Back
Close
 

masyado

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word masyado.

Definition for the Tagalog word masyado:


masyado  Play audioSave to Flash Cards
[adverb]  too much; excessively; terribly

Root: masyado

Example Sentences Available Icon Masyado Example Sentences in Tagalog: (15)
Click / tap any word to see a literal translation.
Masyado niyáng dinamdám ang nangyari.
Play audio Play audio
 
He took what happened too hard.
Masyado siyá kung maglagáy ng make-up. 
She puts too much make-up on.
Hindî namán masyadong malakí
It's not really too big.
Masyadong malamíg dito. Kiníkilíg akó
It's too cold in here. I'm shivering.
Pinangunahan ko siyá para hindî siyá masyadong magalit
I forewarned him so he won't get so angry.
Masyadong abalá si Emma, hindî mo siyá makakausap
Emma is very busy, you won't be able to talk to her.
Huwág kang masyadong magtítipíd pagdatíng sa pagkain
Don't economize too much when it comes to food.
Huwág mong masyadong seryosohin at larô lang 'yan
Don't take it too seriously as it's just a game.
Masyadong mabigát ang maleta ko kayâ hihilahin ko na lang
My luggage is too heavy so I'll just drag it.
Nagalit ang tatay ni Anna kasí masyadong gabí na siyáng umuwî
Anna's father got mad at her because she came home very late.
Kung maglalarô kayó, huwág kayóng masyadong maingay
If you're going to play, don't be too noisy.
Buksán mo ang mga binta para hindî masyadong uminit sa loób ng bahay
Open the windows so that it won't get too hot inside the house.
Bina ko ang suot ni Alice kasí masyadong maiksî
I commented on what Alice is wearing because it's too short.
Masyado ka kung gumastos
You're a spendthrift.
Huwág kang masyadong lumapit sa akin at may matindíng sipón akó
Don't come too close to me as I have a terrible cold.
Alternate spelling(s):
msyado
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce masyado:

MASYADO AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:4767]
Related English Words:
too muchexcessiveexcessively
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES