Back
Close
 

tingnan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tingnan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word tingnan:


tingnán  Play audio #8448Save to Flash Cards
[verb]  to look at something; to notice something; to view something; to investigate something; to look after something; to check something


Verb conjugations of tingnan:

Focus:  Locative / Directional Focus Icon Locative   Root: tinginConjugation Type: -An
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
tingnán  Play audio #8448
Past:
tiningnán  Play audio #19761
Present:
tinítingnán  Play audio #19762
Future:
títingnán  Play audio #19763
Verb family:
tingnán
 |  
tumingín  |  
makatingín  |  
This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Tingnan Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tingnán mo!
Play audio #33194 Play audio #33195
 
Look!
Tingnán mo itó!
Play audio #33703 Play audio #33704
 
Look at this!
Tiningnán ni Jane ang aso.
Play audio #34401 Play audio #34405
 
Jane looked at the dog.
Tingnán mo akó, at gayahin mo.
Play audio #34408 Play audio #34411
 
Look at me, and do likewise.
Tiningnán ko lang kung nandito ka.
Play audio #34402 Play audio #34406
 
I just came to check if you're here.
Tinítingnán ng iná ang anák niyáng natutulog.
Play audio #30206 Play audio #30208
 
The mother is gazing at her sleeping child.
Tiningnán ng doktór ang pasyente.
Play audio #34403 Play audio #34407
 
The doctor examined the patient.
Títingnán ko kung puwede akó sa Linggó.
Play audio #34749 Play audio #34750
 
I'll see if I can make it / will be free on Sunday.
Tingnán mo ang naratíng ko!
Play audio #34751 Play audio #34752
 
Look at what I have achieved!
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
Títingnán mo ang nilálakaran mo.
Play audio #34410 Play audio #34413
 
Watch where you're going.
Bakit ka tinítingnán nang masamâ nung lalaki?
Play audio #34753 Play audio #34754
 
Why is that guy glaring at you?
Tingnán ko ngâ iyón?
Play audio #34409 Play audio #34412
 
May I see that? / Can I please look at that?
Sumilip ka sa pintô at tignan mo kung may tao sa loób
Peek through the door and see if there's someone inside.
Kailangan tingnán ng pulís ang pasaporte ni John.
Play audio #34756 Play audio #34757
 
The police officer needs to look at John's passport.

User-submitted Example Sentences (18):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Basta tingnan ako.
Tatoeba Sentence #1869554 Tatoeba user-submitted sentence
Just watch me.


Gusto mo bang tignan?
Tatoeba Sentence #5214117 Tatoeba user-submitted sentence
Do you want to take a look?


Tiningnan niya ako sa mukha.
Tatoeba Sentence #1715582 Tatoeba user-submitted sentence
He looked me in the face.


Tingnan mo ako, at gayahin mo.
Tatoeba Sentence #1696959 Tatoeba user-submitted sentence
Look on me, and do likewise.


Tingnan mo ang bulalakaw na iyon.
Tatoeba Sentence #2793629 Tatoeba user-submitted sentence
Look at that shooting star.


Tingnan mo ako pag kinakausap kita!
Tatoeba Sentence #5299966 Tatoeba user-submitted sentence
Look at me when I talk to you!


Tingnan mo ang laki ng bagay na 'yan!
Tatoeba Sentence #2428012 Tatoeba user-submitted sentence
Look at the size of that thing!


Madilim, kaya tingnan ang dinadaanan.
Tatoeba Sentence #3160626 Tatoeba user-submitted sentence
It's dark, so watch your step.


Tingnan mo ang batang iyong lumalangoy.
Tatoeba Sentence #2179059 Tatoeba user-submitted sentence
Look at that boy who is swimming.


Tingnan mo ang torreng 'yan sa ibabaw ng burol.
Tatoeba Sentence #4031632 Tatoeba user-submitted sentence
Look at that tower standing on the hill.


Tinitingnan ko ang lupa sa tabi ng kaibigan ko.
Tatoeba Sentence #1821313 Tatoeba user-submitted sentence
I look at the land beside my friend.


Pakiusap, tingnan mo nang mabuti ang aking anak.
Tatoeba Sentence #2874575 Tatoeba user-submitted sentence
Please keep your eye on my child.


Tingnan mo ang bundok na iyon na natatakpan ng niyebe.
Tatoeba Sentence #2915451 Tatoeba user-submitted sentence
Look at that mountain which is covered with snow.


Pagka may kinakamayan ka, dapat tingnan mo ang mata niya.
Tatoeba Sentence #1947314 Tatoeba user-submitted sentence
When you shake hands with somebody, you must look him in the eye.


Sa tingin ko mas maganda kang tingnan na may mahabang buhok.
Tatoeba Sentence #3253807 Tatoeba user-submitted sentence
I think you were better looking with long hair.


Nang tinitingnan nila ang gubat, di nila nakikita ang mga puno.
Tatoeba Sentence #2177368 Tatoeba user-submitted sentence
When they look at the forest, they don't see the trees.


Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.
Tatoeba Sentence #2776210 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from the sky, the river looked like a huge snake.


Maraming mga guro ay walang desenteng hanapbuhay kung titingnan ang oras na sila'y nagtatrabaho.
Tatoeba Sentence #2778568 Tatoeba user-submitted sentence
Most teachers don't make a decent living considering the hours they have to work.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
tignan, tinignan, tinitignan, titignan
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce tingnan:

TINGNAN AUDIO CLIP:
Play audio #8448
Markup Code:
[rec:8448]
Related Filipino Words:
tingínpagtingíntumingínpaningínpatingínnakatingínmagpatingín sa doktórmapatingínmakatingínkung makátingín
Related English Words:
noticelook atchecklooklookslookedlookinglooked atnoticenoticesnoticednoticinglook afterlooked aftercheckcheckscheckedcheckinginvestigateinvestigatesinvestigatedinvestigating
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.