Back
Close
 

amin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word amin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word amin:


amin  Play audio #8362Save to Flash Cards
[pronoun]  ours; our; us; (exclusive, i.e., including people speaking, but not including people spoken to)
[noun]  our place / house; admission of guilt; confession

Root: amin
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Amin Example Sentences in Tagalog: (45)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Magbabayad silá sa ginawâ nilá sa amin.
Play audio #27375 Play audio #27376
 
They will pay for what they did to us.
Sumama ka sa amin
Come along with us.
Kinúkumpirmá pa nilá kung puwede kang sumama sa amin.
Play audio #30040 Play audio #30041
 
They're still confirming if you're allowed to join us.
Nadiskubré namin na walâ na ang aming mga gamit.
Play audio #30993 Play audio #30994
 
We found out that our stuff had disappeared.
Akó ang lálahók na kinatawán ng aming páaralán.
Play audio #32393 Play audio #32394
 
I will participate as our school's representative.
Hindî na lálahók sa subasta ang aming kompanyá.
Play audio #32390 Play audio #32392
 
Our company will no longer participate in the auction.
Kákausapin ko ang magpipícture sa amin.
Play audio #35416 Play audio #35417
 
I will talk to the one who will take our pictures.
Manalo matalo, pareho lang sa amin.
Play audio #28473 Play audio #28474
 
Win or lose, it's all the same to us.
Ngumitî lang si Anna sa amin.
Play audio #28707 Play audio #28708
 
Anna just smiled at us.
Ináasám naming makalarô ang koponáng tumalo sa amin dati.
Play audio #31180 Play audio #31181
 
We were looking forward to playing the team that had defeated us.
Anó ang tútugtugín mo para sa amin?
Play audio #31446 Play audio #31447
 
What are you going to play for us?
Nagseselos ka ba sa amin?
Play audio #27847 Play audio #27849
 
Are you jealous of us?
Sa aming lungsód, ipinagbabawal ang pumatáy ng mga hayop na pagála-ga
In our city, it is outlawed to terminate stray animals.
Papanindigán namin ang katumpakán ng aming pag-aaral
We will argue for the accuracy of our study.
Ayaw mo bang sumama sa amin
Don't you want to go with us?

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Amin ito.
Tatoeba Sentence #2293966 Tatoeba user-submitted sentence
This is ours.


Amin itong supot.
Tatoeba Sentence #2293935 Tatoeba user-submitted sentence
This is our bag.


Sila ay isa sa amin.
Tatoeba Sentence #2824364 Tatoeba user-submitted sentence
They are among us!


Naubos ang aming pagkain.
Tatoeba Sentence #2768312 Tatoeba user-submitted sentence
We ran out of food.


Maghahapunan siya sa amin.
Tatoeba Sentence #2218547 Tatoeba user-submitted sentence
He was to dine with us.


Siya ay mula sa aming nayon.
Tatoeba Sentence #2316083 Tatoeba user-submitted sentence
He is from our village.


Ngumiti siyang malapad sa amin.
Tatoeba Sentence #2083621 Tatoeba user-submitted sentence
He grinned broadly at us.


Sumama ka sa amin kung gusto mo.
Tatoeba Sentence #1945030 Tatoeba user-submitted sentence
Come along with us if you like.


Di sila pumalakpak para sa amin.
Tatoeba Sentence #1650968 Tatoeba user-submitted sentence
They did not clap for us.


Inunahan nila ang aming sasakyan.
Tatoeba Sentence #746958 Tatoeba user-submitted sentence
Their car overtook ours.


Wala ni isa sa amin ang nakasagot.
Tatoeba Sentence #2763364 Tatoeba user-submitted sentence
None of us was able to answer the question.


Pinagawa niya sa amin ang trabaho.
Tatoeba Sentence #2945096 Tatoeba user-submitted sentence
He made us do the work.


Di ka ba sasama sa aming pagdaldalan?
Tatoeba Sentence #1654144 Tatoeba user-submitted sentence
Won't you join our conversation?


Malapit ang aming paaralan sa istasyon.
Tatoeba Sentence #5213971 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is near the station.


Ang iingay ng mga sasakyan dito sa amin.
Tatoeba Sentence #2761896 Tatoeba user-submitted sentence
The vehicles are noisy here.


