Close
 

Tagalog Word of the Day

tunay
tunay
[adjective] true; genuine; full-blooded; concrete; sincere; actual; factual
Example Sentence:
Mahirap makahanap ng isáng tunay na kaibigan.
A true friend is hard to find.
View all 18 example sentences »
masaksihan
masaksihán
[verb] to witness (AF); to witness something (OF)
Example Sentence:
Dapat kong masaksihán ang galíng ng mga atleta.
I have to witness the excellence of the athletes.
View all 19 example sentences »
bahagi
bahagi
[noun] part; part of; portion; share; segment; detail; element; constituent; component; fraction
Example Sentence:
Maliít na bahagi lang ng ibinebentang droga ang nasásamsám.
Only a small portion of the sold drugs is seized.
View all 4 example sentences »
mapabilang
mapabilang
[verb] to be included; to be counted
Example Sentence:
Gustó mo bang mapabilang sa mga nanalo?
Do you want to be among those who won?
View all 13 example sentences »
palasyo
palasyo
[noun] palace
Example Sentence:
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá.
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
View all dictionary entry details »
magbenta
magbenta
[verb] to sell
Example Sentence:
Gustó kong magbenta ng alahas.
I want to sell jewelry.
View all 7 example sentences »
sumabog
sumabog
[verb] to explode; to scatter
Example Sentence:
Hindî sumabog ang granada.
The grenade did not explode.
View all 14 example sentences »
maputol
maputol
[verb] to be cut off (AF); to snap (AF); to be disrupted (AF); to cut something off (OF); to disrupt something (OF)
Example Sentence:
Naputol ang kable ng telépono dahil sa bagyó.
The telephone cable snapped because of the typhoon.
View all 3 example sentences »
komisyon
komisyón
[noun] commission
Example Sentence:
Isinusulong ng komisyón ang pagpapatibay ng karapatáng pantao.
The commission advocates for the strengthening of human rights.
View all dictionary entry details »
asikasuhin
asikasuhin
[verb] to attend to someone/something; to host someone; to take care of something
Example Sentence:
Ináasikaso ni Jill ang pagkain ng kaniyáng may sakít na lola.
Jill is attending to the feeding of her sick grandmother.
View all 6 example sentences »