Back
Close
 

nasa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word nasa in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word nasa:


nasa  Play audio #5507Save to Flash Cards
[preposition]  at; on; in; located at
[adjective]  contained
[noun]  aspiration; desire

Root: nasa
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Nasa Example Sentences in Tagalog: (23)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nasa bukid silá.
Play audio #27183 Play audio #27209
 
They are at the farm.
Nasa kusi ang gripo
The faucet is in the kitchen.
Nasa bahay pa si John. 
John is still at home.
Nasa bahay ba si Jane? 
Is Jane at home?
Kinuha mo ba yung libró na nasa mesa?
Play audio #33409 Play audio #33410
 
Did you take/get the book that was on the table?
Binisita ko ang kaibigan kong nasa ospitál.
Play audio #35700 Play audio #35701
 
I visited my friend who's confined in the hospital.
Hindî ko napansín kung nasa canteen si Julie.
Play audio #33544 Play audio #33545
 
I did not notice if Julie was at the canteen.
Magwawagî ka kung nasa panig ka ng katotohanan.
Play audio #30693 Play audio #30694
 
You'll prevail if you're on the side of the truth.
Nasa kaniyáng kuwarto si Bimby, nagtatampó.
Play audio #32186 Play audio #32187
 
Bimby is in his bedroom, sulking.
Dumalaw kamí kay Victor na nasa ospitál
We visited Victor who's confined at the hospital.
Anó ang híhilingín mo kapág nasa iyó ang mahiwagang lámpara
What will you wish for if you have the magic lamp?
Si Homer muna ang mamumu habang nasa bakasyón ang tagapangulo
Homer will take the lead while the chair is on vacation.
Kung ikáw ang nasa kalagayan ko, hihinalain mo rin ba siyáng manloloko
If you were in my position, would you also suspect that he was a scammer?
Dáhan-dahan pô bakâ mahulog yung nasa likód
Take it easy, those things in the back might fall.
Nasa bahay na si John. 
John is at home now. / John is at home already.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nasa sinehan ako.
Tatoeba Sentence #1850838 Tatoeba user-submitted sentence
I was at the cinema.


Nasa iyo na iyon.
Tatoeba Sentence #1869577 Tatoeba user-submitted sentence
I'll leave it up to you.


Nasa bahay si Tom?
Tatoeba Sentence #2917778 Tatoeba user-submitted sentence
Is Tom home?


Nasa kusina si Tom.
Tatoeba Sentence #4337225 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is in the kitchen.


Nasa Asya ang Siyam.
Tatoeba Sentence #1789320 Tatoeba user-submitted sentence
Thailand is in Asia.


Nasa erport si Juan.
Tatoeba Sentence #2028791 Tatoeba user-submitted sentence
John is at the airport.


Sana nasa Paris ako.
Tatoeba Sentence #2798378 Tatoeba user-submitted sentence
I wish I were in Paris.


Ano ang nasa pupitre?
Tatoeba Sentence #1982272 Tatoeba user-submitted sentence
What is on the desk?


Nasa panganib si Tom.
Tatoeba Sentence #4289420 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is in danger.


Nasa panganib ba tayo?
Tatoeba Sentence #2788100 Tatoeba user-submitted sentence
Are we in danger?


Nasa taas silang lahat.
Tatoeba Sentence #5361040 Tatoeba user-submitted sentence
They're all upstairs.


Nasa krisis ang Europa.
Tatoeba Sentence #3311910 Tatoeba user-submitted sentence
Europe is in crisis.


Ang relo mo'y nasa mesa.
Tatoeba Sentence #1748331 Tatoeba user-submitted sentence
Your wristwatch is on the table.


Nasa kanila yung kabayo.
Tatoeba Sentence #4491528 Tatoeba user-submitted sentence
They have the horse.


Nasa Tiyera tayong lahat.
Tatoeba Sentence #1354205 Tatoeba user-submitted sentence
We all live on the earth.


Nasa Asya ang Taylandiya.
Tatoeba Sentence #1789319 Tatoeba user-submitted sentence
Thailand is in Asia.


Nasa hardin ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #3086294 Tatoeba user-submitted sentence
My father's in the garden.


Ilang tao ang nasa grupo mo?
Tatoeba Sentence #4491651 Tatoeba user-submitted sentence
How many people are in your group?


Ang tanghalian ay nasa mesa.
Tatoeba Sentence #2912049 Tatoeba user-submitted sentence
The lunch is on the table.


Ang kubo nila'y nasa lambak.
Tatoeba Sentence #1804935 Tatoeba user-submitted sentence
Their hut is situated in the valley.


Nasa panganib ang buhay niya.
Tatoeba Sentence #2800088 Tatoeba user-submitted sentence
His life is in danger.


Nasa bahay ba si Ken kahapon?
Tatoeba Sentence #2785770 Tatoeba user-submitted sentence
Was Ken at home yesterday?


