Back
Close
 

nang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word nang.

Definition for the Tagalog word nang:


nang  Play audioSave to Flash Cards
[adverb]  when (for past event); since; upon; on; at; to; so; so as; so that; in order that; word used to join a verb and a modifying adverb; na + ligature ng

Root: nang

Example Sentences Available Icon Nang Example Sentences in Tagalog: (110)
Click / tap any word to see a literal translation.
Sumagót ka nang matinô
Answer sensibly.
Sinísimulán ko nang mamilí ng mga regalo para sa Paskó
I am already starting to shop for Christmas gifts.
Hinuhulaang lílindól nang malakás sa Davao sa súsunód na buwán
It is predicted that a strong earthquake will hit Davao next month.
Nalungkót akó nang ihayág niyá ang resignasyón sa trabaho
I felt sad when she announced her resignation from work.
Masamâ ang pakiramdám ni Bob kahapon at ngayón nagkasakít na siyá nang tuluyan
Bob was not feeling well yesterday and today he eventually became ill.
Dumalaw na si Peter nang apat na beses
Peter already came to visit four times.
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
Nagpatakbó si Clark nang mabilís sa EDSA. 
Clark drove at high speed along EDSA.
Magpaskó tayo nang magkasama
Let's celebrate Christmas together.
Kamuntik nang masunog ang nilulu ko
What I'm cooking almost burned.
Dapat pinag-íisipan nang mabuti ang pag-aasawa
Getting married should be given a lot of thought.
Niyakap ko siyá nang mahigpít
I hugged her tightly.
Tumunóg ang kampa ng simbahan nang tatlóng beses
The church bell tolled three times.
Isinugód si Chloe sa ospitál nang makaramdám siyá ng hilo
Chloe was brought to the hospital when she felt light-headed.
Nakala silá sa poót na umalipin sa kanilá nang mahabáng panahón
They were freed from the hatred that had held them down for so long.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce nang:

NANG AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:6456]
Related English Words:
in order thatwhensinceso asonatso as totoso thatupon
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES