Close
 

pa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word pa.

Definition for the Tagalog word pa:


pa  Play audioSave to Flash Cards
[enclitic]  more; still; yet; up to now; so far; further; else; already; any

Root: pa
Example Sentences Available Icon Pa Example Sentences in Tagalog: (75)
Hindî pa
Not yet.
Kakain ka pa
Are you still going to eat?/Are you having some more?
Magkano pa ang perang nátitirá sa pitaka mo
How much money is still left in your wallet?
Natátandaán mo pa ba
Are you still able to remember? / Do you remember?
Bina pa akó
I'm still single. (male)
Lálakí ka pa
You will still grow taller.
Gumagana pa ba itóng lumang radyo mo
Does this old radio of yours still work?
Hindî pa umáalís ang bus
The bus hasn't left yet.
Hindî pa ba bumabangon ang tatay mo
Hasn't you dad gotten out of bed yet?
Kahapon ko pa sinagót ang email mo
I already replied to your email yesterday.
Hindî pa rin niyá tinítigilan ang paninigarilyo
He still hasn't quit smoking.
Naníniwa pa ba si Virginia kay Santa Claus? 
Does Virginia still believe in Santa Claus?
Hindî ko pa napúpuntahán ang Niagara Falls. 
I have not been to the Niagara Falls yet.
Lumapit ka pa sa akin
Come even closer to me.
Hindî pa akó tumitira
I have not made a move yet (in a game).
Gumagamit ka pa ba ng fountain pen? 
Do you still use fountain pen?
Kákailanganin mo pa ba itó
Would you still be needing / have any use for this?
Teka, pumipi pa kamí
Wait, we're still choosing.
Ayaw pa ni Kate na mabuntís
Kate does not want to get pregnant yet.
Hindî pa akó nakákapuntá sa bahay ni Vincent. 
I have not been to Vincent's house.
Ngayón pa lang akó umibig nang tunay
This is my first time to truly fall in love.
May bíbilhín ka pa ba
Is there something else you need to buy?
Minsan pa lang akóng umibig
I have only fallen in love once.
Kailangan ka pa bang sabihan
Do you still need to be told?
Tinátanóng pa ba iyón
Do you still have to ask? (Isn't it already obvious?)
Naglalarô pa kamí
We're still playing.
Hindî ka pa ba nakákaranas ng lindól
Haven't you experienced an earthquake yet?
Íinumín mo pa ba itó
Are you still going to finish (drinking) this?
Nasa bahay pa si John. 
John is still at home.
Natutulog pa ang ba
The child is still sleeping.
May magtátanóng pa ba
Does anyone here still have a question to ask?
Gustó ko pa ng pagkain
I'd like some more food.
Bilisán natin at baka maabutan pa natin ang bus
Let's move faster as we might still be able to catch the bus.
Ang yaman-yaman mo na, hindî ka pa rin nakúkuntento
You are already so rich, you're still not contented?
Bakit pa kayó lumayô, may mas malapit namáng mall dito
Why did you still have to go far, there's a closer mall to here.
Huwág ka munang babangon kung nahihilo ka pa
Don't get up yet if you're still feeling dizzy.
Saán pa ninyó gustóng dalhín ko kayó
What other places would you like me to take you to?
Sige na. Anó pa ang hiníhintáy mo
Go on. What else are you waiting for?
Isáng oras pa lang ang nakákaraán, gutóm ka na namán
After only an hour you're hungry again?
Hindî pa namin ipinápaalám kay Irene na nandito ka na
We are not letting Irene know yet that you are already here.
Gúgustuhín pa ni Rose na mamatáy kaysa magpakasál kay George. 
Rose would rather die than marry George.
Inuuna mo pa ang trabaho kaysa sa akin
You give more priority to your work than to me.
Kanina pa akó kumákatók pero hindî ka makariníg
I've been knocking at the door for a while now but you're unable to hear it.
Tútulóy ka pa ba sa plano mong bumilí ng kotse
Would you still proceed with your plan to buy a car?
Mabuti pang isipin mo na ang isásagót mo sa kanyá
