Back
Close
 

marami

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word marami in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word marami:


marami  Play audio #359Save to Flash Cards
[adjective]  many; many things; there are many; multiple; much; a lot; a lot of; lots; lots of; plenty

Root: dami
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Marami Example Sentences in Tagalog: (81)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Marami siláng pagkain na nátirá.
Play audio #28854 Play audio #28855
 
They have so many leftovers.
Inaasahang marami ang dada sa South Korea sa 2020.
Play audio #35200 Play audio #35201
 
It's expected that many will migrate to South Korea in 2020.
Marami ang namatáy dahil sa lindól at sa sunog na kasunód nitó.
Play audio #36228
 
Many people died because of the earthquake and the fire that followed it.
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng?
Play audio #28809 Play audio #28810
 
Have you already been to many countries?
Marami siláng nasásamsám na iligál na produkto.
Play audio #32242 Play audio #32244
 
They confiscate a lot of illegal products.
Nadídiskubré ng marami na hindî lahát ng kaibigan nilá ay mabuti.
Play audio #30996 Play audio #30997
 
Many people discover that not all of their friends are good.
Marami ang dumaratíng at yumayao.
Play audio #32906 Play audio #32908
 
Many come and go.
Maraming kaibigan ang mga taong nananatiling masayá.
Play audio #33371 Play audio #33372
 
Those who stay happy have many friends.
Marami ang matutuwâ kapág isinulong ang programa.
Play audio #36243
 
Many people will be happy if the program pushes through.
Naíiyák ang marami sa libíng.
Play audio #31465 Play audio #31466
 
Many are getting teary-eyed at the burial.
Maraming makikita sa palengke.
Play audio #27676 Play audio #27677
 
There is a lot to see at the market.
Maraming bahay ang nabaón sa lu nang gumu ang bahagi ng bundók.
Play audio #30581 Play audio #30582
 
Many houses were buried when a part of the mountain collapsed.
Maraming mámamayán ang magpápahayág ng katulad na damdamin.
Play audio #36269
 
Many citizens will express similar sentiments.
Marami akóng napatáy na lamók sa hardín.
Play audio #32070 Play audio #32071
 
I was able to kill a lot of mosquitoes in the garden.
Marami akóng natútuklasán tungkól sa iyó.
Play audio #28161 Play audio #28162
 
I am discovering a lot about you.

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Maraming salamat!
Tatoeba Sentence #2306720 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you very much!


Maraming uri ng kape.
Tatoeba Sentence #743772 Tatoeba user-submitted sentence
There are various kinds of coffee.


Madaming kakilala si Tom.
Tatoeba Sentence #4309014 Tatoeba user-submitted sentence
Tom knows a lot of people.


Kumain ng maraming gulay.
Tatoeba Sentence #3313270 Tatoeba user-submitted sentence
Eat a lot of vegetables.


Marami akong naipong pera.
Tatoeba Sentence #5296210 Tatoeba user-submitted sentence
I saved a lot of money.


Maraming otel sa dawntawn.
Tatoeba Sentence #1734314 Tatoeba user-submitted sentence
There are many hotels downtown.


Maraming salamat sa tulong.
Tatoeba Sentence #3033121 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you so much for the help.


Ako'y may maraming kaibigan.
Tatoeba Sentence #2428025 Tatoeba user-submitted sentence
I have many friends.


Maraming mali itong databeys.
Tatoeba Sentence #1901503 Tatoeba user-submitted sentence
This database contains many errors.


Maraming pabrika sa Kawasaki.
Tatoeba Sentence #1822100 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of factories in Kawasaki.


Maraming luku-luko sa aklatan.
Tatoeba Sentence #2153249 Tatoeba user-submitted sentence
There's a lot of crazies in the library.


Marami bang turista sa Armenya?
Tatoeba Sentence #1865108 Tatoeba user-submitted sentence
Are there many tourists in Armenia?


Gumawa ng maraming mali si Tom.
Tatoeba Sentence #2917687 Tatoeba user-submitted sentence
Tom made many mistakes.


Naghingi siya ng maraming pera.
Tatoeba Sentence #3271869 Tatoeba user-submitted sentence
He asked for a lot of money.


Si Ann ay may maraming kaibigan.
Tatoeba Sentence #2793642 Tatoeba user-submitted sentence
Ann has many friends.


Maraming nagsasalita ng Pranses.
Tatoeba Sentence #2290751 Tatoeba user-submitted sentence
French is spoken by many.


Marami akong natutunan mula sa iyo.
Tatoeba Sentence #2893058 Tatoeba user-submitted sentence
I learned a lot from you.


Talagang maraming tao'y kilala siya.
Tatoeba Sentence #2103142 Tatoeba user-submitted sentence
Very many people know him.


Tulad ko, maraming kaibigan si Lucy.
Tatoeba Sentence #2808625 Tatoeba user-submitted sentence
Like me, Lucy has many friends.


Kilala ng maraming tao ang mukha niya.
Tatoeba Sentence #1933215 Tatoeba user-submitted sentence
His face is known to many people.


Magpapalaki ako ng maraming puno rito.
Tatoeba Sentence #743780 Tatoeba user-submitted sentence
I will grow many trees here.


Maraming pambihirang isda sa akwaryum.
Tatoeba Sentence #2333769 Tatoeba user-submitted sentence
There are many rare fish at the aquarium.


Nagsasayang ng maraming pagkain si Tom.
Tatoeba Sentence #2946483 Tatoeba user-submitted sentence
Tom wastes a lot of food.


Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.
Tatoeba Sentence #3288495 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you so much for inviting me.


Maraming gitara ang may anim na kwerdas.
Tatoeba Sentence #2842526 Tatoeba user-submitted sentence
Most guitars have six strings.


Gaano karami ang mga tao sa iyong grupo?
Tatoeba Sentence #4491647 Tatoeba user-submitted sentence
How many people are in your group?


Maraming libro siyang binasa sa Tagalog.
Tatoeba Sentence #2177367 Tatoeba user-submitted sentence
She has read a lot of Tagalog books.


Nakapunta ako diyan nang maraming beses.
Tatoeba Sentence #3252074 Tatoeba user-submitted sentence
I have been there scores of times.


Mas marami pang panganib ang nag-aabang.
Tatoeba Sentence #3856767 Tatoeba user-submitted sentence
More dangers lie ahead.


Di kailangang magpanik. Marami pang oras.
Tatoeba Sentence #1794785 Tatoeba user-submitted sentence
There's no need to panic. There's plenty of time.


Nagtalumpati ang pangulo sa maraming tao.
Tatoeba Sentence #2281105 Tatoeba user-submitted sentence
The president addressed a large audience.


Gaano karaming tao ang kasya sa kotse mo?
Tatoeba Sentence #5361264 Tatoeba user-submitted sentence
How many people can fit in your car?


Sa ilog ay maraming isdang kulay-dalandan.
Tatoeba Sentence #3596470 Tatoeba user-submitted sentence
There are many orange fishes in the river.


Nakilala siya ng marami sa loob ng teatro.
Tatoeba Sentence #2820117 Tatoeba user-submitted sentence
Many in the theater recognized him.


Maraming libro ang pina-publish bawat taon.
Tatoeba Sentence #1824157 Tatoeba user-submitted sentence
A lot of books are published every year.


Maraming kaakit-akit na hayop sa Australia.
Tatoeba Sentence #743778 Tatoeba user-submitted sentence
There are many interesting animals in Australia.


Salamat nang marami sa lahat ng ginawa niyo.
Tatoeba Sentence #1856478 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you very much for all you have done.


Madaming magandang bagay ang iniwan ng hari.
Tatoeba Sentence #1020803 Tatoeba user-submitted sentence
The king left a large fortune behind.


Maraming pandesal ngayon ay hindi na maalat.
Tatoeba Sentence #2762007 Tatoeba user-submitted sentence
Most salt bread nowadays is not salty anymore.


Ang panahon ay nagbubura ng maraming alaala.
Tatoeba Sentence #2847872 Tatoeba user-submitted sentence
Time erases many memories.


Maraming likas na kayamanan ang bansang ito.
Tatoeba Sentence #2280992 Tatoeba user-submitted sentence
That country has natural resources.


Maraming matatangkad na gusali sa bayang ito.
Tatoeba Sentence #743939 Tatoeba user-submitted sentence
The town has many high buildings.


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Sa tingin ko naglalagay ka ng maraming asukal.
Tatoeba Sentence #2861105 Tatoeba user-submitted sentence
I think you're putting in too much sugar.


Maraming batang lalaki ang pumunta sa digmaan.
Tatoeba Sentence #743767 Tatoeba user-submitted sentence
Many young men went to war.


Nagpunta kami sa Tokyo nang maraming beses na.
Tatoeba Sentence #1854214 Tatoeba user-submitted sentence
We have been to Tokyo many times.


Maraming tao sa kalye noong dumaan ang parada.
Tatoeba Sentence #743845 Tatoeba user-submitted sentence
There were lots of people on the street when the parade came by.


Maraming karunungan ang matatagpuan sa Bibliya.
Tatoeba Sentence #2782243 Tatoeba user-submitted sentence
Much wisdom is to be found in the Bible.


Pasensya na, medyo marami akong gagawin ngayon.
Tatoeba Sentence #747074 Tatoeba user-submitted sentence
Sorry, I've got my hands full now.


Marami akong mga kaibigang nakakapag-Esperanto.
Tatoeba Sentence #1797217 Tatoeba user-submitted sentence
I have many Esperanto-speaking friends.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other senetences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
madami, karami, kadami
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce marami:

MARAMI AUDIO CLIP:
Play audio #359
Markup Code:
[rec:359]
Related Filipino Words:
damimarámi-raminakararamikaramihandumaminápakaramimaráming-maramingpinakamaramimaramihandamihan
Related English Words:
manymany thingsmucha lota lot oflotslots ofplentythere are many
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
maraming
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.