Di ko alam kung nasa akin pa.
Tatoeba Sentence #5300843 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know if I still have it.


Nasa ilalim ng mesa ang pusa.
Tatoeba Sentence #1838933 Tatoeba user-submitted sentence
The cat is under the table.


Nasa silid-aralan ang mag-aaral.
Tatoeba Sentence #5296235 Tatoeba user-submitted sentence
The student is in the classroom.


Nasa malaking kuwarto ang parti.
Tatoeba Sentence #1876747 Tatoeba user-submitted sentence
The party took place in a big room.


Ang pangarap ko'y nasa Hapon ako.
Tatoeba Sentence #1802645 Tatoeba user-submitted sentence
I dream of being in Japan.


Sa tingin ko nasa akin ang sagot.
Tatoeba Sentence #3261323 Tatoeba user-submitted sentence
I think I have the answer.


Ang relo mo'y nasa ibabaw ng mesa.
Tatoeba Sentence #1748332 Tatoeba user-submitted sentence
Your wristwatch is on the table.


Noong ako'y nagising, nasa kotse ako.
Tatoeba Sentence #2844458 Tatoeba user-submitted sentence
When I woke up, I was in the car.


Nasa Boston ako sa darating na linggo.
Tatoeba Sentence #2946489 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be in Boston next week.


Gusto kong ako'y maging nasa plano mo.
Tatoeba Sentence #1854128 Tatoeba user-submitted sentence
I want to be in your plan.


Nasa kulimlim ng teorya niya ang ideya.
Tatoeba Sentence #1704366 Tatoeba user-submitted sentence
The idea underlies his theory.


Isang Noldo ba ang nasa ilalim ng puno?
Tatoeba Sentence #1921342 Tatoeba user-submitted sentence
Is a Noldo beneath the tree?


Nasa kalagitnaan ng lungsod ang estasyon.
Tatoeba Sentence #1838622 Tatoeba user-submitted sentence
The station is in the center of the city.


Pinakamaligaya ako nang nasa paaralan ako.
Tatoeba Sentence #1459016 Tatoeba user-submitted sentence
I feel happiest when I am in school.


Ang aklatan ay nasa kalagitnaan ng lungsod.
Tatoeba Sentence #1820532 Tatoeba user-submitted sentence
The library is in the middle of the city.


Kung umulan bukas, nasa bahay na lamang ako.
Tatoeba Sentence #2165736 Tatoeba user-submitted sentence
If it rains tomorrow, I'll just stay at home.


Ang bahay niya'y nasa timugang tabi ng ilog.
Tatoeba Sentence #1820552 Tatoeba user-submitted sentence
His house is on the south side of the river.


Karaniwang nasa kama na ako nang alas nuwebe.
Tatoeba Sentence #2113289 Tatoeba user-submitted sentence
I usually go to bed at nine.


Nasa aling baitang ang iyong kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2869388 Tatoeba user-submitted sentence
What grade is your sister in?


Aming paaralan ay nasa kalagitnaan ng siyudad.
Tatoeba Sentence #1591970 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is in the middle of the city.


Ang aneks ay nasa hilaga ng orihinal na gusali.
Tatoeba Sentence #1916809 Tatoeba user-submitted sentence
The annex is on the north of the original building.


Alam na alam ni Tom na si Mary ay nasa ospital.
Tatoeba Sentence #2792325 Tatoeba user-submitted sentence
Tom certainly is aware that Mary is in the hospital.


Di yata siya si Maria. Nasa ospital siya ngayon.
Tatoeba Sentence #1789594 Tatoeba user-submitted sentence
That can't be Mary. She is in hospital now.


Linggo ngayon. Hindi pwedeng nasa skwelahan sya.
Tatoeba Sentence #1021073 Tatoeba user-submitted sentence
It's Sunday. He can't have gone to school.


Isang magandang lawa'y nasa dako paroon ng gubat.
Tatoeba Sentence #1705539 Tatoeba user-submitted sentence
A beautiful lake lay just beyond the forest.


Ang inakala ng lahat ng nasa barko ay lulubog iyon.
Tatoeba Sentence #2763571 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone on the ship thought it was going to sink.


Mahina ang mga boses ng mga taong nasa loob ng opisina.
Tatoeba Sentence #2761899 Tatoeba user-submitted sentence
The voices of the people who are in the office are soft.


Ang pusa ba'y nasa ibabaw ng silya o sa ilalim ng silya?
Tatoeba Sentence #1788319 Tatoeba user-submitted sentence
Is the cat on the chair or under the chair?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce nasa:

NASA AUDIO CLIP:
Play audio #5507
Markup Code:
[rec:5507]
Related Filipino Words:
pagnanasamagnasa
Related English Words:
atinonlocatedlocated atdesirecontainedaspiration
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
nasang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.