You better start thinking of what answer to give her.
Kailangan kong gumising nang alas-saís kasí maglulu pa akó ng almusál
I need to wake up at 6 o'clock because I still have to cook breakfast.
Bakit hindî mo pa kasí aminin
Why don't you just admit it?
Tumútugtóg pa ba itóng radyo mo
Does this radio of yours still work?
Tinítiyák ko sa iyó na bina pa si Jim. 
I'm assuring you that Jim is still a bachelor.
Madalás nahúhulí sa klase si Richard kasí nanggagaling pa siyá sa mala
Richard offen arrives late for class because he still comes from far away..
Magtátagál pa kayâ ang ulán
Would the rain still continue for some time?
Mga limáng minuto ka pa lang nakákaalís nang dumatíng si Charles. 
It was just about five minutes after you left when Charles arrived.
Hindî pa kitá tinátanóng tumátanggí ka na
I haven't asked you anything yet and you're already saying no.
Nais niyáng malaman kung dalaga pa siyá
He wants to know if she is still single.
Naghuhugas ka pa rin ng mga pinggán hanggáng ngayón
You're still washing the dishes up to now?
Mauuso pa kayâ ulî ang paggamit ng makinilya
Would the use of typewriters come into style again?
Ba pa siyá
He is still young.
Kauntî pa lang ang natítikmán kong pagkaing Pilipino
I have only tried a few Filipino dishes.
Magpápakasál ka na ba kay Tom kahit na isáng buwán mo pa lang siyá nakíkilala
Would you already marry Tom even if you've just known him for only a month?
Nagbakasyón si Maria sa Amérika pero iláng araw pa lang ang nakákalipas umuwî na siyá
Maria went to America for vacation but just after a few days she already came back home.
Huwág kang makialám sa kanilá at baka ikáw pa ang masisi
Don't get involved with them as you might be the one to get blamed eventually.
May idádagdág ka pa ba sa mga nasabi na
Would you have something else to add to what have already been said?
Hindî ko pa naibíbigáy kay Bill yung ipinadalá mong regalo
I have not given to Bill yet the gift you sent through me.
Iláng beses na kitáng pinatatawad pero inuulit mo pa rin
I have already forgiven you a number of times yet you still do it again.
Hindî ko títigilan ang pagpapadalá sa iyó ng pera habang walâ ka pang trabaho
I won't stop sending you money while you're still jobless.
Sinísigawán ko na si Richard pero hindî pa rin niyá akó mariníg
I am already shouting to Richard but he still can't hear me.
Masásaktán ka talagá sa akin kapág inulit mo pa iyán
You are really going to get it if you do that again.
Inatupag ko pa muna ang pagpapakain sa aso bago akó naglabá
I took care of feeding the dog first before I did the laundry.
Kanina pa yung babae dito pero waláng umíintindí sa kaniyá
That woman has been here much earlier but no one's attending to her.
Maíinís na talagá akó sa iyó kung hindî ka pa tátahimik
I'll really get pissed off with you if you still won't shut up.
Iyán ang madalás na tinútugtóg ng lola ko sa violin nung buháy pa siyá
That's why my grandma often used to play on the violin when she was still alive.
Mga isáng oras nang nagsásayáw si Jill pero mukháng hindî pa rin siyá napapagod
Jill has been dancing for about an hour now but she does not seem tired yet.
Alám kong maaga pa
I know it's still early.
Ikáw na ang baha diyán para hindî ko na áalalahanin pa iyán
You just take care of it so that I don't have to still worry about it.
Hindî pa napápatáy ng mga bumbero ang sunog
The firemen have not extinguished the fire yet.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce pa:

PA AUDIO CLIP:
Play audio 
Related English Words:
stillmoreso faryetup to nowfurtherelseevenany
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
pang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES