Back
Close
 

hiniling

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word hiniling.
Filipino Heart Flag
The Tagalog word hinilíng is the Filipino verb hilingin » conjugated in the Completed aspect ( past tense )


View full details for verb hilingin »

hilingínSave to Flash Cards
[verb]  to ask earnestly for something; to make an appeal for something


Verb conjugations of hilingin:

Focus:  Object Focus Icon Object   Root: hilingConjugation Type: -In Verb
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
hilingín  Play audio #18546
Past:
hinilíng  Play audio #18547
Present:
hiníhilíng  Play audio #18548
Future:
híhilingín  Play audio #18549
Hiniling Example Sentences in Tagalog: (22)
Here are some hand-picked example sentences for this conjugation of this verb from this site's Filipino language editors.
Put your mouse over or tap (for mobile) any word to see the literal translation for that word.
Anó ang hinilíng mo?
Play audio #33210 Play audio #33211
 
What did you wish for?
Hinilíng ni Pepper ang tulong ni Thynie.
Play audio #35237 Play audio #35238
 
Pepper asked for Thynie's help.
Hinilíng ni Zaida na ihain ni Gerry ang hapunan.
Play audio #35242 Play audio #35243
 
Zaida asked Gerry to serve the dinner.
Hiníhilíng ko kay Patrice na patawarin na niyá akó.
Play audio #35240 Play audio #35241
 
I'm asking Patrice for her to forgive me.
Hinilíng niyá sa gu niyá na ipasá siyá sa klase
He pleaded to his teacher to give him a passing grade.
Hilingín mo sa mga tagapakiníg na tumahimik.
Play audio #35246 Play audio #35247
 
Ask the audience to keep quiet.
Hindî namin maibíbigáy ang hiníhilíng ninyó.
Play audio #32415 Play audio #32417
 
We can't give what you're asking for.
Imposible ang hiníhilíng niyá!
Play audio #34962 Play audio #34963
 
What he's asking for is impossible!
Anó ang hiníhilíng nilá sa kaniláng pinuno?
Play audio #35248 Play audio #35249
 
What do they require of their leader?
Híhilingín natin ang mga pagbabago sa kompanyá.
Play audio #35244 Play audio #35245
 
We'll ask for changes in the company.
Híhilingín ko ang mabilís niyáng paggalíng.
Play audio #35250 Play audio #35251
 
I'll wish for her speedy recovery.
Hinilíng ng gu sa mga estudyante na pumasok nang maaga
The teacher asked the students to come early.
Híhilingín ko ang pagbabá niyá sa puwesto.
Play audio #35252 Play audio #35253
 
I'll ask for his resignation. / I'll ask him to step down from his position.
Hinilíng ng Diyós kay Abraham na ihain ang kaniyáng anák
God asked Abraham to sacrifice his son.
Hilingín mo sa mga bituín na palarin ka sa buhay
Ask the stars to bless you in life.
Anó pa ang gustóng hilingín ni Pogi?
Play audio #34964 Play audio #34965
 
What is Pogi's further request?
Hilingín kiná Cardo at Alyana na gamitin ang impormasyón mulâ sa libró.
Play audio #27630 Play audio #27631
 
Ask Cardo and Alyana to use information from the book.
Híhilingín ng grupo sa mga kandidato ang mapayapáng halalan.
Play audio #35254 Play audio #35255
 
The group will ask the candidates for a peaceful election.
Sumulat akó ng liham sa alkalde para hilingín na may dumalaw sa lugár namin
I wrote a letter to our mayor to ask for someone to visit our place.
Hilingín mo kay Vanessa na alisín ang mga pangambá mo
Ask Vanessa to take away all your fears.
Hiníhilíng sa mga magulang na pabakunahan ang kaniláng mga anák
The parents are asked to vaccinate their children.
Anó ang híhilingín mo kapág nasa iyó ang mahiwagang lámpara
What will you wish for if you have the magic lamp?


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners


Search the Filipino dictionary:

Did you find an error or think of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!