Back
Close
 

parang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word parang in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word parang:


parang  Play audio #5617Save to Flash Cards
seems; it seems; seems like; similar to; like; somewhat like; looks like; supposedly; appears; as if; as though

Root: parang
String frequency indicator:

This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Parang Example Sentences in Tagalog: (19)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Parang hindî ya siyá kúkumpirmahín para sa posisyón.
Play audio #30035 Play audio #30036
 
It looks like he won't be confirmed for the position.
May naáamóy ka bang parang nasusunog?
Play audio #28544 Play audio #28545
 
Do you smell something (like it's) burning?
Parang may kumákatók sa pintô.
Play audio #31245 Play audio #31246
 
I think someone's knocking at the door.
Nilamon akó ng depresyón na parang isáng higanteng alon
Depression surged toward me like a giant wave.
Ayoko nang tinatrato akó na parang isáng ba
I don't want to be treated like a child.
Parang nagigibâ ang dibdíb ko
It's like my chest is collapsing.
Parang sasabog ang dibdíb niyá sa kasabikán
He feels like his chest will burst in excitement.
Ikinákasá ni Diether ang laruán niyá na parang tunay na baríl
Diether is cocking his toy, as if it were a real gun.
Parang gustó kong magdaán sa dati kong páaralán
It appeared I wanted to drop by my old school.
Sumulpót na parang kabuté ang mga subdibisyón sa amin
Subdivisions sprouted like mushrooms in our place.
Parang sasabog ang pu ko
My heart feels like it's going to explode.
May naáamóy akóng parang usok
I smell something like smoke.
Hindî akó parang sinturóng laging mag-aadjúst para sa iyó
I'm not like a belt who will always adjust for you!
Parang mga payaso ang mga senadór ng bansáng itó
The senators of this country are like clowns.
Parang hindî itó magkakasya sa bulsá mo
It looks like it would not fit in your pocket.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Parang gutom siya.
Tatoeba Sentence #1712163 Tatoeba user-submitted sentence
He appeared hungry.


Parang buhay pa siya.
Tatoeba Sentence #1710543 Tatoeba user-submitted sentence
It seems he's still alive.


Parang hindi umaandar.
Tatoeba Sentence #1704386 Tatoeba user-submitted sentence
It doesn't seem to work.


Parang gusto kong umiyak.
Tatoeba Sentence #3082910 Tatoeba user-submitted sentence
I feel like crying.


Nawala sya na parang bula.
Tatoeba Sentence #5299974 Tatoeba user-submitted sentence
He disappeared without a trace.


Parang hindi masaya si Tom.
Tatoeba Sentence #4274484 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is not looking happy.


Parang di umaandar ang erkon.
Tatoeba Sentence #1720184 Tatoeba user-submitted sentence
The air conditioner doesn't seem to work.


Parang nagsisinungaling siya.
Tatoeba Sentence #1757509 Tatoeba user-submitted sentence
It seems that he is telling a lie.


Parang ginugutom ka. Kain na.
Tatoeba Sentence #1503470 Tatoeba user-submitted sentence
I think you're hungry. Eat.


Parang nagsisinungaling siya.
Tatoeba Sentence #1757509 Tatoeba user-submitted sentence
He seems to be lying.


Parang meron na tayo ng lahat.
Tatoeba Sentence #1885350 Tatoeba user-submitted sentence
It looks like we have everything.


Siya ay masaya na parang hari.
Tatoeba Sentence #2794661 Tatoeba user-submitted sentence
He is as happy as a king.


Siya ay masaya na parang hari.
Tatoeba Sentence #2794661 Tatoeba user-submitted sentence
He is happy, like a king.


Parang ibon kung kumain si Tom.
Tatoeba Sentence #2872161 Tatoeba user-submitted sentence
Tom eats like a bird.


Parang hindi interesado si Tom.
Tatoeba Sentence #2782225 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't seem interested.


Parang isang selda ang paaralan.
Tatoeba Sentence #2798365 Tatoeba user-submitted sentence
The school looks like a prison.


Parang mayaman siyang magsalita.
Tatoeba Sentence #4602102 Tatoeba user-submitted sentence
He speaks as if he were rich.


Parang kaanyo ng balyena ang isda.
Tatoeba Sentence #1850409 Tatoeba user-submitted sentence
Whales are similar to fishes in shape.


Parang naaatrak ako sa mga mata mo.
Tatoeba Sentence #1619168 Tatoeba user-submitted sentence
I feel like I'm being drawn into your eyes.


Ang problema mo'y parang yung akin.
Tatoeba Sentence #1800587 Tatoeba user-submitted sentence
Your problem is similar to mine.


Parang gusto kong uminom ng serbesa.
Tatoeba Sentence #3062878 Tatoeba user-submitted sentence
I feel like drinking a beer.


Parang natutuwa siya sa astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650158 Tatoeba user-submitted sentence
It seems that he is interested in astronomy.