Madalas nagku-krus ang aming mga landas.
Tatoeba Sentence #2290825 Tatoeba user-submitted sentence
Our paths have crossed very often.


Alam ng bawat tao ang aming mga pangalan.
Tatoeba Sentence #5214437 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone knows our names.


Puwede muna sa amin si Tom kung gusto niya
Tatoeba Sentence #7894327 Tatoeba user-submitted sentence
Tom can stay with us if he wants to.


Siya ay nagtuturo sa amin ng wikang Ingles.
Tatoeba Sentence #2917758 Tatoeba user-submitted sentence
He teaches us English.


Hindi namin sinasarhan ang aming mga pinto.
Tatoeba Sentence #2948414 Tatoeba user-submitted sentence
We don't lock our doors.


Nagsusuot kami ng uniporme sa aming paaralan.
Tatoeba Sentence #746946 Tatoeba user-submitted sentence
We wear uniforms at our school.


Sabi ng aming guro, "Siyempre naman, kaya mo."
Tatoeba Sentence #1073623 Tatoeba user-submitted sentence
Our teacher said: "Of course you can."


Aming paaralan ay nasa kalagitnaan ng siyudad.
Tatoeba Sentence #1591970 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is in the middle of the city.


Tumawag yung nakakainis na advertiser sa amin.
Tatoeba Sentence #761014 Tatoeba user-submitted sentence
The annoying advertiser called my house.


Ang aming mahabang bakasyon ay malapit nang matapos.
Tatoeba Sentence #1856463 Tatoeba user-submitted sentence
Our long vacation has passed all too soon.


Bumisita ka nga kaya sa amin kung minsan sa bakasyon.
Tatoeba Sentence #1853508 Tatoeba user-submitted sentence
Please come and see us sometime during the vacation.


Ang aming kapalaran ay depende sa iyong mga desisyon.
Tatoeba Sentence #1792582 Tatoeba user-submitted sentence
Our fate depends on your decisions.


Nililibing ng aming aso ang kanyang mga buto sa hardin.
Tatoeba Sentence #3160632 Tatoeba user-submitted sentence
Our dog buries its bones in the garden.


Lumipad ang aming eroplano nang eksaktong alas 6 ng gabi.
Tatoeba Sentence #2929788 Tatoeba user-submitted sentence
Our plane took off exactly at 6 p.m.


Lumipad ang aming eroplano sa itaas ng Karagatang Pasipiko.
Tatoeba Sentence #1677563 Tatoeba user-submitted sentence
Our plane was flying over the Pacific Ocean.


Sinabi niya sa amin na naranasan niya ang maraming kahirapan.
Tatoeba Sentence #1814363 Tatoeba user-submitted sentence
He told us he had gone through many hardships.


Pakibigay po sa amin ang inyong sagot sa pinakabilis na posible.
Tatoeba Sentence #1791779 Tatoeba user-submitted sentence
Please give us your answer as soon as possible.


Ang mga magulang ko'y nagbiyabiyahe't ako'y nag-iisa sa aming bahay.
Tatoeba Sentence #1748718 Tatoeba user-submitted sentence
My parents are away on a trip and I'm alone in our house.


Ipagpaumanhin niyo at nabigyan namin kayo ng maiksing pahayag ng aming pagpunta.
Tatoeba Sentence #1856488 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry we gave you such short notice of our visit.


Nag-iba ang aming paraan sa buhay nang ipinakilala ang sibilisasyong taga-Europa.
Tatoeba Sentence #1648694 Tatoeba user-submitted sentence
Our mode of life has changed since the introduction of European civilization.


Maligaya't kami'y nakatakas sa malaking toldang sumangga para sa amin sa sinag ng walang awang araw.
Tatoeba Sentence #1654173 Tatoeba user-submitted sentence
We're happy that we're able to flee to the large awning, shielding ourselves from the rays of the harsh sun.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other senetences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
pag-amin, pagamin
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce amin:

AMIN AUDIO CLIP:
Play audio #8362
Markup Code:
[rec:8362]
Related Filipino Words:
aminadosa aminamininnaminumaminpag-aminmapasaaminmaamin
Related English Words:
ouroursguiltadmissionusour houseconfessconfession
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
aming
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.