Back
Close
 

malaki

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word malaki in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word malaki:


malakí  Play audio #778Save to Flash Cards
[adjective]  big; large; much; a lot

Root: laki
String frequency indicator:

This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Malaki Example Sentences in Tagalog: (32)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Malakí ang bahay
The house is big.
Malalakí ang mga aso
The dogs are big.
Pumuntá akó sa malakíng bahay
I went to the big house.
Tulungan mo silá na gampanán ang malakíng trabahong itó.
Play audio #30388 Play audio #30389
 
Help them accomplish this great task.
Tatayâ siyá nang malakí dahil alám niyáng mananalo siyá.
Play audio #34525 Play audio #34526
 
He will bet big because he knows he will win.
Malakí ang ibinabâ ng grade mo sa Algebra.
Play audio #32592 Play audio #32593
 
Your grade in Algebra went down significantly.
May malakíng disgrasyang nangyari!
Play audio #27545 Play audio #27546
 
A terrible thing happened!
Natatakot akóng magmaneho ng malakíng trak.
Play audio #33743 Play audio #33744
 
I'm afraid to drive a big truck.
Malakí ang itinaás ng presyo ng langís.
Play audio #29275 Play audio #29276
 
The price of oil went up significantly.
Mahirap manehuhin ang malakíng sasakyán
It's difficult to drive a huge vehicle.
Nagdulot ng malakíng pagbabago sa Pilipinas ang pagdatíng ng mga kolonisadór
The arrival of the colonizers meant a great change for the Philippines.
Malakí ang napanalunan ni Jake. 
Jake won big.
Sa Agosto karaniwang idinadaos ang malakíng salusalo
The big party is usually held in August.
Nabawasan nang malakí ang kayamanan ni Erik. 
Erik's wealth was greatly reduced.
Hindî namán masyadong malakí
It's not really too big.

User-submitted Example Sentences:
User-submitted example sentences from Tatoeba. These are usually correct, but may occasionally have errors.
Malaki ka na.
Tatoeba Sentence #2280983 Tatoeba user-submitted sentence
You are now an adult.


Malaki, di ba?
Tatoeba Sentence #1708290 Tatoeba user-submitted sentence
Large, isn't it?


Talagang malaki!
Tatoeba Sentence #1881279 Tatoeba user-submitted sentence
It's so big!


Malaki ang isda.
Tatoeba Sentence #1605388 Tatoeba user-submitted sentence
This fish is big.


Masyadong malaki.
Tatoeba Sentence #1688845 Tatoeba user-submitted sentence
It's too big.


Malaki ang aso mo.
Tatoeba Sentence #1637192 Tatoeba user-submitted sentence
Your dog is very big.


Malaki ang bahay ko.
Tatoeba Sentence #1125017 Tatoeba user-submitted sentence
My house is big.


Malaki ang isdang ito.
Tatoeba Sentence #746960 Tatoeba user-submitted sentence
This fish is big.


Malaki ang titi ni Tom.
Tatoeba Sentence #4706088 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a large penis.


Malaki ang paa ng aso mo.
Tatoeba Sentence #1350759 Tatoeba user-submitted sentence
Your dog has huge paws!


Mas malaki sa akin si Tom.
Tatoeba Sentence #5214690 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is bigger than me.


May malalaking bato sa lupa.
Tatoeba Sentence #2929857 Tatoeba user-submitted sentence
There are big stones on the ground.


Mayroong malaking supermarket.
Tatoeba Sentence #2290749 Tatoeba user-submitted sentence
There is a large supermarket.


Malaki ang pamilya ng tiyo ko.
Tatoeba Sentence #1122467 Tatoeba user-submitted sentence
My uncle has a large family.


Malalaki ang kanilang mga titi.
Tatoeba Sentence #4645260 Tatoeba user-submitted sentence
They have big penises.


Nasa malaking kuwarto ang parti.
Tatoeba Sentence #1876747 Tatoeba user-submitted sentence
The party took place in a big room.


Ito'y malaking mapa ng Alemanya.
Tatoeba Sentence #1859931 Tatoeba user-submitted sentence
Here's a big map of Germany.


Are'y malaking mapa ng Alemanya.
Tatoeba Sentence #1859933 Tatoeba user-submitted sentence
Here's a big map of Germany.


Malaki ang populasyon ng siyudad.
Tatoeba Sentence #1383713 Tatoeba user-submitted sentence
The city has a large population.


May malalaking mata ang mga kuwago.
Tatoeba Sentence #5214002 Tatoeba user-submitted sentence
Owls have big eyes.


Mahal ang buhay sa malalaking bahay.
Tatoeba Sentence #2798394 Tatoeba user-submitted sentence
Large houses are expensive to live in.


Malaki ang ginastos sa bagong tulay.
Tatoeba Sentence #2298327 Tatoeba user-submitted sentence
Large amounts of money were spent on the new bridge.


Gusto ng lahat ang malalaking pizza.
Tatoeba Sentence #1834005 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone likes big pizzas.


Kaya lang may malaki siyang problema.
Tatoeba Sentence #1122311 Tatoeba user-submitted sentence
She has a big problem, though.


Walang nakakagalaw sa malaking kahon.
Tatoeba Sentence #2813186 Tatoeba user-submitted sentence
No one can move the big box.


Kinidlatan ang malaking puno sa bukid.
Tatoeba Sentence #2092882 Tatoeba user-submitted sentence
A big tree in the field was struck by lightning.


Naharangan ng malaking trak ang kalye.
Tatoeba Sentence #1827478 Tatoeba user-submitted sentence
The street was blocked by a huge truck.


Meron ba kayo nito sa mas malaking says?
Tatoeba Sentence #1876189 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have this in a bigger size?


Malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili.
Tatoeba Sentence #751129 Tatoeba user-submitted sentence
He has great confidence in himself.


Ang tiyuhin ni Ken ay may malaking manukan.
Tatoeba Sentence #747007 Tatoeba user-submitted sentence
Ken's uncle has a big chicken farm.


Umupo sila sa lilim ng malaking punong iyon.
Tatoeba Sentence #1845937 Tatoeba user-submitted sentence
They sat in the shade of that big tree.


Ano ang malaking gusaling iyan sa harap natin?
Tatoeba Sentence #2830435 Tatoeba user-submitted sentence
What is that big building in front of us?


Malaki ang pag-asang manalo ang pangkat natin.
Tatoeba Sentence #746813 Tatoeba user-submitted sentence
The chances are very good that our team will win.


Isang maliit na dahilan, isang malaking epekto.
Tatoeba Sentence #2917756 Tatoeba user-submitted sentence
Small cause, great effect.


May malaking impluwensiya siya sa kanyang bansa.
Tatoeba Sentence #1660233 Tatoeba user-submitted sentence
He has a great influence on his country.


Mas malaki ang kotseng ito kaysa sa kotseng iyon.
Tatoeba Sentence #3079054 Tatoeba user-submitted sentence
This car is bigger than that one.


Pininturahang puti, parang mas malaki itong bahay.
Tatoeba Sentence #1759449 Tatoeba user-submitted sentence
Painted white, this house looks bigger.


Ang mga papeles ay inihalo sa isang malaking kahon.
Tatoeba Sentence #2800140 Tatoeba user-submitted sentence
The papers were mixed together in a big box.


Sa malayo, parang lumang kastilyo ang malaking bato.
Tatoeba Sentence #1355078 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from a distance, the big rock looks like an old castle.


Ang kabayong ito ay may malalaki at magagandang mata.
Tatoeba Sentence #2945084 Tatoeba user-submitted sentence
This horse has beautiful big eyes.


Kailangan niyang pakainin ang kanyang malaking pamilya.
Tatoeba Sentence #2428017 Tatoeba user-submitted sentence
He had to feed his large family.


Dumating siya na bitbit ang isang malaking kumpol ng bulaklak.
Tatoeba Sentence #2824533 Tatoeba user-submitted sentence
He came bearing a large bunch of flowers.


Ang mga malalaking kuha ng pusit ay sinyal ng lindol na dadating.
Tatoeba Sentence #1874805 Tatoeba user-submitted sentence
Large catches of squid are a sign of a coming earthquake.


Mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa pagmamahal mo sa akin.
Tatoeba Sentence #746983 Tatoeba user-submitted sentence
I love you more than you love me.


Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.
Tatoeba Sentence #2776210 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from the sky, the river looked like a huge snake.


Dahil sa kanyang malaking sweldo, nakakabiyahe siya sa ibang bansa taon-taon.
Tatoeba Sentence #2932128 Tatoeba user-submitted sentence
His large income makes it possible for him to travel overseas every year.


Ang gusaling tukudlangit ba'y malaking bagay sa malayo, o maliit na bagay sa malapit?
Tatoeba Sentence #1748704 Tatoeba user-submitted sentence
Is a skyscraper a big thing far away or a small thing close up?


Ang lalagyan ko ng mga aklat ay sapat na malalim na kasiya na ang mga malalaking diksiyunaryo.
Tatoeba Sentence #1758975 Tatoeba user-submitted sentence
My bookcase is deep enough to take large dictionaries.


Maligaya't kami'y nakatakas sa malaking toldang sumangga para sa amin sa sinag ng walang awang araw.
Tatoeba Sentence #1654173 Tatoeba user-submitted sentence
We're happy that we're able to flee to the large awning, shielding ourselves from the rays of the harsh sun.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.
Alternate spelling(s):
malalaki, anlaki, kaylaki
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce malaki:

MALAKI AUDIO CLIP:
Play audio #778
Markup Code:
[rec:778]
Related Filipino Words:
lakíipagmalakílumakípagmámalakímagpalakípalakihínnapakalakípaglakíkalakíkalakhán
Related English Words:
biglargemuchenormousa lotlot
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
malaking
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
© copyright 2020. Do not reproduce content without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.