Back
Close
 

noon

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word noon in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word noon:


noón  Play audio #2189Save to Flash Cards
[adverb]  when (for past events); back when; back in (date/time period); at that time; last; prior; back then; during; previously; formerly; of that

Root: noon
String frequency indicator:

This string is used much more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Noon Example Sentences in Tagalog: (61)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Pumuntá akó sa Pilipinas noóng Enero ng tatlóng linggó.
Play audio #33933 Play audio #33934
 
I went to the Philippines in January for three weeks.
Naníniwa kamí sa mga batás na umiral noón.
Play audio #30699 Play audio #30700
 
We believe in laws that existed before.
Nag-away kamí noóng Hulyo.
Play audio #35804 Play audio #35805
 
We had a fight back in July.
Dumaló akó sa kumperénsiyá noóng nakaraáng buwán.
Play audio #34329 Play audio #34330
 
I attended the conference last month.
Nakita ko si John noóng isáng araw.
Play audio #27680 Play audio #27681
 
I saw Paul the other day.
Nagsimuláng magsaka si Andres noóng isáng taón.
Play audio #32031 Play audio #32032
 
Andres started farming last year.
Magkano ang kinita mo noóng isáng buwán?
Play audio #36145
 
How much did you earn last month?
Dumatíng si tatay noóng kamakalawá.
Play audio #32904 Play audio #32905
 
Dad arrived the day before yesterday.
Sinubukang magsaka ni Victor noóng mas ba siyá.
Play audio #35282 Play audio #35281
 
Victor tried to cultivate a piece of land when he was younger.
Nanoód silá ng boxing nung Linggó.
Play audio #29206 Play audio #29207
 
They watched a boxing match last Sunday.
Hindî ko naramdamán ang lamíg noóng Enero.
Play audio #35877 Play audio #35878
 
I didn't feel the coldness last January.
Nagkákahalagá itó ng isáng linggóng kita noóng panahóng iyón.
Play audio #36026
 
It amounts to about one weeks' wages at that time.
Hindî namin itinulóy ang party nung Sábado.
Play audio #29845 Play audio #29846
 
We did not push through with the party last Saturday.
Umiiral na ang kautusáng iyán magmulâ pa noóng 1970s.
Play audio #30705 Play audio #30706
 
That order had been in operation since the 1970s.
Nagwagî siyá ng Nobel Peace Prize noóng 1979.
Play audio #30691 Play audio #30692
 
She won a Nobel Peace Prize in 1979.

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Kagaya kita noon.
Tatoeba Sentence #2950992 Tatoeba user-submitted sentence
I used to be like you.


Bulag si Tom noon.
Tatoeba Sentence #7894379 Tatoeba user-submitted sentence
Tom was blind.


Nagkita kami nung Linggo.
Tatoeba Sentence #1122415 Tatoeba user-submitted sentence
We met on Sunday.


Hindi masaya nung linggo.
Tatoeba Sentence #1020814 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't have a good time last Sunday.


Hindi si Tom ang gumawa noon.
Tatoeba Sentence #2283088 Tatoeba user-submitted sentence
Tom didn't do that.


Noong pang Martes na umuulan.
Tatoeba Sentence #1863549 Tatoeba user-submitted sentence
It has been raining since Tuesday.


Nagluluto kami ng tempura noon.
Tatoeba Sentence #1715162 Tatoeba user-submitted sentence
We were cooking tempura at that time.


Isang taon na noong narito tayo.
Tatoeba Sentence #1848453 Tatoeba user-submitted sentence
We were here a year ago.


Nakalimutan mo nang bata ka noon?
Tatoeba Sentence #1358336 Tatoeba user-submitted sentence
Have you forgotten that you were young once?


Walang naniwala sa akin nung una.
Tatoeba Sentence #1666830 Tatoeba user-submitted sentence
No one believed me at first.


1980 nung binaril si John Lennon.
Tatoeba Sentence #1020801 Tatoeba user-submitted sentence
It was in 1980 that John Lennon was shot at this spot.


Pumunta siya sa Londres noong 1970.
Tatoeba Sentence #2946614 Tatoeba user-submitted sentence
He went to London in 1970.


Pinanganak ako sa Kyoto noong 1980.
Tatoeba Sentence #1125044 Tatoeba user-submitted sentence
I was born in Kyoto in 1980.


Nakita ko na ang larawang iyan noon.
Tatoeba Sentence #2919109 Tatoeba user-submitted sentence
I've seen that picture before.


Wika ng diplomasya ang Pranses noon.
Tatoeba Sentence #1628264 Tatoeba user-submitted sentence
French was the language of diplomacy.


Hindi pa ako nakakita ng ganito noon.
Tatoeba Sentence #2944950 Tatoeba user-submitted sentence
I've never seen anything like this before.


Nandito na ako noon pang alas singko.
Tatoeba Sentence #1823834 Tatoeba user-submitted sentence
I have been here since five o'clock.


Noong ako'y nagising, nasa kotse ako.
Tatoeba Sentence #2844458 Tatoeba user-submitted sentence
When I woke up, I was in the car.


Noon ay sampung taong gulang lang siya.
Tatoeba Sentence #743702 Tatoeba user-submitted sentence
He was then a boy of ten.


Si John Lennon ay pinanganak noong 1940.
Tatoeba Sentence #1125288 Tatoeba user-submitted sentence
John Lennon was born in 1940.


Narito pa ba siya noong ikaw ay dumating?
Tatoeba Sentence #2803233 Tatoeba user-submitted sentence
Was he still here when you arrived?


Itong kostumbre'y noon pang panahong Edo.
Tatoeba Sentence #1663162 Tatoeba user-submitted sentence
This custom dates from the Edo period.


Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.
Tatoeba Sentence #2800109 Tatoeba user-submitted sentence
The school was established in 1650.


Namatay ang ina ni Tom noong bata pa siya.
Tatoeba Sentence #4491568 Tatoeba user-submitted sentence
Tom's mother died when he was young.


Pinanganak ako noong ika-18 ng Marso 1994.
Tatoeba Sentence #4491637 Tatoeba user-submitted sentence
I was born on the 18th of March 1994.


Unang pumaroon ang mga Kelto noong 600 BK.
Tatoeba Sentence #1624330 Tatoeba user-submitted sentence
First came the Celts in 600 B.C.


Ano'ng binili mo para sa kanya noong Pasko?
Tatoeba Sentence #743679 Tatoeba user-submitted sentence
What have you bought her for Christmas?


Walang tao noong siya ay pumasok sa kusina.
Tatoeba Sentence #2798348 Tatoeba user-submitted sentence
When she entered the kitchen, no one was there.


Wala nang nakakita sa kaniya sapul pa noon.
Tatoeba Sentence #4643130 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody has seen him ever since.


Noong isang buwan, pumunta kami sa Maynila.
Tatoeba Sentence #2315715 Tatoeba user-submitted sentence
Last month we went to Manila.


Naglalaro kami ng tennis kapag Linggo noon.
Tatoeba Sentence #1122279 Tatoeba user-submitted sentence
I used to play tennis with him on Sundays.


Kalilipat lamang nila rito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2772565 Tatoeba user-submitted sentence
They moved in just the other day.


Nagkasakit siya noong nakalipas na mga araw.
Tatoeba Sentence #2869280 Tatoeba user-submitted sentence
He fell ill a few days ago.


Limang taon na mula nung huli kitang makita.
Tatoeba Sentence #1125301 Tatoeba user-submitted sentence
It's been five years since I last saw you.


Nagpakamatay si Vincent van Gogh noong 1890.
Tatoeba Sentence #3567286 Tatoeba user-submitted sentence
Vincent van Gogh killed himself in 1890.


Sinulat niya itong nobela noong beynte siya.
Tatoeba Sentence #1616216 Tatoeba user-submitted sentence
He wrote this novel at twenty.


Mahaba ang buhok niya noong lumipas na taon.
Tatoeba Sentence #2099348 Tatoeba user-submitted sentence
His hair was long last year.


Binili ko ang aklat na ito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2766911 Tatoeba user-submitted sentence
I bought this book the other day.


Noon, gustung-gusto kong maglaro ng checkers.
Tatoeba Sentence #2280913 Tatoeba user-submitted sentence
Back in those days, I loved to play checkers.


Mahiyain siya noong high school pa lang siya.
Tatoeba Sentence #743794 Tatoeba user-submitted sentence
She was shy in her high school days.


Magaling siyang mag-ski noong maliit pa siya.
Tatoeba Sentence #2298335 Tatoeba user-submitted sentence
He was a very good skier when he was little.


May tumawag ba sa akin nung ako ay nasalabas?
Tatoeba Sentence #2431178 Tatoeba user-submitted sentence
Did anyone call me while I was out?


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Maraming tao sa kalye noong dumaan ang parada.
Tatoeba Sentence #743845 Tatoeba user-submitted sentence
There were lots of people on the street when the parade came by.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary became pregnant at the age of 14.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary got pregnant at age fourteen.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Maria got pregnant at the age of 14.


Itong kostumbre ay noong pang antigong panahon.
Tatoeba Sentence #1453514 Tatoeba user-submitted sentence
This custom dates from ancient times.


Marami talagang niyebe noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856015 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Umurong ang mga pulutong ng Romano noong 410 AD.
Tatoeba Sentence #1624332 Tatoeba user-submitted sentence
The Roman legions withdrew in 410 A.D..


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other senetences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
nun, nuon, non, nung, no'n, n'on, non
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce noon:

NOON AUDIO CLIP:
Play audio #2189
Markup Code:
[rec:2189]
Related Filipino Words:
noó'y
Related English Words:
whenat the timeback induringat that timethenback thenback whenpreviouslyformerlylastpriornoongback when
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.