Back
Close
 

nang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word nang.

Definition for the Tagalog word nang:


nang  Play audioSave to Flash Cards
[adverb]  when (for past event); since; upon; on; at; to; so; so as; so that; in order that; word used to join a verb and a modifying adverb; na + ligature ng

Root: nang
Example Sentences Available Icon Nang Example Sentences in Tagalog: (76)
Sumagót ka nang matinô
Answer sensibly.
Sinísimulán ko nang mamilí ng mga regalo para sa Paskó
I am already starting to shop for Christmas gifts.
Masamâ ang pakiramdám ni Bob kahapon at ngayón nagkasakít na siyá nang tuluyan
Bob was not feeling well yesterday and today he eventually became ill.
Dumalaw na si Peter nang apat na beses
Peter already came to visit four times.
Kamuntik nang masunog ang nilulu ko
What I'm cooking almost burned.
Dapat pinag-íisipan nang mabuti ang pag-aasawa
Getting married should be given a lot of thought.
Niyakap ko siyá nang mahigpít
I hugged her tightly.
Tumunóg ang kampa ng simbahan nang tatlóng beses
The church bell tolled three times.
Sinisi ni Jim ang bola nang pataás
Jim is kicking the ball upwards.
Nagpahingá lang kamí (nang) sandalî
We just rested for a while.
Nagulat si Vincent nang makita niyá akó
Vincent was surprised when he saw me.
Ba pa nang nag-asawa si Claire. 
Claire married young.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce nang:

NANG AUDIO CLIP:
Play audio 
Related English Words:
in order thatwhensinceso asonatso as totoso thatupon
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES