Back
Close
 

sino

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word sino.

Definition for the Tagalog word sino:


sino  Play audioSave to Flash Cards
[pronoun]  who; whom

Root: sino
Example Sentences Available Icon Sino Example Sentences in Tagalog: (75)
Sino silá
Who is it?
Sino ang naglilinis ng bahay ninyó
Who takes care of cleaning your house?
Sino ang nanghingî sa iyó ng abuloy
Who solicited contribution from you?
Sino ang pipiliin mo sa dalawáng kandidato
Whom would you select between the two candidates?
Sino ang púpuntá sa salusalo mámayáng gabí? 
Who's going to the party tonight?
Sino ang gustóng máuna
Who would like to go first?
Sino ba ang gustóng magkasakít
Who on earth would like to get sick?
Sino ang nagtátanóng
Who's asking?
Sino ang dádalhán mo niyán
To whom are you bringing that?
Sino ka
Who are you?
Sino siyá
Who is he?
Sino ang gumawâ nitó
Who did this?
Sino ang naglulu sa bahay ninyó
Who does the cooking at (your) home?
Sino ang nagpadalá niyán sa iyó
Who sent you that?
Alám mo ba kung sinong nagsumbóng sa iyó
Do you know who told on you? / Do you know who tattled on you?
Sino ang pumalít sa kaniyá
Who took his place?
Sino ang nagsabi
Who said so?
Sino ang napi mo
Who was your choice?
Sino ang maglálagáy ng dekorasyón sa Christmas tree? 
Who will decorate the Christmas tree?
Sino ang artistang iyón
Who is that actor?
Sino ang niloko mo
You can't / are not able fool me. ( Who are you kidding? )
Sino ang naglabás sa aso
Who took the dog out?
Sino ang unang kákausap sa akin
Who is going to talk to me first.
Sino ang náuuna
Who's ahead in / leading (the race)?
Sino ang kákausapin ko sa City Hall? 
Whom should I talk to at the City Hall?
Sino ang gustó mong tumakbóng presidente
Who would you like/prefer to run for president?
Sino ang sumi ng laruán mo
Who broke your toy?
Sino yung babaeng kumausap sa iyó
Who is that woman who talked to you?
Sino ang pumatáy kay JFK? 
Who killed JFK?
Sino ang sásalubong sa akin sa airport? 
Who will come to meet me at the airport?
Sino ang naglu nitó
Who cooked this?
Sino ang naglálabá ng mga damít mo
Who washes your clothes?
Sino kayâ sa kanilá ang mananalo
I wonder who between / among them will win.
Sino ang nananalo
Who's winning?
Sino ang umutót
Who farted?
Sino ang gumamit ng lapis ko
Who used my pencil?
Sino ang gustóng uminóm ng Coke? 
Who wants to drink Coke?
Sino ang isasama mo dito
Whom will you bring along here?
Sino ang nandiyán
Who's there?
Sino ba ang ayaw yumaman
Who does not want to become rich?
Sino ang kakambál ni Mary? 
Who is Mary's twin?
Sino ang nakausap mo sa embassy? 
Whom were you able to talk to at the embassy?
Sino ang nagbenta nitó sa iyó
Who sold you this?
Sino sa inyóng dalawá ang paníniwalaan ko
Who should I believe between the two of you?
Sino ang nagbabayad ng tuition ni Mary? 
Who is paying for Mary's tuition?
Sino ang nagdalá sa iyó dito
Who brought you here?
Tandaán mo kung sino ka
Remember who you are.
Sino ang lumalakad ng mga kailangan mo sa City Hall? 
Who does the legwork for your requirements at the City Hall?
Waláng umaamin sa kanilá kung sino ang kumuha ng pera mo
Not one of them admits to taking your money.
Sino ang kumain ng tinapay na nasa mesa
Who ate the bread that was on the table?
Sino ang kasama mo kapág bumibiyahe ka
Who is with you when you travel?
Sino ang nagbigáy sa iyó ng pahintulot na pumasok dito
Who gave you permission to enter (this place)?
Sino sa inyó ang nagbasá ng bali kaninang umaga
Who among you read the news this morning?
Kinilala mo ba kung sino silá
Did you try to find out who they are?
Sino ang madalás na kumákausap sa kaniyá sa telépono
Who often talks with him over the phone?
Sino ang inúutusan mo para bumilí ng pagkain mo
Who do you send out to buy your food?
Sino ang gumaláw ng mga gamit ko
Who touched my stuff?
Sino ang kasama ni Alice na nanoód ng circus? 
Who did Alice go with to watch the circus?
Bakit ka may hawak na bató? Sino ang bábatuhín mo
Why are you holding a stone? At whom are you going to throw it?
Sino ang nagbalík ng libró ko sa iyó
Who brought back my book to you?
Sino ang íintindí sa iyó kapág nagkasakít ka
Who will care for you if you'd get sick?
Sino ang ipinalít mo sa akin
Whom did you replace me with?
Sino siyá? Alamín mo ngâ kung sino siyá
Who is she? Please find out who she is.
Sino namán ang mag-íisíp na hindî kitá mahál
But who would think that I don't love you?
Sino ang nag-áala sa iyó kapág may sakít ka
Who takes care of you when you're sick?
Hulaan mo kung sino ang daratíng para maghapunan dito
Guess who's coming to dinner.
Sino ang kumuha ng mansanas sa mesa ko
Who took the apple on my table?
Sino sa inyó ang bumasa ng sulat sa akin ni Peter? 
Who among you read Peter's letter to me?
Sino ang nilálapitan mo kapág may problema ka sa pera
Whom do you approach for help when you have money problems?
Lumingón ka at tignan mo kung sino ang sumúsunód sa atin
Look behind you and see who's following us.
Kapág itinanóng ni Diane kung sino ang gumawâ nitó, huwág mo akóng itutu
If Diane would ask who did this, don't let her know it's me.
Sino ang makíkinabang sa yaman mo kapág walâ ka na
Who will benefit from your wealth when you're gone?
Sino ang sumásagót ng tuition ni Tom? 
Who is paying for Tom's tuition?
Diyán mo makíkilala kung sino ang tunay mong kaibigan
That's how you'll find out who's your true friend.
Sino ang tatayô sa lugár ng iyóng mga magulang sa kasál mo
Who will stand in the place of your parents at your wedding?
Alternate spelling(s):
cno, cnu, sinu
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce sino:

SINO AUDIO CLIP:
Play audio 
Related Filipino Words:
síno-sinosínumánkaní-kaninowaláng sínumánkung sino
Related English Words:
who
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
sinong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES