Back
Close
 

taon

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word taon in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word taon:


taón  Play audio #18153Save to Flash Cards
[noun]  year; opportunity; age; years old

Root: taon
String frequency indicator:

This string is used more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Taon Example Sentences in Tagalog: (43)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Isáng taón nang ipinápatupád ang batás na nagbabawal sa catcalling.
Play audio #29113 Play audio #29112
 
The anti-catcalling law has been in force for one year.
Magkakatrabaho na tayo bago matapos ang taón.
Play audio #35190 Play audio #35191
 
We will have a job before the year ends.
Tatlóng taón na ang nagdaán mulâ nang hulí ko siyáng makita.
Play audio #27665 Play audio #27666
 
It's been three years since I last saw him.
Nagsimuláng magsaka si Andres noóng isáng taón.
Play audio #32031 Play audio #32032
 
Andres started farming last year.
Nagtapós sa parehong taón ang magkakaibigan.
Play audio #35047 Play audio #35048
 
The friends graduated in the same year.
Nakulóng ang kriminál nang sampúng taón.
Play audio #28158 Play audio #28160
 
The criminal was imprisoned for 10 years.
Iláng taón ka nang nagtátrabaho dito?
Play audio #34300 Play audio #34301
 
How many years have you been working here?
Abutin ko kayâ ang taóng 2100?
Play audio #29016 Play audio #29017
 
Will I make it to the year 2100?
Isáng taón na ang nakalipas mulâ nang dumatíng akó dito.
Play audio #35935
 
It has been a year since I came here.
Iláng taón kang nagtrabaho sa Dubai?
Play audio #34294 Play audio #34295
 
How many years did you work in Dubai?
Sinong magkásintahan ang maghíhiwaláy ngayóng taón
Which couple will separate this year?
Payag si Carina na magkalayô kamí sa loób ng isáng taón
Carina is willing for us to be separated for a year.
Maghintáy ka ng iláng taón para matamó ang pagkilalang ináasám mo
Wait for several years to gain the recognition you aspire for.
Hinuhulaang mas úunlád pa ang bansâ sa súsunód na taón
It is predicted that the country's economy will further improve next year.
Ipagdiriwang nilá ang ika-25 taón ng kompanyá
They will celebrate the company's 25th year.

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Sino ang taong ito?
Tatoeba Sentence #2824316 Tatoeba user-submitted sentence
Who is this person?


Lumipas ang mga taon.
Tatoeba Sentence #4554825 Tatoeba user-submitted sentence
Years passed.


Patay iyong taong iyon.
Tatoeba Sentence #746980 Tatoeba user-submitted sentence
That man is dead.


Sundan mo ang taong iyon.
Tatoeba Sentence #4650928 Tatoeba user-submitted sentence
Follow that person.


Sampung taon na siyang patay.
Tatoeba Sentence #2946639 Tatoeba user-submitted sentence
He has been dead for ten years.


Guro ako nang labinlimang taon.
Tatoeba Sentence #2763508 Tatoeba user-submitted sentence
I was a teacher for fifteen years.


Buong taong bukas ang tindahan.
Tatoeba Sentence #1850434 Tatoeba user-submitted sentence
The store is open all the year round.


Dalawampung taon na si Muiriel.
Tatoeba Sentence #5213842 Tatoeba user-submitted sentence
Muiriel is already twenty years old.


Magiging masagana ang taong ito.
Tatoeba Sentence #761009 Tatoeba user-submitted sentence
This year is going to be prosperous.


Isang taon na noong narito tayo.
Tatoeba Sentence #1848453 Tatoeba user-submitted sentence
We were here a year ago.


Walang taong makakaalam ng lahat.
Tatoeba Sentence #1875452 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody can know everything.


"Ilang taon ka na?" "Labing-anim."
Tatoeba Sentence #1644234 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "Sixteen years old".


Patay na siya nang sampung taon na.
Tatoeba Sentence #1851930 Tatoeba user-submitted sentence
He has been dead for ten years.


Tatlong taon nang nakatira ako rito.
Tatoeba Sentence #1859956 Tatoeba user-submitted sentence
It has been three years since I came to live here.


Ayaw ko sa mga taong tinititigan ako.
Tatoeba Sentence #2915121 Tatoeba user-submitted sentence
I do not like people staring at me.


Gaganapin ang pagpupulong bawat taon.
Tatoeba Sentence #1125060 Tatoeba user-submitted sentence
The meeting will be held annually.


Ang mga Inca ay mga taong relihiyoso.
Tatoeba Sentence #2816096 Tatoeba user-submitted sentence
The Inca were a religious people.


Nakita ko 'yong taong pumasok sa silid.
Tatoeba Sentence #743805 Tatoeba user-submitted sentence
I saw the man enter the room.


Nakita ko 'yong taong pumasok sa silid.
Tatoeba Sentence #743805 Tatoeba user-submitted sentence
I saw someone go into the room.


Ayaw ko ang mga taong may mga damdamin.
Tatoeba Sentence #1789602 Tatoeba user-submitted sentence
I hate people who have feelings.


Ito ang mga taong nakakita sa pagsabog.
Tatoeba Sentence #2804850 Tatoeba user-submitted sentence
These are the people who saw the explosion.


Parang walang taong nakatira sa kasita.
Tatoeba Sentence #1354858 Tatoeba user-submitted sentence
The cottage looked as if nobody were living in it.


Noon ay sampung taong gulang lang siya.
Tatoeba Sentence #743702 Tatoeba user-submitted sentence
He was then a boy of ten.


Wala pang limang taong gulang si Cookie.
Tatoeba Sentence #743934 Tatoeba user-submitted sentence
Cookie is under 5 years old.


Maswerte itong taon na ito para sa kanya.
Tatoeba Sentence #746962 Tatoeba user-submitted sentence
This year has been a lucky one for him.


Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.
Tatoeba Sentence #2800109 Tatoeba user-submitted sentence
The school was established in 1650.


Nakita ko siya pagkalipas ng sampung taon.
Tatoeba Sentence #743861 Tatoeba user-submitted sentence
I saw him after ten years.


Nang lumipas na taon, nakinig ako sa radyo.
Tatoeba Sentence #1705567 Tatoeba user-submitted sentence
Last year I listened to radio.


Siya ang pinakahuling taong nagsinungaling.
Tatoeba Sentence #2068146 Tatoeba user-submitted sentence
He is the last man to tell a lie.


Maraming libro ang pina-publish bawat taon.
Tatoeba Sentence #1824157 Tatoeba user-submitted sentence
A lot of books are published every year.


May mga taong nagsasabi na nilason si Mary.
Tatoeba Sentence #7742064 Tatoeba user-submitted sentence
Some people think Mary was poisoned.


Iniisip kong mag-abroad sa darating na taon.
Tatoeba Sentence #3080499 Tatoeba user-submitted sentence
I am thinking of going abroad next year.


Limang taon na mula nung huli kitang makita.
Tatoeba Sentence #1125301 Tatoeba user-submitted sentence
It's been five years since I last saw you.


Naghahanap kami ng taong matatas sa Pranses.
Tatoeba Sentence #1854132 Tatoeba user-submitted sentence
We are looking for someone who is proficient in French.


Mahaba ang buhok niya noong lumipas na taon.
Tatoeba Sentence #2099348 Tatoeba user-submitted sentence
His hair was long last year.


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Nais kong matuto ng Tsino sa susunod na taon.
Tatoeba Sentence #2774157 Tatoeba user-submitted sentence
I want to learn Chinese next year.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary got pregnant at age fourteen.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Maria got pregnant at the age of 14.


Ilang taon ka na? Ako beintisais taong gulang.
Tatoeba Sentence #2371865 Tatoeba user-submitted sentence
How old are you? I'm twenty-six years old.


Labinlimang taong gulang ako sa retratong ito.
Tatoeba Sentence #2775468 Tatoeba user-submitted sentence
I was fifteen years old in this picture.


Ilang taon ka na? Ako beintisais taong gulang.
Tatoeba Sentence #2371865 Tatoeba user-submitted sentence
How old are you? I'm twenty-six years old.


Mukhang 19 taong gulang iyong mestiza na iyon.
Tatoeba Sentence #743684 Tatoeba user-submitted sentence
The girl with fair skin passes for nineteen.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary became pregnant at the age of 14.


Sa bagong taon, buong gabi aandar ang mga tren.
Tatoeba Sentence #747092 Tatoeba user-submitted sentence
On New Year's Eve, the trains will run all night.


Marami talagang niyebe noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856015 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


"Ilang taon ka na?" "Ako'y 16 na taong gulang."
Tatoeba Sentence #3293566 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "I'm 16 years old."


"Ilang taon ka na?" "Ako'y 16 na taong gulang."
Tatoeba Sentence #3293566 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "I'm 16 years old."


Natagpo ko siya sa taglamig nang ilang taon na.
Tatoeba Sentence #1862491 Tatoeba user-submitted sentence
I met her in the winter a number of years ago.


Bakit ginto ang isa sa mga ngipin ng taong iyon?
Tatoeba Sentence #2765437 Tatoeba user-submitted sentence
Why is one of that man's teeth gold?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other senetences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce taon:

TAON AUDIO CLIP:
Play audio #18153
Markup Code:
[rec:18153]
Related Filipino Words:
pagkakátaóntaón-taónnagkátaónBagong Taónmátaónmagkátaóntaóng gulangitaóntaunaniláng taón
Related English Words:
yearopportunityageyears old
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
taong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.