Back
Close
 

paaralan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word paaralan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word paaralan:


páaralán  Play audio #285Save to Flash Cards
[noun]  school

Root: aral
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Paaralan Example Sentences in Tagalog: (19)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Pumasok ang ba sa páaralán.
Play audio #27255 Play audio #27256
 
The child went to school.
Dapat súsunód ka sa pátakarán ng iyóng páaralán.
Play audio #27561 Play audio #27562
 
You should conform to the policies of your school.
Pumasok siyá sa páaralán kaninang umaga.
Play audio #33316 Play audio #33317
 
He went to school earlier this morning.
Akó ang lálahók na kinatawán ng aming páaralán.
Play audio #32393 Play audio #32394
 
I will participate as our school's representative.
Nagbigáy siyá ng donasyón para itayô ang páaralán.
Play audio #32873 Play audio #32874
 
He donated to build the school.
Kailangang mabatíd ng magulang ang kalagayan ng anák nilá sa páaralán.
Play audio #30090 Play audio #30091
 
The parents need to know the situation of their child in school.
Siyá ang nagpatakbó ng páaralán at nahirapan siyá rito.
Play audio #32209 Play audio #32210
 
She was the one who ran the school and it was hard for her.
Kailangang itaguyod ng páaralán ang mga proyektong nasimulán.
Play audio #36283
 
The school needs to promote the projects that had been started.
Naglálabasan ang mga estudyante sa páaralán
The students are leaving the school.
Lumálabág sa kónstitusyón ang pátakaráng pangwi ng páaralán
The school's language policy violates the constitution.
Parang gustó kong magdaán sa dati kong páaralán
It appeared I wanted to drop by my old school.
Pinatalsík sa páaralán ang barumbadong bina
The delinquent young man was expelled from school.
Hindî dapat isabáy ang mga bakasyón ng pamilya sa mahahalagáng aktibidád sa páaralán
Family vacations should not be scheduled in conflict with school activities.
Tátayuán ng estatwa ni Rizal ang haráp ng páaralán
A statue of Rizal will be erected in front of the school.
Itátaguyod namin ang reputasyón ng ating páaralán
We will uphold the reputation of our school.

User-submitted Example Sentences (20):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Parang isang selda ang paaralan.
Tatoeba Sentence #2798365 Tatoeba user-submitted sentence
The school looks like a prison.


Di ako pupunta sa paaralan bukas.
Tatoeba Sentence #1814074 Tatoeba user-submitted sentence
I will not go to school tomorrow.


Hindi ka dapat pumunta sa paaralan.
Tatoeba Sentence #3270020 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't go to school.


Hindi ka pumunta sa paaralan kahapon.
Tatoeba Sentence #1593303 Tatoeba user-submitted sentence
You did not come to school yesterday.


HIndi ako pumunta sa paaralan kahapon.
Tatoeba Sentence #2806444 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't go to school yesterday.


Malapit ang aming paaralan sa istasyon.
Tatoeba Sentence #5213971 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is near the station.


Kababalik ko lamang galing sa paaralan.
Tatoeba Sentence #1681198 Tatoeba user-submitted sentence
I have just come back from school.


Dumating siya sa paaralan sa tamang oras.
Tatoeba Sentence #2946615 Tatoeba user-submitted sentence
He arrived at school exactly on time.


Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.
Tatoeba Sentence #2800109 Tatoeba user-submitted sentence
The school was established in 1650.


Pinakamaligaya ako nang nasa paaralan ako.
Tatoeba Sentence #1459016 Tatoeba user-submitted sentence
I feel happiest when I am in school.


Palagi siyang naglalakad papuntang paaralan.
Tatoeba Sentence #2838104 Tatoeba user-submitted sentence
She always walks to school.


Aming paaralan ay nasa kalagitnaan ng siyudad.
Tatoeba Sentence #1591970 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is in the middle of the city.


Sa Hapon, lahat ng bata'y pumupunta sa paaralan.
Tatoeba Sentence #1715201 Tatoeba user-submitted sentence
In Japan, all children go to school.


Umabsent siya sa paaralan dahil sa pagkakasakit.
Tatoeba Sentence #2765604 Tatoeba user-submitted sentence
He was absent from school on account of illness.


Ang aklat na ito ay sa silid-aklatan ng paaralan.
Tatoeba Sentence #2778576 Tatoeba user-submitted sentence
This book belongs to the school library.


May mamang nagtanong sa akin ang papunta sa paaralan.
Tatoeba Sentence #1765943 Tatoeba user-submitted sentence
A stranger asked me the way to the school.


Ako ay lumiban mula sa paaralan dahil ako ay nagkasakit.
Tatoeba Sentence #5361128 Tatoeba user-submitted sentence
I was absent from school because I was sick.


Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga aklat ng paaralan.
Tatoeba Sentence #3462207 Tatoeba user-submitted sentence
The school supplies the students with books.


Pumapasok sa paaralan si Hiromi ng limang araw sa isang buwan.
Tatoeba Sentence #3080514 Tatoeba user-submitted sentence
Hiromi goes to school five days a week.


Pinagsamasama niya ang antolohiya ng Hapong alamat para gamitin sa paaralan.
Tatoeba Sentence #1728927 Tatoeba user-submitted sentence
He compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce paaralan:

PAARALAN AUDIO CLIP:
Play audio #285
Markup Code:
[rec:285]
Related Filipino Words:
aralarálpag-aarallakbay-aralmag-aralbalík-aralaralinpag-aralantakdáng aralínmataás na páaralán
Related English Words:
school
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
paaralang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.