Back
Close
 

ni

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ni.

Definition for the Tagalog word ni:


ni  Play audioSave to Flash Cards
[preposition]  of; by
[conjunction]  neither; nor; even; not even; a word placed before a proper noun

Root: ni
Example Sentences Available Icon Ni Example Sentences in Tagalog: (75)
Iniabót ni Jane kay Mark ang t-shirt. 
Jane handed the t-shirt to Mark.
Kanino ibubuhos ni Kenneth ang kaniyáng galit
To whom will Kenneth pour out his anger?
Tinátanggihán ni Arthur ang mga imbitasyón sa kaniyá
Arthur is declining the invitations to him.
Lumílipád ang saranggola ni Pepe
Pepe's kite is flying.
Ináabangán ko ang súsunód na pelíkulá ni James Bond. 
I am anticipating the next James Bond movie.
Nilandî ni Susan ang kásintahan ni Doris. 
Susan flirted with Doris' boyfriend.
Babasahin ko ang aklát ni Shakespeare. 
I will read the book by Shakespeare.
Siguradong ikáw ang sisisihin ni Ellen. 
For sure Ellen will put the blame on you.
Ginagaya ni Jack ang pagkantá ni Tony Bennett. 
Jack is imitating Tony Bennett's style of singing.
Inabután ni Laura ng pera ang pulubi
Laura handed money to the beggar.
Si Anna ang kakambál ni Mary. 
Anna is Mary's twin.
Ibinábalík ni Richard ang kotse niyá sa talyér
Richard is bringing his car back to the repair shop.
Burahín mo ang pangalan ni Carl sa listahan
Erase Carl's name from the list.
Anim na talampakan ang taás ni James. 
James' height is six feet. / James is six foot tall now.
Madalás tumata ang tatay ni Jim sa bingo. 
Jim's father often wins at bingo.
Kinákausap ka ba ni Tom? 
Does Tom talk to you? / Is Tom talking to you (right now)?
Nilalandî ni Alex ang asawa niyá. 
Alex is flirting with his wife.
Si Jim ang nasisi sa pagkawalâ ng libró ni Jane. 
Jim was the one blamed for the loss of Jane's book.
Sinisi ni Jim ang bola nang pataás
Jim is kicking the ball upwards.
Hindî ka pápansinín ni Claire. 
Claire won't give you the time of day.
Kaáalís lang ni Peter. 
Peter just left.
Nginitián akó ni Daisy. 
Daisy smiled at me.
Sa Sábado kamí mag-uusap ni Jean. 
Jean and I would talk on Saturday.
Baka mo makalimutan na sa Linggó ang birthday ni Alice. 
You might forget that this Sunday is Alice's birthday.
Binanggâ ni Richard ang kotse sa pu
Richard crashed the car into the tree.
Bina ka ba ni Mary? 
Did Mary greet / acknowledge you?
Huma ang buhók ni Claire hanggáng baiwáng
Claire's hair grew to waist length.
Hiníhirám ni Rose ang hikaw ko minsan
Rose borrows my earrings at times.
Sinagót ka na ba ni Anne? 
Did Anne say yes (to your proposal)?
Ang kuwintás ay binilí ni Tom para kay Diane. 
Tom bought Diane a necklace.
Itó ang kamang tinútulugan ni Sam. 
This is the bed Sam sleeps in.
Ayaw tumandâ ni Peter Pan. 
Peter Pan does not want to grow old.
Ang kasama ni John sa restaurant ay si Mary. 
John's companion at the restaurant is Mary. / The companion of John at the restaurant is Mary.
Gumu ang pangarap ni Claire na makapuntá sa America. 
Claire's dream of going to America fell apart.
Siningíl ka na ba ni Tony? 
Did Tony already ask you for your payment?
Sinamahan ka ba ni Ellen sa mall? 
Did Ellen go with / accompany you to the mall?
Ipinápakita ba sa iyó ni Jane ang lamán ng bag niyá
Does Jane show you the contents of her bag?
Dumudugô pa rin ang ilóng ni Tom. 
Tom's nose is still bleeding.
Alíng kantá ni Elvis ang alám mong kantahín
Which song of Elvis would you know how to sing?
Tuwíng magkikita kamí ni Bob ibáng girlfriend ang kasama niyá
Every time Bob and I see each other he's with a different girlfriend.
Minsan nakákalimutan ni Richard na patayín ang ilaw sa garahe
At times Richard forgets to turn off the light at the garage.
Tumaás ang ( mga ) kilay ni Vicky sa sinabi ni Angie. 