Parang hindi masyadong pagod si Tom.
Tatoeba Sentence #2840709 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't seem to be very tired.


Parang 'di siya masayang makita tayo.
Tatoeba Sentence #4068999 Tatoeba user-submitted sentence
She doesn't look happy to see us.


Isip mo bang uulit ang parang ganoon?
Tatoeba Sentence #1830111 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think something like that will repeat itself?


Nagtrabaho sila na parang mga bubuyog.
Tatoeba Sentence #2842528 Tatoeba user-submitted sentence
They worked like bees.


Meron siyang parang weird sa ulo niya.
Tatoeba Sentence #1864904 Tatoeba user-submitted sentence
She had something weird on her head.


Bawat bagong lengguwahe'y parang laro.
Tatoeba Sentence #2084009 Tatoeba user-submitted sentence
Every new language is like a game.


Parang interesado siya sa astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650152 Tatoeba user-submitted sentence
He seems to be interested in astronomy.


Parang ayaw kong mag-aral ng mga agham.
Tatoeba Sentence #1440351 Tatoeba user-submitted sentence
I don't feel like studying science.


Parang walang taong nakatira sa kasita.
Tatoeba Sentence #1354858 Tatoeba user-submitted sentence
The cottage looked as if nobody were living in it.


Sa una ay parang hindi siya palakaibigan.
Tatoeba Sentence #2788137 Tatoeba user-submitted sentence
He looked unfriendly at first.


Parang hindi ka masyadong masayang makita ako.
Tatoeba Sentence #2774174 Tatoeba user-submitted sentence
You don't seem too happy to see me.


Huwag mo akong tratuhin na parang isang baliw!
Tatoeba Sentence #3054864 Tatoeba user-submitted sentence
Don't treat me like a fool!


Parang maputla si Tom. May problema ba sa kanya?
Tatoeba Sentence #2808616 Tatoeba user-submitted sentence
Tom looks pale. Is anything the matter with him?


Parang may nangyayaring sobrang kakaiba sa parke.
Tatoeba Sentence #2792323 Tatoeba user-submitted sentence
Something very unusual seems to be happening in the park.


Parang walang kahit sino ang nakaka-alam sa sagot.
Tatoeba Sentence #2929936 Tatoeba user-submitted sentence
No one seems to know the answer.


Pininturahang puti, parang mas malaki itong bahay.
Tatoeba Sentence #1759449 Tatoeba user-submitted sentence
Painted white, this house looks bigger.


Umarte si Tomas na parang di niya kilala si Maria.
Tatoeba Sentence #1643270 Tatoeba user-submitted sentence
Tom acted like he didn't know Mary.


Parang medyo mahihirapan kang matagpo siya ngayon.
Tatoeba Sentence #1422930 Tatoeba user-submitted sentence
It seems hard for you to see him today.


Sa malayo, parang lumang kastilyo ang malaking bato.
Tatoeba Sentence #1355078 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from a distance, the big rock looks like an old castle.


Parang hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae.
Tatoeba Sentence #1593499 Tatoeba user-submitted sentence
He does not seem to be able to catch on to what she is saying.


Parang di tama iyon. Nagbabakasyon pa siya sa Hawaii.
Tatoeba Sentence #1765013 Tatoeba user-submitted sentence
That can't be right. He's still on vacation in Hawaii.


Iyon ay plinano para lumabas na parang isang aksidente.
Tatoeba Sentence #2855096 Tatoeba user-submitted sentence
It was made to look like an accident.


Isang araw na wala ka ay parang tag-init na walang araw.
Tatoeba Sentence #3531593 Tatoeba user-submitted sentence
A day without you is like a summer without the sun.


Bakit ka nagsasalita sa kanya na parang siya ay matanda?
Tatoeba Sentence #2929893 Tatoeba user-submitted sentence
Why do you talk about him as if he were an old man?


Pinigil ko na ang pananagarilyo at parang bagong tao na ako.
Tatoeba Sentence #1593274 Tatoeba user-submitted sentence
I gave up smoking and I feel like a new man.


Parang wala kang pamilya, kaya pinag-uusapan mo ang pamilya ko.
Tatoeba Sentence #2162082 Tatoeba user-submitted sentence
It's like you don't have a family, so you are talking about my family.


Hindi ako sigurado kung ano iyon, ngunit parang putok ng baril.
Tatoeba Sentence #2809511 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not sure what it was, but it sounded like a gunshot.


Mayaman siya, ngunit ang buhay niya'y parang taong nagpapalimos.
Tatoeba Sentence #1709788 Tatoeba user-submitted sentence
He's rich, but he lives like a beggar.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
prang
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce parang:

PARANG AUDIO CLIP:
Play audio #5617
Markup Code:
[rec:5617]
Related English Words:
similarsimilar tosomewhat likeasseemas ifsupposedlyas thoughseemsappearslikeapparent
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.