #1636691 Tatoeba user-submitted sentence
What will actually happen is anyone's guess.


Kung anuman ang mangyayari ay hula ng sinuman.
Tatoeba Sentence #1636691 Tatoeba user-submitted sentence
What'll actually happen is anyone's guess.


Pagka may nangyari, pagbintangan ang tagasalin.
Tatoeba Sentence #1369503 Tatoeba user-submitted sentence
If something goes wrong, just blame it on the translator.


Mabilis kumalat ang balita tungkol sa nangyari.
Tatoeba Sentence #743828 Tatoeba user-submitted sentence
Word of the incident spread quickly.


Parang may nangyayaring sobrang kakaiba sa parke.
Tatoeba Sentence #2792323 Tatoeba user-submitted sentence
Something very unusual seems to be happening in the park.


Imposibleng malaman anong mangyayari sa hinaharap.
Tatoeba Sentence #2965933 Tatoeba user-submitted sentence
It is impossible to know what will happen in the future.


Sinong may alam kung ano na ang nangyari sa kanya?
Tatoeba Sentence #3086306 Tatoeba user-submitted sentence
Who knows what has become of him?


"Kailan iyon nangyari?" "Kailan nangyari ang ano?"
Tatoeba Sentence #2929848 Tatoeba user-submitted sentence
"When did it happen?" "When did what happen?"


"Kailan iyon nangyari?" "Kailan nangyari ang ano?"
Tatoeba Sentence #2929848 Tatoeba user-submitted sentence
"When did it happen?" "When did what happen?"


Sino ang makakapagsabi anong mangyayari sa hinaharap?
Tatoeba Sentence #3261306 Tatoeba user-submitted sentence
Who can tell what will happen in the future?


Pinindot ko na ang pulang boton ngunit walang nangyari.
Tatoeba Sentence #2750181 Tatoeba user-submitted sentence
I'd already pressed the red button but nothing happened.


Wala akong alam na kahit ano tungkol sa anong nangyari.
Tatoeba Sentence #2796523 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about what happened.


Sa mismong harapan ko nangyari ang aksidente sa kalsada.
Tatoeba Sentence #2290777 Tatoeba user-submitted sentence
The traffic accident happened before my very eyes.


Anong mangyayari kung hindi tayo bigyan ni nanay ng pera?
Tatoeba Sentence #5361235 Tatoeba user-submitted sentence
What will happen if mom doesn't give us any money?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other senetences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
mangyare, nangyare, ngayre, nangyayare, mangyayare
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mangyari:

MANGYARI AUDIO CLIP:
Play audio #19451
Markup Code:
[rec:19451]
Related Filipino Words:
anyare
Related English Words:
happenoccurbefallturn outturns outturned outturning outcome aboutmaterialize
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.