Vicky raised her eyebrows at what Angie said.
Dalawáng klase ang hindî pinasukan ni Lucy kahapon
Lucy did not attend two of her classes yesterday.
Hiníhintáy kong ipalabás ang súsunód na pelíkulá ni James Bond. 
I am waiting for the next James Bond movie to be shown.
Tumaás ang pwesto ni James sa kaniláng opisina
James got a promotion (rank) at their office.
Huwág kang magpadalá sa mga pangako ni Tom. 
Don't be swayed by Tom's promises.
Siguradong lálapitan tayo ni Dan kapág nakita niyá tayo
I'm sure Dan will approach us when he sees us.
Lumakás ang boses ni Jim nang nagalit siyá kay Tom. 
Jim's voice became louder when he got mad at Tom.
Tinútulungan ni Jill ang kaniyáng iná sa paglilinis ng bahay
Jill helps her mother with house cleaning chores.
Háhawakan ni David ang mga préparasyón para sa class reunion natin
David will handle the preparations for our class reunion.
Ngayón lang napansín ni Jill na matagál na siyáng mahál ni Jack. 
It's only now that Jill realized that Jack has been in love with her for some time.
Maraming taón ang lumipas bago kamí nagkita ulî ni Maria. 
Many years have passed before Maria and I saw each other again.
Nabanggít nga pala ni Alice na baka hindî siyá makapuntá sa kasál mo
By the way, Alice mentioned that she may not be able to go to your wedding.
Walâ ka bang napapansíng kakaibá sa ikinikilos ni Richard ngayón
Don't you notice anything unusual about Richard's behavior these days?
Masásaktán mo ang damdamin ni Mary sa ginawâ mo
You will hurt Mary's feelings with what you did.
Matulóy kayâ ang planong pagpuntá ni Laura sa America? 
Would Laura's planned trip to America materialize?
May nabasa ka na bang libró ni Charles Dickens? 
Have you read any book by Charles Dickens?
Nahuli nilá ang nagnakaw ng bag ni Wendy. 
They caught the one who stole Wendy's bag.
Iláng araw ang itinigil ni Vince dito
For how many days did Vince lodge here?
Bakit mo pinipilit na buksán ang pintô ng kuwarto ni Tom? 
Why are you assiduously trying to open the door of Tom's room?
Gustó ni Susan na magtayô ng isáng maliít na tindahan dito
Susan would like to put up a small shop here.
Bina ni Dick ang pangako niyá sa amin
Dick retracted his promise to us.
Inaka ni Lily na bina pa si Charles. 
Lily thought that Charles was still a bachelor.
Hindî kinaya ni Charles ang lamíg sa Alaska kayâ lumipat siyá sa California. 
Charles could not endure Alaska's cold temperaure that's why he moved to California.
Nilapitan ni Jack si Peter para humingî ng tulong
Jack approached Peter to ask for help.
Mukháng nagúgustuhán ka ni Tom. 
It looks like Tom is beginning to take a fancy to you.
Bina ko ang suot ni Alice kasí masyadong maiksî
I commented on what Alice is wearing because it's too short.
Sino sa inyó ang bumasa ng sulat sa akin ni Peter? 
Who among you read Peter's letter to me?
Ayaw ni Mary na mabanggít na break na silá ni Peter. 
Mary does not want it known that she and Peter already broke up.
Nalaman ko kasí nádulas ang di ni Lucy. 
I learned about it because it slipped out of Lucy.
Pinatáy ni Cain si Abel. 
Cain killed Abel.
Sino ang sumásagót ng tuition ni Tom? 
Who is paying for Tom's tuition?
Nahuhulog na ang damdamin ni Juliet kay Romeo. 
Juliet is beginning to fall for Romeo.
Umiinit ang ulo ni Paul kapág natatalo siyá sa sugál
Paul becomes ill-tempered when he loses at gambling.
Lumipád ang pera ni Bob sa casino. 
Bob's money went to waste at the casino.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ni:

NI AUDIO CLIP:
Play audio 
Related Filipino Words:
niná
Related English Words:
ofbyneithernoreven
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ning
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES