Back
Close
 

masugatan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word masugatan.

Definition for the Tagalog word masugatan:


masugatan  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to get hurt / injured / wounded Actor Focus Icon Actor Focus; to hurt / injure / wound someone or something Object Focus Icon Object Focus


Verb conjugations of masugatan:

Focuses:  Actor Focus Icon Actor   / Object Focus Icon Object   Root: sugatConjugation Type: Ma- -An
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
masugatan  Play audio
Past:
nasugatan  Play audio
Present:
nasúsugatan  Play audio
Future:
masúsugatan  Play audio
Verb family:  sugatan ,  
masugatan
Example Sentences Available Icon Masugatan Example Sentences in Tagalog: (22)
Click / tap any word to see a literal translation.
Umiyák si Jaja nang masugatan niyá ang kaniyáng daliri
Jaja cried when she cut her own finger.
Paano mo maiiwasang masugatan ang sarili
How can you avoid injuring yourself?
Ingat lang, bakâ masugatan mo ang pu niyá
Just be careful, you may break his heart.
Anó ang magagawâ mo para mabawasan ang panganib na masugatan
What can you do to reduce the risk of injury?
Maaa kang masugatan kung hindî ka mag-iingat
You could be wounded if you're not careful.
Ináalala ni Alvin ang tungkól sa impeksiyón kung masugatan siyá
Alvin worries about infection if he gets cut in any way.
Nasugatan siyá nang malubhâ sa aksidente
She was severely injured in an accident.
Nasugatan si Andre sa braso
Andre was wounded in the arm.
Sino ang nasugatan kaninang umaga
Who was injured earlier this morning?
Nasugatan si Armando sa digmaan
Armando was wounded in battle.
Walâ ni isá sa kanilá ang nasugatan
Not one of them was injured.
Tinulungan ni Nadine ang batang nasugatan
Nadine helped the wounded child.
Mabuti na lang at hindî nasugatan si Deo. 
Fortunately, Deo was not injured.
Limáng estudyante ang malubháng nasugatan
Five students were seriously injured.
Nagkákasakít tayo kapág nasúsugatan ang katawán natin
We become sick when we're injured.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce masugatan:

MASUGATAN AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:24519]
Related Filipino Words:
sugatsugatánsugatan
Related English Words:
woundedwoundinjureinjuredhurtget hurtget woundedget injured
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES